Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 11. septembra 2008 - Spee/Europol

(vec F-121/06)1

(Verejná služba - Zamestnanci Europolu - Odmena - Články 28 a 29 Služobného poriadku zamestnancov Europolu - Platové stupne priznané na základe posúdenia - Spätná účinnosť uplatniteľných noriem - Spôsob výpočtu)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobca: David Spee (Rijswijk, Holandsko) (v zastúpení: D. C. Coppens, advokát)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol) (v zastúpení: Urban a D. Neumann, neskôr D. Neumann a D. El Khoury, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Wägenbaur a R. van der Hour, advokáti)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Europolu z 5 júla 2006, ktorým žalobcovi bol priznaný iba jeden z dvoch platových stupňov upravených v článku 29 Služobného poriadku zamestnancov Europolu

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 326, 30.12.2006, s. 84.