Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal du travail de Liège (Belgia) la 26 noiembrie 2020 – VT/Centre public d'action sociale de Liège (CPAS)

(Cauza C-641/20)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal du travail de Liège

Părțile din procedura principală

Reclamant: VT

Pârât: Centre public d'action sociale de Liège (CPAS)

Întrebările preliminare

În cazul în care un stat membru decide să retragă unui refugiat statutul său, în temeiul articolului 11 din Directiva 2011/951 , iar apoi să îi retragă dreptul de ședere și să îl oblige să părăsească teritoriul acestuia, articolele 7 și 13 din Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală2 coroborate cu articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii trebuie interpretate în sensul că presupun că persoana interesată păstrează un drept provizoriu de ședere, precum și drepturile sale sociale pe durata examinării căii de atac judiciare introduse împotriva deciziei de încetare a șederii și de returnare?

____________

1     Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate (JO 2011, L 337, p. 9).

2     JO 2008, L 348, p. 98.