Language of document :

Recurs introdus la 23 noiembrie 2020 de PV împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a cincea) din 30 ianuarie 2020 în cauzele conexate T-786/16 și T-224/18, PV/Comisia

(Cauza C-640/20 P)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Recurent: PV (reprezentant: D. Birkenmaier, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentului

Anularea Hotărârii din 30 ianuarie 2020 în cauzele conexate T-786/16 și T-224/18;

judecarea prezentului litigiu, precum și a cauzelor conexate T-786/16 și T-224/18 potrivit prevederilor articolului 170 din Regulamentul de procedură al Curții;

obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată în cauza C-111/20 P, precum și a tuturor cheltuielilor legate de procedura în cauzele T-786/16, T-224/18, T-224/18 R1 și T-224/18 R2.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv este legat de interpretarea eronată a articolelor 72 și 270 TFUE și a articolului 23 din Statutul funcționarilor și de aprecierea Tribunalului că statutul este izvorul exclusiv de drept pentru judecarea litigiilor dintre agenți și instituția lor.

Al doilea motiv este legat de o încălcare a articolului 4 TUE, a articolului 41 din cartă și a articolului 11a din statut.

Al treilea motiv este legat de o încălcare a principiului general de drept fraus omnia corrompit și a articolului 36 din Statutul Curții.

Al patrulea motiv este legat de respingerea articolelor 1, 3, 4, 31 și 41 din cartă, precum și a articolelor 1e și 12a din statut.

Al cincilea motiv privește utilizarea unor „falsuri intelectuale”, o interpretare deformată a articolului 59 punctul 1 al treilea și al cincilea paragraf din statut, precum și o încălcare a deciziei interne 92-2004 din 6 iulie 2014 a Comisiei.

Al șaselea motiv este legat de fapte dolosive în ceea ce privește aplicarea principiului excepției de neexecutare în raporturile sinalagmatice.

Al șaptelea motiv reia o încălcare a articolului 41 din cartă, a articolului 25 din statut, precum și reticențe dolosive legate de o deturnare frauduloasă de către PMO a unor arierate salariale în sumă de 21.593,64 euro.

Al optulea motiv este legat de o denaturare prin omisiune a consecințelor legate de anularea primei proceduri disciplinare 13/087.

Al nouălea motiv este legat de o încălcare a articolului 15 din cartă.

Al zecelea motiv, invocat cu titlu subsidiar, este legat de o încălcare a interdicției de a se pronunța ultra petita.

____________