Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 8 maja 2008 r. - Kerstens przeciwko Komisji

(Sprawa F-119/06)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Dopuszczalność - Schemat organizacyjny - Akt niekorzystny - Zmiana miejsca pracy - Zmiana funkcji - Interes służby - Równoważność stanowisk - Ukryta kara - Nadużycie władzy)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Petrus Kerstens (Overijse, Belgia) (przedstawiciel: C. Mourato, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: K. Herrmann i M. Velardo, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze żądanie uchylenia decyzji dyrekcji urzędu ds. administracji i zaspokajania roszczeń indywidualnych (PMO) z dnia 8 grudnia 2005 r. zmieniającej schemat organizacyjny tego urzędu w zakresie, w jakim decyzja ta skutkuje objęciem przez skarżącego, wcześniej szefa jednostki "Zasoby" PMO, stanowiska o charakterze badawczymi i po drugie żądanie odszkodowania.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda ze stron ponosi koszty własne.

____________

1 - Dz.U. C 294 z 2.12.2006, s. 68.