Language of document :

Tožba, vložena 26. oktobra 2006 - Dálnoky proti Komisiji

(Zadeva F-120/06)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Noémi Dálnoky (Bruselj, Belgija) (zastopnik: P. Horváth, lawyer)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi Obvestilo o javnem natečaju EPSO/AD/47/061, ki ga je Evropska služba za izbor kadrov (EPSO) objavila za zaposlitev administratorjev z - inter alia - romunskim državljanstvom;

toženi stranki naj se naloži, da v prihodnje ne objavlja natečajev in ne izvaja objavljenih natečajev, ki imajo za pogoj temeljito znanje le enega jezika Skupnosti, ampak s pogojem temeljitega znanja kateregakoli jezika Skupnosti, razen če je določen jezik potreben zaradi značilnosti prostih delovnih mest;

če je zgornji natečaj v celoti ali delno izveden preden ga Sodišče prve stopnje razglasi za ničnega, naj se toženi stranki naloži, da odpravi kakršnokoli prikrajšanje tožeče stranke ali drugih oseb, ki je nastalo zaradi diskriminatornega pogoja, uporabljenega pri natečaju in da tistim državljanom, ki bi jih lahko omenjeni diskriminatorni pogoj odvrnil od prijave, omogoči, da se ponovno prijavijo za delovno mesto, ki naj bi bila zapolnjena z natečajem EPSO/AD/47/06;

naj se toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, romunski državljan madžarske narodnosti, čigar materni jezik je madžarščina, zatrjuje, da javni natečaj EPSO/AD/47/06 zaradi pogoja temeljitega znanja romunščine z več vidikov krši pravo ES:

-    krši kandidatovo pravico do enakega obravnavanja in nediskriminacije na podlagi narodnosti, saj imajo romunski državljani z romunskim materinim jezikom neupravičeno prednost;

-    pomeni diskriminacijo na podlagi državljanstva, ki jo prepovedujejo Kadrovski predpisi in členu 12 ES, ker je bilo na prejšnjih natečajih kandidatom dovoljeno dokazati temeljito znanje jezika Skupnosti, ki v njihovi državi članici ni bil najbolj razširjen;

-    vsebuje pogoj, ki je po Kadrovskih predpisih prepovedan, saj ti dopuščajo pogoj temeljitega znanja točno določenega jezika Skupnosti namesto kateregakoli od njih le v primerih, če je to potrebno v zvezi z delom ali če je to upravičeno s kakim drugim ciljem ali legitimno politiko.

____________

1 - UL C 145 A, 21.6.2006.