Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 8 май 2008 г. - Kerstens/Комисия

(Дело F-119/06)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Допустимост - Органиграма - Акт, засягащ интересите на служителя - Промяна на длъжността - Промяна на функциите - Интерес на службата - Еквивалентност на длъжностите - Прикрита санкция - Злоупотреба с власт)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Petrus Kerstens (Overijse, Белгия) (представител: C. Mourato, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: K. Herrmann и M. Velardo)

Предмет

От една страна, отмяна на Решение от 8 декември 2005 г. на Управителния съвет на Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO), с което се изменя органиграмата на тази служба, доколкото то е довело до преназначаване на жалбоподателя, към онзи момент началник на отдел "Ресурси", на длъжност, свързана с изпълнение на функции по проучване и прогнозиране, и от друга страна, искане за заплащане на обезщетение.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Всяка от страните понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 294, 2.12.2006 г., стр 68