Language of document : ECLI:EU:F:2008:54

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS (teine koda)

8. mai 2008

Kohtuasi F‑119/06

Petrus Kerstens

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Vastuvõetavus – Organisatsioonilise struktuuri skeem – Isikut kahjustav meede – Teisele ametikohale määramine – Tööülesannete muutmine – Teenistuse huvid – Ametikohtade võrdväärsus – Varjatud sanktsioon – Võimu kuritarvitamine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles P. Kerstens palub tühistada individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti (PMO) korralduskomitee 8. detsembri 2005. aasta otsuse, millega muudeti nimetatud asutuse organisatsioonilise struktuuri skeemi, ja mõista komisjonilt hageja kasuks välja hüvitis talle väidetavalt tekitatud kahju heastamiseks.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.


Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Isikut kahjustav meede – Mõiste – Talituste töö ümberkorraldamine, mille käigus muudetakse hageja tööülesandeid – Hõlmamine

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

2.      Ametnikud – Asutuse töö korraldamine – Töötajate ametisse nimetamine

(Personalieeskirjad, artikli 7 lõige 1;IX lisa)

1.      Vastuvõetavaks tuleb lugeda üksuse juhataja poolt esitatud hagi sellise ümberkujundamise otsuse peale, mis muudab tema tööülesandeid ja tema üksuse nimetust, nähes küll ette, et juhataja jätkab tööd ümberkujundatud üksuse juhatajana. Ülesannete muutmine võib isegi juhul, kui see ei mõjuta ametniku varalisi huve ja/või palgaastet, rikkuda – niivõrd, kui see muudab tema töötingimusi ja ülesannete iseloomu –, tema mittevaralisi huve ja tulevikuväljavaateid ning teda kahjustada, sest teatavad ülesanded võivad sama palgaastme juures luua täidetavate kohustuste olemuse tõttu teistest parema edutamisvõimaluse. Seetõttu ei saa a priori asuda seiskohale, et selline muutus ei kahjusta asjaomast ametnikku.

(vt punktid 45, 46 ja 48)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 28. mai 1998, liidetud kohtuasjad T‑78/96 ja T‑170/96: W vs. komisjon (EKL AT 1998, lk I‑A‑239 ja II‑745, punkt 47); 16. aprill 2002, kohtuasi T‑51/01: Fronia vs. komisjon (EKL AT 2002, lk I‑A‑43 ja II‑187, punkt 24).


2.      Institutsioonidel on ulatuslik kaalutlusõigus oma asutuse töö korraldamisel, et täita neile usaldatud ülesandeid ning vastavalt sellele määrata oma personalile tööülesanded, jälgides siiski, et seda tehakse teenistuse huvides ja kooskõlas ametikohtade võrdväärsuse põhimõttega.

Seoses esimese tingimusega, ning arvestades institutsioonide kaalutlusõiguse ulatuslikkust seoses teenistuse huvide hindamisega, peab Esimese Astme Kohtu kontroll piirduma küsimusega, kas ametisse nimetav asutus jäi vaidlustamatult mõistlikkuse piiresse ning ei kasutanud oma kaalutlusõigust ilmselgelt valesti.

Mis puudutab teist tingimust, siis ametniku ülesannete muutmise korral ei tule palgaastme ametikohale vastavuse reegli kohaselt, mis on täpsemalt toodud personalieeskirjade artiklis 7, võrrelda mitte asjaomase isiku praeguseid ja varasemaid ülesandeid, vaid tema praeguseid ülesandeid ja palgaastet ametialases hierarhias. Seetõttu ei takista miski seda, et teatava otsusega antakse ametnikule uued ülesanded, mis võivad küll erineda varasematest ning mida huvitatud isik võib tajuda kui oma kohustuste vähendamist, kuid mis on siiski kooskõlas tema palgaastmele vastava ametikohaga. Seega tähendab ametniku ülesannete tegelik vähendamine palgaastme ja ametikoha vastavuse reegli rikkumist üksnes juhul, kui need uued ülesanded jäävad arvestades nende olemust, tähtsust ja ulatust tervikuna selgelt allapoole selle ametniku palgaastmele ja ametikohale vastavatest ülesannetest.

Juhul kui otsus, millega muudetakse ametnikule antud ülesandeid, ei ole vastuolus teenistuse huvide või ametikohtade võrdväärsuse põhimõttega, ei saa olla tegemist varjatud distsiplinaarkaristuse või võimu kuritarvitamisega, ning ametnik ei saa administratsioonile ette heita, et viimane ei alustanud tema suhtes distsiplinaarmenetlust, mis oleks tal võimaldanud kasutada personalieeskirjade IX lisas ette nähtud menetlustagatisi.

(vt punktid 82, 84, 96, 97 ja 103)

Viited:

Euroopa Kohus: 23. märts 1988, kohtuasi 19/87: Hecq vs. komisjon (EKL 1988, lk 1681, punkt 7); 7. märts 1990, liidetud kohtuasjad C‑116/88 ja C‑149/88: Hecq vs. komisjon (EKL 1990, lk I‑599, punkt 11); 14. detsember 2006, kohtuasi C‑12/05 P: Meister vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punktid 45 ja 47).

Esimese Astme Kohus: 23. oktoober 1990, kohtuasi T‑46/89: Pitrone vs. komisjon (EKL 1990, lk II‑577, punkt 35); 19. juuni 1997, kohtuasi T‑73/96: Forcat Icardo vs. komisjon (EKL AT 1997, lk I‑A‑159 ja II‑485, punkt 39); 22. jaanuar 1998, kohtuasi T‑98/96: Costacurta vs. komisjon (EKL AT 1998, lk I‑A‑21 ja II‑49, punkt 36); eespool viidetud kohtuasi Fronia vs. komisjon, punkt 53; 26. november 2002, kohtuasi T‑103/01: Cwik vs. komisjon (EKL AT 2002, lk I‑A‑229 ja II‑1137, punkt 30); 25. juuli 2006, kohtuasi T‑373/04: Fries Guggenheim vs. Cedefop (EKL AT 2006, lk I‑A‑2‑169 ja II‑A‑2‑819, punkt 67); 7. veebruar 2007, kohtuasi T‑339/03: Clotuche vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punktid 47, 62, 91 ja 126); 7. veebruar 2007, liidetud kohtuasjad T‑118/04 ja T‑134/04: Caló vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 101).