Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 26 września 2006 r. - Buckingham i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-116/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Anne Buckingham (Bruksela, Belgia) i inni (przedstawiciel: N. Lhoëst, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji Komisji wydanej w dniu 23 listopada 2005 r., która ukazała się w Informacjach Administracyjnych nr 85-2005 w zakresie, w jakim nie przyznaje skarżącym, urzędnikom w grupie zaszeregowania A*12, jakichkolwiek punktów pierwszeństwa w uznaniu za pracę wykonaną w interesie instytucji w ramach postępowania w sprawie awansu w 2004 r.;

o ile zachodzi taka potrzeba, uchylenie wyraźnych decyzji Komisji oddalających zażalenia złożone przez skarżących na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarga opiera się o naruszenie art. 9 i 13 ogólnych przepisów wykonawczych do art. 45 regulaminu pracowniczego oraz, pomocniczo, bezprawności tych ogólnych przepisów wykonawczych, gdyż powodują dyskryminację i naruszają art. 5 ust. 5 regulaminu pracowniczego.

____________