Language of document : ECLI:EU:F:2007:208

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 27 d.

Byla F‑122/06

Anton Pieter Roodhuijzen

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Socialinė apsauga – Bendroji sveikatos draudimo sistema – Partnerystė – Pareigūnų tarnybos nuostatų 72 straipsnis – Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 1 straipsnis – Sveikatos draudimo nuostatų 12 straipsnis“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo A. P. Roodhuijzen prašo panaikinti 2006 m. vasario 28 d. Komisijos sprendimą, patvirtintą 2006 m. kovo 20 d., nepripažinti jo partnerystės su Maria Helena Astrid Hart ir todėl neleisti jai naudotis Europos Bendrijų bendrąja sveikatos draudimo sistema, ir panaikinti 2006 m. liepos 12 d. Paskyrimų tarnybos priimtą sprendimą atmesti skundą.

Sprendimas: Panaikinti 2006 m. vasario 28 d. Komisijos sprendimą, patvirtintą 2006 m. kovo 20 d., nepripažinti ieškovo partnerystės su Maria Helena Astrid Hart kaip nesantuokinės partnerystės Europos Bendrijų bendrosios sveikatos draudimo sistemos atžvilgiu. Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Socialinė apsauga – Sveikatos draudimas – Taikymo asmenų atžvilgiu sritis – Nesusituokęs pareigūno partneris

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 72 straipsnis, VII priedo 1 straipsnio 2 dalies c punktas ir 2 straipsnio 4 dalis; Tarybos reglamentas Nr. 723/2004; Sveikatos draudimo nuostatų 12 straipsnis)

Iš paties Tarnybos nuostatų 72 straipsnio, susijusio su Europos Bendrijų bendrąja sveikatos draudimo sistema, teksto matyti, kad apibrėžiant nesusituokusio pareigūno partnerio sąvoką jame tiesiogiai nukreipiama į tris pirmąsias Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 1 straipsnio 2 dalies c punkto sąlygas, todėl partnerystės įregistravimas, nurodytas šių nuostatų VII priedo 1 straipsnio 2 dalies c punkto pirmajame sakinyje, negali būti laikomas išankstine sąlyga. Jei įstatymų leidėjas būtų norėjęs tai išdėstyti kitaip, Pareigūnų tarnybos nuostatų 72 straipsnyje ir Pareigūnų sveikatos draudimo nuostatų 12 straipsnyje būtų nurodytas ne atitinkamai pareigūno „nesusituokęs“ ir „pripažintas“ partneris, bet „registruotas“ partneris, tai yra Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 1 straipsnio 2 dalies c punkte vartojama sąvoka. Be to, reikia pastebėti, kad Reglamento Nr. 723/2004, iš dalies keičiančio Pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, 8 konstatuojamojoje dalyje, susijusioje su susituokusioms poroms suteikiamų išmokų taikymu kitoms sąjungos formoms, nurodomi santuokiniais ryšiais, valstybėje narėje pripažįstamais kaip tvirta partnerystė, susieti pareigūnai, neminint sąlygų įregistruoti atitinkamą ryšį. Esant tam pačiam kontekstui iš esmės nėra skirtumo tarp Pareigūnų tarnybos nuostatų 72 straipsnyje nurodytos nesusituokusio pareigūno partnerio sąvokos ir sveikatos draudimo nuostatų 12 straipsnyje įtvirtintos pripažinto pareigūno partnerio sąvokos.

Todėl Bendrijos teismas tam, kad nuspręstų, ar suteikti nesantuokiniam pareigūno parteriui teisę naudotis bendrąja sveikatos draudimo sistema, turi tik patikrinti, ar tenkinamos pirmosios trys Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 1 straipsnio 2 dalies c punkto sąlygos.

Pirmojoje sąlygoje nurodyta, kad pora turi pateikti valstybės narės ar valstybės narės bet kurios kompetentingos institucijos pripažįstamą teisinį dokumentą, patvirtinantį jų, kaip nesantuokinių partnerių, statusą. Šią sąlygą sudaro trys dalys:

–      pirmoji dalis susijusi su oficialaus dokumento dėl asmenų statuso pateikimu,

–      antroje numatytas reikalavimas, kad minėtas oficialus dokumentas būtų pripažįstamas valstybės narės,

–      galiausiai trečiojoje dalyje reikalaujama, kad oficialus dokumentas dėl asmenų statuso patvirtintų atitinkamų asmenų „nesantuokinių partnerių“ statusą.

Klausimas, ar du asmenys yra nesantuokiniai partneriai, kaip tai suprantama pagal trečiąją dalį, negali priklausyti tik nuo valstybės narės nacionalinių institucijų vertinimo. Nesantuokinių partnerių statuso reikalavimas negali būti laikomas įvykdytas tik dėl valstybės narės pripažįstamo oficialaus dokumento, patvirtinančio šį statusą.

Tačiau norint taikyti Pareigūnų tarnybos nuostatų 72 straipsnį ir Pareigūnų sveikatos draudimo nuostatų 12 straipsnį, partnerystė turi turėti tam tikrų panašumų į santuoką. Atsižvelgiant į šį kriterijų, trečią pirmosios sąlygos dalį turi sudaryti trys kumuliatyvūs reikalavimai. Pirma, šioje trečiojoje dalyje nustatyta, ir pati sąvoka, vartojama taikomoje nuostatų normoje, patvirtina šį aiškinimą, kad partneriai turi būti pora, kitaip tariant, tai turi būti dviejų asmenų sąjunga, priešingai nei kitos asmenų sąjungos. Antra, sąvokos „statusas“ vartojimas rodo, kad partnerių santykiai turi būti vieši ir formalūs. Nors iš dalies susijusi su pirma pirmosios sąlygos dalimi dėl oficialaus dokumento dėl asmenų statuso pateikimo, sąlyga dėl tų pačių asmenų nesantuokinių partnerių statuso viršija paprastą oficialaus dokumento reikalavimą. Galiausiai nesantuokinių partnerių sąvoka turi būti suvokiama kaip taikoma situacijai, kai partneriai gyvena pakankamai pastovų bendrą gyvenimą ir yra saistomi abipusių teisių bei pareigų, susijusių su šiuo bendru gyvenimu.

Be to, toks aiškinimas atitinka moralės principų ir visuomenės evoliuciją. Atsižvelgiant į tai teisės naudotis Bendrąja sveikatos draudimo sistema suteikimu pastoviam pareigūno partneriui siekiama solidarumo ir socialinės sanglaudos tikslų, kurie skiriasi nuo nuostatomis, suteikiančiomis pareigūnams visiškai turtinės naudos, išmokant priedą prie atlyginimo, pavyzdžiui, pareigūno partneriui suteikiamos namų ūkio išmokos, numatytos Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 1 straipsnio 2 dalies c punkte, siekiamų tikslų; todėl nėra neprotinga, atsižvelgiant į pareigūno ir jo nesantuokinio partnerio ryšį, taikyti griežtesnes minėtų išmokų mokėjimo sąlygas nei taikomos šio partnerio teisei naudotis Bendrąja sveikatos draudimo sistema.

(žr. 29, 30, 32, 35–40 ir 49 punktus)