Language of document :

Beroep ingesteld op 9 oktober 2006 - Kerstens / Commissie

(zaak F-119/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Petrus J. F. Kerstens (Overijse, België) [vertegenwoordiger: C. Mourato, advocaat]

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van 8 december 2005 van het Directiecomitié van het Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten (PMO) houdende wijziging van het organigram van het PMO;

nietigverklaring van het uitdrukkelijke besluit van het tot aanstelling bevoegde gezag (TABG) van 6 juli 2006 houdende afwijzing van verzoekers klacht nr. R/167/06;

de Commissie ertoe veroordelen aan verzoeker een schadevergoeding te betalen die ex aequo et bono wordt vastgesteld op 5 000 EUR;

de Commissie van de Europese Gemeenschappen te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker, voormalig hoofd van de eenheid "Middelen" van het PMO, betwist het omstreden besluit van 8 december 2005, dat tot gevolg heeft dat hij wordt tewerkgesteld in een functie van studie en prospectief onderzoek. Hij stelt schending van artikel 7 van het Statuut doordat de betrokken maatregel van tewerkstelling in een nieuwe functie in strijd is met het belang van de dienst en het beginsel van gelijkwaardigheid van functies niet eerbiedigt. In de tweede plaats stelt verzoeker schending van de statutaire bepalingen op het gebied van tuchtmaatregelen. Ten derde betoogt hij dat sprake is van misbruik van bevoegdheid.

____________