Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cazalla de la Sierra (Spanien) den 4 december 2020 – Caixabank SA mot ZN, SD, AH

(Mål C-657/20)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cazalla de la Sierra

Parter i det nationella målet

Kärande: Caixabank SA

Svarande: ZN, SD, AH

Tolkningsfrågor

Mot bakgrund av de rättigheter som anges i direktiv 93/131 och de kriterier som fastställs av EU-domstolen den 13 mars 2013 och den 26 mars 2019, enligt vilka en utebliven betalning måste vara tillräckligt allvarlig sett till lånets löptid och lånebeloppet för att villkoret om uppsägning till förtida betalning ska kunna tillämpas, uppkommer följande frågor:

Ska den uteblivna betalningen vara allvarlig såväl vad gäller lånebeloppet som lånets löptid, eller räcker det att med ett allvarligt åsidosättande beträffande ett av dessa kriterier?

Om båda två kriterier ska beaktas (lånets löptid och lånebeloppet) och de ska anses samverka och bedömas tillsammans, uppkommer tvivel om huruvida den nationella lagstiftningen (artikel 24 i lag 5/19 [om fastighetskreditavtal]) och nationell rättspraxis (Supremo Tribunal nr 463/19) fordrar att båda kriterierna beaktas.

Om de två kriterierna (lånets löptid och lånebelopp) är uppfyllda och bedöms tillsammans, uppkommer tvivel om hur man ska lösa fall då betalningsskyldigheten allvarligt åsidosatts enbart med avseende på lånebeloppet, i enlighet med artikel 24 i lag 5/19, på grund av en utebliven betalning på 3 procent av det lånade kapitalet, medan det inte föreligger några allvarliga brister vad gäller lånets löptid, enligt de tidsmässiga hänvisningarna i artikel 24 i lag 5/19, på grund av utebliven betalning under 12 månadsbetalningar.

____________

1     Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (EGT L 95, 1993, s. 29; svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 169).