Language of document :

Sag anlagt den 9. oktober 2006 - Kerstens mod Kommissionen

(Sag F-119/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Petrus J.F. Kerstens (Overijse, Belgien) (ved avocat C. Mourato)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af den af Styrelseskomitéen for Forvaltnings- og Lønudbetalingskontoret trufne afgørelse af 8. december 2005 om ændring af kontorets organigram.

Annullation af ansættelsesmyndighedens udtrykkelige afgørelse af 6. juli 2006 om afslag på sagsøgerens klage nr. R/167/06.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren en erstatning, som efter billighed fastsættes til 5 000 EUR.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som er forhenværende chef for enheden "Ressourcer" i Forvaltnings- og Lønudbetalingskontoret, har anfægtet den omtvistede afgørelse af 8. december 2005, hvorved han blev omplaceret til undersøgelses- og analysearbejde. Sagsøgeren har anført, at vedtægtens artikel 7 er tilsidesat, idet den pågældende omplacering strider mod tjenestens interesser og ikke overholder princippet om overensstemmelse mellem stilling og lønklasse. Sagsøgeren har for det andet anført, at der er sket tilsidesættelse af vedtægtsbestemmelserne vedrørende disciplinære sanktioner. Sagsøgeren har for det tredje anført, at der foreligger magtfordrejning.

____________