Language of document : ECLI:EU:F:2009:135

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

7. oktoober 2009

Kohtuasi F‑3/08

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Institutsiooni keeldumine otsuse tõlkimisest – Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi – Kodukorra artikkel 94

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles L. Marcuccio palub tühistada komisjoni otsus, millega viimane keeldus saata hagejale ühe varasema otsuse tõlget itaalia keelde, ning mõista komisjonilt tema kasuks välja kahjuhüvitis.

Otsus: Jätta hageja hagi ilmselge õigusliku põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Mõista kohtukulud välja hagejalt. Mõista hagejalt Avaliku Teenistuse Kohtu kasuks välja 1000 eurot.

Kokkuvõte

Ametnikud – Haldusorgani hoolitsemiskohustus – Kohustus edastada ametnikule selles keeles sõnastatud üksikotsus, mida ta valdab väga hästi

(EÜ artikkel 21; põhiõiguste harta, artikli 41 lõige 4; komisjoni töökord, lisa punkt 4)

Institutsioonidel on vastavalt neile pandud hoolitsemiskohustusele kohustus edastada ametnikule selles keeles sõnastatud üksikotsus, mida ta valdab väga hästi.

Ei EÜ artikli 21 kolmandast lõigust, hea haldustava eeskirja punktist 4 ega põhiõiguste harta artikli 41 lõikest 4 ei ole võimalik tuletada, et kõik institutsiooni poolt oma ametnikele edastatavad otsused peaksid olema koostatud samas keeles, milles need olid esialgselt edastatud. Need sätted on institutsioonide ja nende teenistujate vahelistes suhetes kohaldatavad ainult siis, kui teenistujad on edastanud institutsioonile dokumendi mitte ametniku või muu ühenduste teenistujana, vaid üksnes liidu kodanikuna. Kui institutsioonid oleksid igal juhul kohustatud vastama ametniku taotlusele samas keeles, mida ametnik on vastavas taotluses kasutanud, tähendaks see institutsioonide jaoks ületamatuid raskusi.

(vt punktid 29–33)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 23. märts 2000, kohtuasi T‑197/98: Rudolph vs. komisjon (EKL AT 2000, lk I‑A‑55 ja II‑241, punkt 46); 7. veebruar 2001, kohtuasi T‑118/99: Bonaiti Brighina vs. komisjon (EKL AT 2001, lk I‑A‑25 ja II‑97, punkt 13); 17. mai 2006, kohtuasi T‑95/04: Lavagnoli vs. komisjon (EKL AT 2006, lk I‑A‑2‑121 ja II‑A‑2‑569, punkt 48)

Avaliku Teenistuse Kohus: 13. detsember 2007, liidetud kohtuasjad F‑51/05 ja F‑18/06: Duyster vs. komisjon (EKL AT 2007, lk I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, punktid 58 ja 59)