Language of document : ECLI:EU:F:2007:167

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS
(toinen jaosto)

27 päivänä syyskuuta 2007

Asia F-120/06

Noémi Dálnoky

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Avoin kilpailu – Kilpailuilmoitus – Tutkittavaksi ottaminen

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Noémi Dálnoky vaatii avoimen kilpailun EPSO/AD/47/06 Euroopan unionin virallisessa lehdessä 21.6.2006 (EUVL C 145 A, s. 3) julkaistun kilpailuilmoituksen kumoamista siltä osin kuin siinä edellytetään hakijoilta perusteellista romanian kielen taitoa

Ratkaisu: Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Henkilöstö – Kanne – Edeltävä hallinnollinen valitus – Edeltävän hallinnollisen valituksen puuttuminen – Tutkimatta jättäminen – Poikkeukset

(Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohta ja 91 artiklan 2 kohta sekä liitteessä III olevan 1 artiklan 1 kohta)

2.      Henkilöstö – Kanne – Kohde – Hallintoviranomaiselle osoitettu määräys – Tutkimatta jättäminen

(Henkilöstösääntöjen 91 artikla)

1.      Henkilöstösääntöjen 91 artiklan 2 kohdan mukaan yhteisöjen tuomioistuimissa nostettu kanne voidaan ottaa tutkittavaksi ainoastaan, jos nimittävälle viranomaiselle on tätä ennen tehty henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valitus henkilölle vastaisesta toimesta.

Kannetta edeltävän hallinnollisen valituksen tekemättä jättäminen asetetussa määräajassa johtaa kanteen tutkimatta jättämiseen, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat, jollei kannetta ole nostettu toimesta, joka ei ole lähtöisin nimittävältä viranomaiselta itseltään, kuten kilpailun valintalautakunnan päätöksestä tai arviointikertomuksesta.

Tältä osin henkilöstösääntöjen liitteessä III olevan 1 artiklan 1 kohdassa säädetään, että kilpailuilmoitus on nimittävän viranomaisen antama toimi. Ennen kilpailuilmoituksen riitauttamista on näin ollen tehtävä henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan mukainen valitus.

(ks. 35–37 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 317/85, Pomar v. komissio, 10.6.1987 (Kok. 1987, s. 2467, 11 ja 13 kohta).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑133/89, Burban v. parlamentti, 20.6.1990 (Kok. 1990, s. II‑245, 17 kohta); asia T‑1/91, Della Pietra v. komissio, 16.7.1992 (Kok. 1992, s. II‑2145, 23 kohta) ja asia T‑208/00, Barleycorn Mongolue ja Boixader Rivas v. neuvosto ja parlamentti, 2.5.2001 (Kok. H. 2001, s. I‑A‑103 ja II‑479, 30–32 kohta).

2.      Yhteisöjen tuomioistuinten tehtävänä ei ole antaa määräyksiä hallintoviranomaisille tai esittää oikeudellisia lausumia henkilöstösääntöjen 91 artiklaan perustuvaa laillisuusvalvontaa harjoittaessaan.

(ks. 42 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑94/92, X v. komissio, 9.6.1994 (Kok. H. 1994, s. I‑A‑149 ja II‑481, 33 kohta); yhdistetyt asiat T‑21/95 ja T‑186/95, Mazzocchi-Alemanni v. komissio, 5.11.1996 (Kok. H. 1996, s. I‑A‑501 ja II‑1377, 44 kohta); asia T‑187/01, Mellone v. komissio, 12.6.2002 (Kok. H. 2002, s. I‑A‑81 ja II‑389, 16 kohta) ja asia T‑14/03, Di Marzio v. komissio, 2.3.2004 (Kok. H. 2004, s. I‑A‑43 ja II‑167, 63 kohta).