Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 27 юни 2008 г. - Nijs/Сметна палата

(Дело F-1/08) 1

(Публична служба - Длъжностни лица - Член 35, параграф 1, буква д) от Процедурния правилник - Изложение на правните основания и доводите - Срок за обжалване - Явна недопустимост)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Bart Nijs (Bereldange, Люксембург) (представител: F. Rollinger, avocat)

Ответник: Сметна палата на Европейските общности (представители: T. Kennedy, J.-M. Stenier и G. Corstens)

Предмет

От една страна, отмяна на решение на апелативната комисия жалбоподателят да не бъде повишен в степен A*11 в рамките на процедурата по повишаване за 2005 г. и, от друга страна, искане за обезщетение за вреди.

Диспозитив

Отхвърля жалбата отчасти като явно недопустима, и отчасти като явно неоснователна.

Осъжда г-н Nijs да заплати всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 64, 8.3.2008 г., стр. 68.