Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Italien) den 27. november 2020 – Caruter s.r.l. mod S.R.R. Messina Provincia S.c.P.A., Comune di Basicò, Comune di Falcone, Comune di Fondachelli Fantina, Comune di Gioiosa Marea, Comune di Librizzi, Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, Comune di Montagnareale, Comune di Oliveri, Comune di Piraino, Comune di San Piero Patti, Regione Siciliana - Urega - Ufficio regionale espletamento gare d’appalti lavori pubblici Messina og Regione Siciliana - Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilitàmod

(Sag C-642/20)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana

Parter i hovedsagen

Appellant: Caruter s.r.l.

Indstævnte: S.R.R. Messina Provincia S.c.P.A., Comune di Basicò, Comune di Falcone, Comune di Fondachelli Fantina, Comune di Gioiosa Marea, Comune di Librizzi, Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, Comune di Montagnareale, Comune di Oliveri, Comune di Piraino, Comune di San Piero Patti, Regione Siciliana - Urega - Ufficio regionale espletamento gare d’appalti lavori pubblici Messina og Regione Siciliana - Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità

Præjudicielt spørgsmål

Er artikel 63 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24 1 af 26. februar 2014, der vedrører adgangen til udnyttelse af andre enheders kapacitet, sammenholdt med princippet om etableringsfriheden og princippet om den frie udveksling af tjenesteydelser i artikel 49 og 56 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), til hinder for anvendelsen af den italienske lovgivning om »udvælgelseskriterier og supplering eller uddybning af forelagte bevisligheder« i artikel 83, stk. 1, næstsidste afsnit, i lov om offentlige kontrakter, som fastsat ved lovdekret nr. 50 af 18. april 2016, således at hovedleverandøren, når der gøres brug af udnyttelse af andre enheders kapacitet (som omhandlet i artikel 89 i lov om offentlige kontrakter, som fastsat ved lovdekret nr. 50 af 18.4.2016) i ethvert tilfælde skal opfylde størstedelen af betingelserne og udføre størstedelen af opgaverne?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26.2.2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF EØS-relevant tekst (EUT 2014, L 94, s. 65).