Language of document :

Žalba koju su 3. prosinca 2020. podnijeli Bankia S. A., Asociación Española de Banca, Unicaja Banco, SA, Liberbank, S. A., Banco de Sabadell, S. A., Banco Gallego S. A., Catalunya Banc, S. A., Banco de Santander, S. A., Santander Investment, S. A., Naviera Séneca, A. I. E. Caixabank, S. A., Industria de Diseño Textil, S. A., Naviera Nebulosa de Omega, A. I. E., Banco Mare Nostrum, S. A., Abanca Corporación Bancaria, S. A., Ibercaja Banco, S. A., Banco Grupo Cajatres, S. A. U., Naviera Bósforo, A. I. E., Joyería Tous, S. A., Corporación Alimentaria Guissona, S. A., Naviera Muriola, A. I. E., Poal Investments XXI, S. L., Poal Investments XXII, S. L., Naviera Cabo Vilaboa C-1658, A. I. E., Naviera Cabo Domaio, C-1659, A. I. E., Caamaño Sistemas Metálicos, S. L., Blumaq, S. A., Grupo Ibérica de Congelados, S. A., RNB, S. L., Inversiones Antaviana, S. L., Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S. A. U., Banco de Albacete, S. A., Bodegas Muga, S. L. i Aluminios Cortizo, S. A. U. protiv presude Općeg suda (osmo prošireno vijeće) od 23. rujna 2020. u spojenim predmetima T-515/13 RENV i T-719/13 RENV, Kraljevina Španjolska i dr./Komisija

(predmet C-662/20 P)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelji: Bankia S. A., Asociación Española de Banca, Unicaja Banco, SA, Liberbank, S. A., Banco de Sabadell, S. A., Banco Gallego S. A., Catalunya Banc, S. A., Banco de Santander, S. A., Santander Investment, S. A., Naviera Séneca, A.I.E. Caixabank, S. A., Industria de Diseño Textil, S. A., Naviera Nebulosa de Omega, A.I.E., Banco Mare Nostrum, S. A., Abanca Corporación Bancaria, S. A., Ibercaja Banco, S. A., Banco Grupo Cajatres, S. A. U., Naviera Bósforo, A. I. E., Joyería Tous, S. A., Corporación Alimentaria Guissona, S. A., Naviera Muriola, A. I. E., Poal Investments XXI, S. L., Poal Investments XXII, S. L., Naviera Cabo Vilaboa C-1658, A. I. E., Naviera Cabo Domaio, C-1659, A. I. E., Caamaño Sistemas Metálicos, S. L., Blumaq, S. A., Grupo Ibérica de Congelados, S. A., RNB, S. L., Inversiones Antaviana, S. L., Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S. A. U., Banco de Albacete, S. A., Bodegas Muga, S. L. i Aluminios Cortizo, S. A. U. (zastupnici: J. L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero i A. Lamadrid de Pablo, odvjetnici)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Lico Leasing, S. A. U i Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S. A.

Žalbeni zahtjev

Proglasiti dopuštenima i osnovanima žalbene razloge iznesene u okviru ove žalbe,

ukinuti presudu Općeg suda od 23. rujna 2020. u spojenim predmetima T-515/13 RENV i T-719/13 RENV, Kraljevina Španjolska i dr./Komisija1 ,

poništiti Odluku Komisije od 17. srpnja 2013. o državnoj potpori SA.21233 C/112 (ex NN/11, ex CP 137/06), koju provodi Španjolska – Porezne mjere koje se primjenjuju na određene ugovore o financijskom zakupu također poznate i kao španjolski sustav poreznih poticaja na zakup, i osobito članak 1. stavak 1. u dijelu u kojem španjolski sustav poreznih poticaja na zakup proglašava nezakonitom državnom potporom i, podredno, članak 4. stavak 1. u dijelu u kojem se njime nalaže povrat cjelokupne potpore od ulagača GIU-a,

naložiti Europskoj komisiji snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelji traže ukidanje pobijane presude zbog sljedećih razloga:

Prvi žalbeni razlog: Opći sud pogrešno je protumačio i primijenio članak 107. stavak 1. UFEU-a u vezi s pojmom selektivnosti. Konkretno, žalitelji smatraju da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava prilikom analize navodne „sektorske selektivnosti” STL-a (prvi podrazlog). Podredno, i u slučaju da Sud ne prihvati prvi žalbeni podrazlog, žalitelji smatraju da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava prilikom tumačenja sudske prakse sudova Unije u pogledu navodne diskrecijske ovlasti porezne uprave (drugi podrazlog).

Drugi žalbeni razlog: Opći sud pogrešno je primijenio načelo zaštite legitimnih očekivanja.

Treći žalbeni razlog: Opći sud pogrešno je primijenio načela koja se primjenjuju na povrat potpore.

____________

1 EU:T:2020:434

2 SL 2014., L 114, str. 1.