Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 29. decembrī - Marcuccio/Komisija

(lieta F-146/07)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio, Tricase (Itālija) (pārstāvis - G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība tika celta pret atbildētājas lēmumu noraidīt prasītāja lūgumu veikt vai pabeigt izmeklēšanu, kas saistīta ar to, ka 2001. gada 29. oktobrī prasītājs Eiropas Kopienas delegācijas Angolā telpās, kurās viņš bija nodarbināts kā atbildētājas ierēdnis, darba laikā nejauši nonāca saskarsmē ar nezināmas izcelsmes baltas nokrāsas pulveri, un ziņot par jebkādu informāciju, kas attiecas uz iepriekš minētā pulvera paraugu un šī parauga uzglabāšanas un pieejamības procedūrām;

Savu argumentu pret atbildētājas atteikumu pamatojumam prasītājs norāda trīs prasības pamatus: 1) lēmumam pilnībā nav pamatojuma, tāpat tas nav loģisks, tas ir neatbilstošs, nepamatots, nesaprotams un tas ir tikai kā atruna, kā arī pamatots uz neatbilstīgu sākotnējo izmeklēšanu; 2) ir pieļauts būtisks, acīmredzams tiesību pārkāpums; 3) pārkāpts pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses un labas pārvaldības princips.

Prasītāja prasījumi:

atcelt tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams, 2007. gada 23. februāra Memorandu, prot. ADMINB.2/MB/nb D(07)4623;

atcelt lēmumu, neatkarīgi no formas, kādā tas ir pieņemts, ar kuru atbildētāja noraida 2006. gada 10. oktobra lūgumu, kuru prasītājs bija iesniedzis iecēlējinstitūcijai;

atcelt tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams, lēmumu, neatkarīgi no formas, kādā tas ir pieņemts, ar kuru tika noraidīta 2007. gada 27. aprīļa sūdzība, kuru prasītājs bija iesniedzis iecēlējinstitūcijai;

atcelt tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams, 2007. gada 4. septembra Memorandu, prot. ADMINB.2/MB/ls D(07) 19393;

apstiprināt, ka atbildētāja nav ne veikusi, ne nepabeigusi jebkādu atbilstīgu izmeklēšanu, tostarp nav veikusi nekādus šādas izmeklēšanas sagatavošanas vai turpmākus pasākumus, lai noteiktu visus agrāk vai vēlāk notikušos apstākļus, kuri jebkādā veidā varētu būt saistīti ar to, ka 2001. gada 29. oktobrī prasītājs Eiropas Komisijas delegācijas Angolā telpās, kur viņš kā atbildētājas ierēdnis šajā laikā bija nodarbināts, darba laikā nejauši nonāca saskarsmē ar nezināmas izcelsmes baltas nokrāsas pulveri;

noteikt un atzīt, ka jebkādas izmeklēšanas neveikšana ir prettiesiska;

piespriest atbildētājai veikt vai pabeigt izmeklēšanu, veikt vairākas darbības pēc šīs izmeklēšanas, sniegt prasītājam informāciju saistībā ar 2001. gada 29. notikumu un nodrošināt prasītājam pieeju pulvera paraugam;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam summu EUR 3 000 000 apmērā vai arī lielāku vai mazāku summu, ko Civildienesta tiesa uzskatītu par taisnīgu un atbilstošu, kā atlīdzību par to daļu no zaudējumiem, kuri neatgriezeniskā veidā ir radīti, neveicot izmeklēšanu;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam kā atlīdzību par tiem zaudējumiem, kuri radīsies tādēļ, ka nav veikta izmeklēšana, summu EUR 300 apmērā vai arī lielāku vai mazāku summu, ko Civildienesta tiesa uzskatītu par taisnīgu un atbilstošu, par katru dienu, sākot no rītdienas līdz dienai, kad būs veikta šī izmeklēšana un tāpat būs veikti visi tās sagatavošanas vai pēc tās veikšanas veicamie pasākumi, prasītājs būs informēts, kā arī būs atbilstīgi novietoti paziņojumi par izmeklēšanas rezultātiem delegācijas un Ārējo attiecību un Attīstības ģenerāldirektorāta telpās;

atzīt, ka atbildētājas rīcība pirms 2001. gada 29. oktobra, 2001. gada 29. oktobrī un pēc šī datuma, izņemot izmeklēšanas neveikšana, ir savā veidā saistīta ar attiecīgo notikumu;

noteikt un atzīt, ka attiecīgā rīcība bija prettiesiska;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam kā atlīdzību par tiem zaudējumiem, kuri viņam ir radušies attiecīgās rīcības rezultātā, summu EUR 5 000 000 apmērā vai arī lielāku vai mazāku summu, ko Civildienesta tiesa uzskatītu par taisnīgu un atbilstošu;

piespriest EK [Eiropas Komisija] atlīdzināt prasītājam visus tiesāšanās izdevumus, izmaksas, kas saistītas ar tiesāšanos, tostarp tās, kuras ir saistītas ar eksperta ziņojuma sagatavošanu, kuru bija jāsagatavo, lai varētu pārbaudīt, vai pastāv visi priekšnosacījumi, lai atbildētājai liktu samaksāt visas no iepriekš minētājām naudas summām, un vispārēji, lai pārbaudītu jebkuru faktu, kuram ir jebkāda nozīme, lai varētu taisīt spriedumu šajā lietā.

____________