Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 8. maj 2008 - Kerstens mod Kommissionen

(Sag F-119/06) 1

(Personalesag - tjenestemænd - formaliteten - organigram - akt, der indeholder et klagepunkt - omplacering - ændring af funktioner - tjenestens interesse - overensstemmelse mellem stilling og lønklasse - skjult disciplinær sanktion - magtfordrejning)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Petrus Kerstens (Overijse, Belgien) (ved avocat C. Mourato)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved K. Herrmann og M. Velardo, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels påstand om annullation af den af Styrelseskomitéen for Forvaltnings- og Lønudbetalingskontoret trufne afgørelse af 8. december 2005 om ændring af kontorets organigram, idet denne afgørelse har haft til formål at omplacere sagsøgeren, som på dette tidspunkt var chef for enheden "Ressourcer", til undersøgelses- og analysearbejde, dels en påstand om erstatning

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 294 af 2.12.2006, s. 68.