Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 9 december 2008 - Efstathopoulos / Europees Parlement

(Zaak F-144/07)1

(Openbare dienst - Voormalige tijdelijke functionarissen - Verordening (EG, Euratom, EGKS) nr. 2689/95 - Afvloeiingspremie - Inaanmerkingneming van productiviteitspremie bij bepaling van bedrag van bruto-inkomsten die in het kader van nieuwe werkzaamheden worden ontvangen)

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: S. Efstathopoulos (Chalandri, Griekenland) (vertegenwoordigers: N. Korogiannakis en M. Michi, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: A. Lukošiūtė en A. Troupiotis)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van het Europees Parlement van 18 april 2007 houdende vermindering van verzoekers ouderdomspensioen en terugvordering van het te veel ontvangen bedrag

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 92 van 12.4.08, blz. 50.