Language of document :

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 27. juni 2008 - Nijs mod Revisionsretten

(Sag F-1/08) 1

(Personalesag - tjenestemænd - procesreglementets artikel 35, stk. 1, litra e) - fremsættelse af anbringender og argumenter - klagefrist - åbenbart afvisningsgrundlag)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Bart Nijs (Bereldange, Luxembourg) (ved avocat F. Rollinger)

Sagsøgt: Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber (ved T. Kennedy, J.-M. Stenier og G. Corstens, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels påstand om annullation af appeludvalgets afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse A*11 i forfremmelsesåret 2005, dels påstand om erstatning.

Konklusion

Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber frifindes, da søgsmålet delvis åbenbart skal afvises fra realitetsbehandling, dels er åbenbart ugrundet.

Bart Nijs betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 64 af 8.3.2008, s. 68.