Language of document :

26. oktoobril 2006 esitatud hagi - Dálnoky versus komisjon

(Kohtuasi F-120/06)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Noémi Dálnoky (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat P. Horváth)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Hageja palub Avaliku Teenistuse Kohtul:

tühistada Euroopa Ühenduste Personalivaliku Talituse (EPSO) avaldatud avaliku konkursi EPSO/AD/47/061 teadaanne administraatorite, sealhulgas Rumeenia kodakondsusega, teenistusse võtmiseks;

kohustada kostjat tulevikus mitte kuulutama välja konkursse ja mitte viima läbi ühtegi väljakuulutatud konkurssi, milles osalemise tingimuseks on ühe konkreetse ühenduse keele põhjalik oskus, vaid ainult konkursse, milles osalemise tingimuseks on ükskõik millise ühenduse keele põhjalik oskus, välja arvatud juhul, kui konkreetne keel on nõutav täidetava ametikoha eripära arvesse võttes;

kui ülalnimetatud avalik konkurss on osaliselt või täielikult läbi viidud enne selle tühistamist Avaliku Teenistuse Kohtu poolt, siis kohustada kostjat kõrvaldama igasugused ebasoodsad mõjud, mida hageja või teised isikud on tulenevalt konkursil kohaldatud diskrimineerivast sättest pidanud taluma, sealhulgas nägema ette konkursi EPSO/AD/47/06 tulemusel täidetavatele ametikohtadele kandideerimise uus võimalus nendele isikutele, kes ei julgenud konkursil osaleda ülalmainitud diskrimineeriva sätte tõttu;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, ungari päritolu ja emakeelega Rumeenia kodanik, leiab et avaliku konkursi EPSO/AD/47/06 teate tingimus osata põhjalikult rumeenia keelt on ühenduse õigusega vastuolus mitmetes punktides:

-    see rikub hageja õigust võrdsele kohtlemisele ja etnilise päritolu alusel diskrimineerimise keeldu, kuna Rumeenia kodanikud, kelle emakeeleks on rumeenia keel, on eelisseisundis;

-    niivõrd kuivõrd varasematel konkurssidel oli kandidaatidel õigus tõendada sellise ühenduse keele põhjalikku tundmist, mis ei olnud selles liikmesriigis kõige ulatuslikumalt räägitav keel, on tegemist personalieeskirjades ja EÜ artiklis 12 keelatud diskrimineerimisega rahvuslikul alusel;

-    tegemist on personalieeskirjade kohaselt lubamatu tingimusega, kuna eeskirjad lubavad nõuda ainult ühe konkreetse ühenduse keele põhjalikku oskust, aga mitte ükskõik millise ühenduse keele oskust, ainult juhul, kui see on otseselt vajalik selle ametikoha jaoks või kui seda õigustab muu objektiivne ja õiguspärane tegur.

____________

1 - ELT C 145 A, 21.6.2006