Language of document :

Žaloba podaná dne 26. října 2006 - Dálnoky v. Komise

(Věc F-120/06)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Noémi Dálnoky (Brusel, Belgie) (zástupce: P. Horváth, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soud

zrušil oznámení o výběrovém řízení EPSO/AD/47/061 uveřejněné Evropským úřadem pro výběr personálu (EPSO) pro přijetí radů s - mimo jiné - rumunským občanstvím;

nařídil žalované, aby v budoucnu nezveřejňovala žádné výběrové řízení a aby neprovedla žádné zveřejněné výběrové řízení s požadavkem dokonalé znalosti jednoho konkrétního jazyka Společenství, ale s požadavkem dokonalé znalosti jakéhokoliv jazyka Společenství, pokud není konkrétní jazyk vyžadován zvláštní povahou volných pracovních míst;

pokud by již výše uvedené výběrové řízení bylo částečně nebo plně provedeno před jeho zrušením Soudem, nařídil žalované odstranit znevýhodnění, které utrpěla žalobkyně nebo jiné osoby z důvodu diskriminujícího ustanovení stanoveného v tomto výběrovém řízení, včetně poskytnutí jiné možnosti ucházet se o pracovní místa, která měla být obsazena výběrovým řízením EPSO/AD/47/06 těm občanům, kteří mohli být odrazeni od přihlášení se z důvodu výše uvedeného diskriminačního ustanovení;

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalovaná, rumunská státní příslušnice patřící k maďarské národnostní menšině, s maďarštinou jako mateřským jazykem, tvrdí, že oznámení o výběrovém řízení EPSO/AD/47/06 je tím, že požaduje, že kandidáti musí mít dokonalou znalost rumunského jazyka, v rozporu s právem ES v několika bodech:

-    porušuje práva žalobkyně na rovné zacházení a zákaz diskriminace na základě národnostního původu, neboť rumunští občané, jejichž mateřským jazykem je rumunština, jsou nespravedlivě zvýhodněni;

-    zakládá diskriminaci na základě státní příslušnosti, která je zakázána služebním řádem a článkem 12 ES, jelikož v dřívějších výběrových řízeních bylo kandidátům dovoleno prokázat dokonalou znalost jazyka Společenství, který nebyl nejrozšířenějším jazykem v jejich členském státě;

-    stanoví požadavek, který není dovolen služebním řádem, který umožňuje vyžadovat dokonalou znalost určitého jazyka Společenství oproti jakémukoliv jinému jazyku Společenství pouze tehdy, pokud to vyžaduje konkrétní potřeba související s pracovním místem nebo pokud je to odůvodněno jinou objektivní a legitimní politikou.

____________

1 - Úř. věst. C 145 A, 21. 6. 2006.