Language of document : ECLI:EU:C:2014:1195

TEISINGUMO TEISMO (ketvirtoji kolegija) SPRENDIMAS

2014 m. birželio 5 d.(*)

„Autorių teisės – Informacinė visuomenė – Direktyva 2001/29/EB – 5 straipsnio 1 ir 5 dalys – Atgaminimas – Išimtys ir apribojimai – Interneto svetainės kopijų kūrimas ekrane ir standžiojo disko podėlyje naršant internete – Laikinas atgaminimo veiksmas – Trumpalaikis arba atsitiktinis veiksmas – Būtina ir svarbi technologinio proceso dalis – Teisėtas naudojimas – Atskira ekonominė svarba“

Byloje C‑360/13

dėl Supreme Court of the United Kingdom (Jungtinė Karalystė) 2013 m. birželio 24 d. sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2013 m. birželio 27 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Public Relations Consultants Association Ltd

prieš

Newspaper Licensing Agency Ltd ir kt.

TEISINGUMO TEISMAS (ketvirtoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas L. Bay Larsen, teisėjai M. Safjan, J. Malenovský (pranešėjas), A. Prechal ir K. Jürimäe,

generalinis advokatas M. Szpunar,

kancleris A. Calot Escobar,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

–        Public Relations Consultants Association Ltd, atstovaujamos solisitoriaus M. Hart,

–        Newspaper Licensing Agency Ltd ir kt., atstovaujamos solisitoriaus S. Clark,

–        Jungtinės Karalystės vyriausybės, atstovaujamos L. Christie,

–        Italijos vyriausybės, atstovaujamos G. Palmieri, padedamos avvocato dello Stato M. Santoro,

–        Lenkijos vyriausybės, atstovaujamos B. Majczyna,

–        Europos Komisijos, atstovaujamos J. Samnadda,

atsižvelgęs į sprendimą, priimtą susipažinus su generalinio advokato nuomone, nagrinėti bylą be išvados,

priima šį

Sprendimą

1        Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (OL L 167, p. 10; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 230) 5 straipsnio 1 dalies išaiškinimo.

2        Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Public Relations Consultants Association Ltd (toliau – PRCA) ir Newspaper Licensing Agency Ltd ir kt. (toliau – NLA) ginčą dėl pareigos gauti autorių teisių turėtojų leidimą žiūrėti interneto svetaines, kai kompiuterio naudotojo ekrane ir kompiuterio standžiojo disko interneto podėlyje kuriamos šių svetainių kopijos.

 Teisinis pagrindas

 Sąjungos teisė

3        Direktyvos 2001/29 5, 9, 31 ir 33 konstatuojamosios dalys suformuluotos taip:

„(5)      Technologijų plėtra padaugino ir paįvairino kūrybos, gamybos ir naudojimo kryptis. Nors ir nereikia jokių naujų intelektinės nuosavybės apsaugos koncepcijų, galiojantys autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymai turėtų būti pakeisti ir papildyti, kad atitinkamai atspindėtų ekonomikos realybes, pavyzdžiui, naujas naudojimo formas.

<…>

(9)      Kiekvienas autorių teisių ir gretutinių teisių derinimas turi būti grindžiamas aukšto lygio apsauga, nes tokios teisės yra labai svarbios intelektinei kūrybai <…>

<…>

(31)      Turi būti išlaikyta derama pusiausvyra tarp įvairių kategorijų teisių turėtojų teisių ir interesų, taip pat tarp įvairių kategorijų teisių turėtojų ir saugomų objektų naudotojų <…>

<…>

(33)      Išimtinei atgaminimo teisei turėtų būti taikoma išimtis siekiant leisti tam tikrus laikino atgaminimo veiksmus, kurie yra trumpalaikiai arba atsitiktiniai atgaminimai, sudarantys neatskiriamą ir esminę technologinio proceso dalį ir atliekami tik tam, kad tarpininkas galėtų užtikrinti veiksmingą perdavimą tinkle tarp trečiųjų asmenų, arba tam, kad paskui būtų teisėtai pasinaudota kūriniu ar kitu objektu. Atitinkami atgaminimo veiksmai patys savaime neturėtų turėti atskiros ekonominės vertės. Jei jie atitinka šiuos reikalavimus, ši išimtis turėtų būti taikoma veiksmams, leidžiantiems peržvalgą, taip pat saugojimą tarpinėje atmintyje, įskaitant tuos veiksmus, kurie leidžia perdavimo sistemoms veiksmingai veikti, kad būtų gauti duomenys apie informacijos naudojimą, jeigu tik tarpininkas nekeičia informacijos ir nesikiša į teisėtą, plačiai pripažintą ir taikomą šioje komercinėje veikloje technologijos naudojimą. Naudojimas turėtų būti laikomas teisėtu tais atvejais, kai leidžia teisių turėtojas arba neriboja įstatymas.“

4        Šios direktyvos 2 straipsnio a punkte nurodyta:

„Valstybės narės nustato išimtinę teisę leisti arba uždrausti tiesiogiai ar netiesiogiai, laikinai ar nuolat bet kuriuo būdu ir bet kuria forma atgaminti visą arba iš dalies:

a)      autoriams – savo kūrinius <…>“

5        Pagal minėtos direktyvos 5 straipsnio 1 ir 5 dalis:

„1.      2 straipsnyje minėtiems laikiniems atgaminimo veiksmams, kurie yra trumpalaikiai arba atsitiktiniai ir kartu – būtina bei svarbi technologinio proceso dalis, kurių vienintelis tikslas yra sudaryti sąlygas:

a)      tarpininkui perduoti tinkle tretiesiems asmenims arba

b)      teisėtai naudoti

kūrinį ar kitą objektą ir kurie atskirai nėra ekonominiu atžvilgiu svarbūs, 2 straipsnyje nustatytos atgaminimo teisės netaikomos.

<…>

5.      Šio straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse nustatytos išimtys ir apribojimai taikomi tik tam tikrais specialiais atvejais, kurie neprieštarauja įprastiniam kūrinio ar kito objekto naudojimui ir nepagrįstai nepažeidžia teisėtų teisių turėtojų interesų.“

 Jungtinės Karalystės teisė

6        Direktyvos 2001/29 5 straipsnio 1 dalis į nacionalinę teisę perkelta 1988 m. Autorių teisių, dizaino ir patentų įstatymo (Copyright, Designs and Patents Act 1988) 28A straipsniu.

 Pagrindinė byla ir prejudicinis klausimas

7        PRCA yra organizacija, vienijanti viešųjų ryšių specialistus. Jie naudojasi žiniasklaidos stebėsenos paslauga, teikiama Meltwater bendrovių grupės (toliau – Meltwater), kuri jiems internete pateikia internete skelbiamų spaudos straipsnių stebėsenos ataskaitas, rengiamas pagal klientų nurodytus raktinius žodžius.

8        NLA yra Jungtinės Karalystės laikraščių leidėjų siekiant teikti kolektyvines licencijas dėl laikraščių turinio įsteigtas subjektas.

9        NLA laikėsi nuomonės, kad Meltwater ir jos klientai turi gauti autorių teisių turėtojų leidimą atitinkamai teikti ir gauti žiniasklaidos stebėsenos paslaugą.

10      Meltwater sutiko pasirašyti licencinę sutartį dėl interneto duomenų bazės. Tačiau PRCA toliau tvirtino, jog tam, kad Meltwater klientai internetu gautų stebėsenos ataskaitas, nereikia licencijos.

11      Ginčą nagrinėję High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division ir Court of Appeal (England & Wales) nusprendė, kad PRCA nariai turi gauti NLA licenciją arba sutikimą, kad galėtų gauti Meltwater paslaugą.

12      PRCA apskundė šį sprendimą Supreme Court of the United Kingdom ir visų pirma tvirtino, kad jos nariams nebūtina gauti teisių turėtojų leidimo, kai šie nariai tik peržiūri stebėsenos ataskaitas Meltwater interneto svetainėje.

13      NLA tvirtino, kad tokiai veiklai reikia autorių teisių turėtojų leidimo tiek, kiek žiūrint interneto svetainę daromos kopijos naudotojo kompiuterio ekrane (toliau – kopijos ekrane) ir kopijos šio kompiuterio standžiojo disko interneto podėlyje (toliau – kopijos podėlyje). Šios kopijos yra „atgaminimas“, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2001/29 2 straipsnį, o jam netaikoma šios direktyvos 5 straipsnio 1 dalyje numatyta išimtis.

14      Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pažymi, kad jo nagrinėjama byla susijusi su klausimu, ar interneto naudotojai, kurie savo kompiuteriuose žiūri interneto svetaines neparsisiųsdami ar nespausdindami jų turinio, pažeidžia autorių teises dėl to, kad kuriamos kopijos ekrane ir kopijos podėlyje, jeigu jie neturi teisių turėtojų leidimo daryti tokių kopijų.

15      Šiuo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas visų pirma nurodo, kad kai interneto naudotojas savo kompiuteryje žiūri interneto svetainę neparsisiųsdamas jos turinio, techniniai procesai lemia, kad turi būti kuriamos minėtos kopijos. Šis kopijų kūrimas yra savaiminis naršymo internete rezultatas ir dėl to nereikia jokio kito žmogaus įsikišimo, išskyrus sprendimą įeiti į atitinkamą interneto svetainę. Kopijos ekrane ir kopijos podėlyje išlieka ne ilgiau negu trunka įprastiniai procesai, susiję su interneto naudojimu. Be to, šioms kopijoms pašalinti nereikia jokio žmogaus įsikišimo. Žinoma, interneto naudotojas gali sąmoningai pašalinti kopijas podėlyje. Tačiau, jeigu jis to nepadaro, šias kopijas įprastine tvarka po tam tikro laiko pakeičia kiti duomenys, o šis laikas priklauso nuo podėlio talpos ir nuo to, kokia apimtimi ir kiek laiko atitinkamas interneto naudotojas naudojasi internetu.

16      Paskui prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pažymi, kad kopija ekrane yra esminė susijusios technologijos dalis, be kurios nebūtų galima žiūrėti interneto svetainės, ir lieka ekrane, kol interneto naudotojas išeina iš atitinkamos svetainės. Interneto podėlis yra visuotinis dabartinės naršymo internete technologijos bruožas ir be jo internetas negalėtų susidoroti su dabartiniais duomenų perdavimo internetu srautais ir neveiktų tinkamai. Kopijų ekrane ir kopijų podėlyje darymas yra būtinas tinkamam ir veiksmingam techninių procesų, susijusių su interneto naršymu, veikimui.

17      Galiausiai šis teismas pažymi, kad paprastai interneto naudotojas, naršydamas internete, nesiekia daryti atvaizdo kopijos, nebent jis nusprendžia jį parsisiųsti arba atspausdinti. Jo tikslas – peržiūrėti pasirinktos interneto svetainės turinį. Taigi kopijos ekrane ir kopijos podėlyje yra tik atsitiktinė naudojimosi kompiuteriu, siekiant peržiūrėti interneto svetainę, pasekmė.

18      Atsižvelgdamas į šiuos svarstymus, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas padarė išvadą, kad kopijos ekrane ir kopijos podėlyje atitinka Direktyvos 2001/29 5 straipsnio 1 dalyje numatytas sąlygas. Tačiau siekiant užtikrinti vienodą Sąjungos teisės taikymą visoje Europos Sąjungos teritorijoje reikėtų Teisingumo Teismui pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą.

19      Šiuo aspektu jis pažymi, kad jam kyla abejonių dėl to, ar minėtos kopijos yra laikinos, ar jos yra trumpalaikio arba atsitiktinio pobūdžio ir ar jos yra būtina technologinio proceso dalis. Tačiau jis mano, kad tokios kopijos tikrai atitinka kitas minėtos direktyvos 5 straipsnio 1 dalyje numatytas sąlygas.

20      Šiomis aplinkybėmis Supreme Court of the United Kingdom nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šį prejudicinį klausimą:

„Tokiomis aplinkybėmis, kai:

–        galutinis naudotojas žiūri interneto tinklalapį jo neparsisiųsdamas, nespausdinamas ar nemėgindamas kitu būdu padaryti jo kopijos,

–        tokio interneto tinklalapio kopijos automatiškai daromos ekrane ir galutinio naudotojo [kompiuterio] standžiojo disko interneto podėlyje,

–        tokių kopijų kūrimas yra būtinas techniniams procesams, susijusiems su tinkamu ir veiksmingu interneto naršymu,

–        ekrano kopija lieka ekrane, kol galutinis naudotojas išeina iš atitinkamo tinklalapio, o tuomet ji automatiškai pašalinama kompiuteriui veikiant įprastai,

–        podėlyje išsaugota kopija lieka podėlyje, kol ją pakeičia kiti duomenys, galutiniam naudotojui žiūrint kitus interneto tinklalapius, o tuomet ji automatiškai pašalinama kompiuteriui veikiant įprastai, ir

–        kopijos išlieka ne ilgiau negu trunka įprastiniai procesai, susiję su [ketvirtoje ir penktoje įtraukose] nurodytu interneto naudojimu,

ar tokios kopijos yra laikinos, trumpalaikės arba atsitiktinės ir būtina bei svarbi technologinio proceso dalis, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 2001/29/EB 5 straipsnio 1 dalį?“

 Dėl prejudicinio klausimo

21      Šiuo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar Direktyvos 2001/29 5 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad galutiniam naudotojui žiūrint interneto svetainę padarytos kopijos ekrane ir kopijos podėlyje atitinka sąlygas, pagal kurias šios kopijos turi būti laikinos, trumpalaikio arba atsitiktinio pobūdžio ir būtina bei svarbi technologinio proceso dalis, taigi ir – ar šios kopijos gali būti sukurtos be autorių teisių turėtojų leidimo.

 Pirminės pastabos

22      Pagal Direktyvos 2001/29 5 straipsnio 1 dalį atgaminimo veiksmui netaikoma šios direktyvos 2 straipsnyje numatyta atgaminimo teisė, tik jeigu:

–        jis yra laikinas,

–        jis yra trumpalaikis arba atsitiktinis,

–        jis yra būtina ir svarbi technologinio proceso dalis,

–        jo vienintelis tikslas yra sudaryti sąlygas tarpininkui perduoti tinkle tretiesiems asmenims arba teisėtai naudoti kūrinį ar saugomą objektą ir

–        jis atskirai nėra ekonomiškai svarbus.

23      Pagal Teisingumo Teismo praktiką prieš tai nurodytus reikalavimus reikia aiškinti siaurai, nes Direktyvos 2001/29 5 straipsnio 1 dalimi nukrypstama nuo joje nustatytos bendros taisyklės, pagal kurią reikalaujama, kad autorių teisių turėtojas suteiktų leidimą bet kokiam jo saugomo kūrinio atgaminimui (Sprendimo Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, 56 ir 57 punktai ir Sprendimo Football Association Premier League ir kt., C‑403/08 ir C‑429/08, EU:C:2011:631, 162 punktas).

24      Taigi iš teismo praktikos matyti, kad šioje nuostatoje numatyta išimtis turi sudaryti galimybę užtikrinti naujų technologijų vystymąsi ir funkcionavimą ir išlaikyti tinkamą pusiausvyrą tarp autorių teisių turėtojų ir saugomų kūrinių naudotojų, siekiančių pasinaudoti šiomis technologijomis, teisių ir interesų (žr. Sprendimo Football Association Premier League ir kt., EU:C:2011:631, 164 punktą).

 Dėl atitikties Direktyvos 2001/29 5 straipsnio 1 dalyje numatytoms sąlygoms

25      Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodė, kad kopijos ekrane ir kopijos podėlyje atitinka ketvirtąją ir penktąją sąlygas, nustatytas Direktyvos 2001/29 5 straipsnio 1 dalyje, taigi šio prašymo dalykas yra tik atitiktis pirmajai, antrajai ir trečiajai sąlygoms.

26      Dėl pirmosios sąlygos, kad atgaminimo veiksmas turi būti laikinas, iš bylos medžiagos matyti, pirma, kad kopijos ekrane pašalinamos, kai interneto naudotojas išeina iš peržiūrėtos interneto svetainės. Antra, kopijas podėlyje įprastine tvarka po tam tikro laiko savaime pakeičia kiti duomenys, o šis laikas priklauso nuo podėlio talpos ir nuo to, kokia apimtimi ir kiek laiko atitinkamas interneto naudotojas naudojasi internetu. Darytina išvada, kad šios kopijos yra laikino pobūdžio.

27      Tokiomis aplinkybėmis reikia konstatuoti, kad minėtos kopijos atitinka pirmąją sąlygą, nustatytą Direktyvos 2001/29 5 straipsnio 1 dalyje.

28      Pagal trečiąją sąlygą, kuri nagrinėtina antra, atitinkami atgaminimo veiksmai turi būti būtina ir svarbi technologinio proceso dalis. Šia sąlyga reikalaujama, kad kartu būtų tenkinami du elementai, t. y. kad, pirma, atgaminimo veiksmai būtų atliekami tik įgyvendinant technologinį procesą ir, antra, šie veiksmai būtų būtini, nes jų neatlikus technologinis procesas negalėtų tinkamai ir veiksmingai veikti (žr. Sprendimo Infopaq International, EU:C:2009:465, 61 punktą ir Nutarties Infopaq International, C‑302/10, EU:C:2012:16, 30 punktą).

29      Pirma, kalbant apie pirmąjį iš šių dviejų elementų reikia pažymėti, kad pagrindinėje byloje kopijos ekrane ir kopijos podėlyje sukuriamos ir pašalinamos dėl technologinio proceso, naudojamo interneto svetainėms peržiūrėti, taigi visos šios kopijos padaromos vykstant šiam procesui.

30      Šiuo aspektu neturi reikšmės tai, kad nagrinėjamą procesą pradeda interneto naudotojas ir kad jis užbaigiamas laikinu atgaminimo veiksmu, kaip antai kopija ekrane.

31      Iš Teisingumo Teismo praktikos išplaukia: kadangi Direktyvos 2001/29 5 straipsnio 1 dalyje nenurodyta, kuriame technologinio proceso etape turi būti atlikti laikini atgaminimo veiksmai, negalima atmesti galimybės, kad tokiais veiksmais pradedamas arba užbaigiamas šis procesas (Nutarties Infopaq International, EU:C:2012:16, 31 punktas).

32      Be to, iš teismo praktikos išplaukia, jog pagal minėtą nuostatą nedraudžiama, kad technologiniame procese dalyvautų žmogus ir kad visų pirma šis procesas būtų pradėtas ar užbaigtas rankiniu būdu (šiuo klausimu žr. Nutarties Infopaq International, EU:C:2012:16, 32 punktą).

33      Darytina išvada, kad kopijos ekrane ir kopijos podėlyje turi būti laikomos būtina pagrindinėje byloje nagrinėjamo technologinio proceso dalimi.

34      Antra, kalbant apie antrąjį iš šio sprendimo 28 punkte minėtų elementų, iš nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad, net jeigu pagrindinėje byloje nagrinėjamas procesas gali būti įvykdytas neatlikus atitinkamų atgaminimo veiksmų, tokiu atveju jis negali tinkamai ir veiksmingai veikti.

35      Remiantis nutartimi dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą, dėl kopijų podėlyje labai palengvinamas naršymas internete, o be šių kopijų internetas negalėtų susidoroti su dabartiniais duomenų perdavimo internetu srautais. Nedarant tokių kopijų procesas, naudojamas interneto svetainėms peržiūrėti, būtų gerokai mažiau veiksmingas ir negalėtų tinkamai veikti.

36      Dėl kopijų ekrane nebuvo ginčijama, jog dabar dėl interneto svetainių atvaizdavimo kompiuteriuose technologijos būtina daryti tokias kopijas, kad ši technologija galėtų tinkamai ir veiksmingai veikti.

37      Todėl kopijos ekrane ir kopijos podėlyje turi būti laikomos būtina pagrindinėje byloje nagrinėjamo technologinio proceso dalimi.

38      Darytina išvada, kad abi kopijų kategorijos atitinka trečiąją sąlygą, numatytą Direktyvos 2001/29 5 straipsnio 1 dalyje.

39      Antroji sąlyga, kuri nagrinėtina trečia, yra alternatyvi sąlyga. Iš tiesų atgaminimo veiksmas turi būti arba trumpalaikis, arba atsitiktinis.

40      Dėl pirmojo iš dviejų elementų reikia priminti, kad veiksmas bus vertinamas kaip „laikinas“ atsižvelgiant į naudojamą technologinį procesą, jeigu jo trukmė ribojama tuo, kas būtina jo geram veikimui, suvokiant, kad šis procesas turi būti automatizuotas, nes juo atgamintas kūrinys pašalinamas automatiškai, neįsikišant žmogui, kai jo funkcija, kuria siekiama realizuoti tokį procesą, yra atlikta (šiuo klausimu žr. Sprendimo Infopaq International, EU:C:2009:465, 64 punktą).

41      Todėl dėl automatinio pašalinimo reikalavimo nedraudžiama, kad toks pašalinimas įvyktų įsikišus žmogui siekiant užbaigti technologinio proceso naudojimą. Kaip pažymėta šio sprendimo 32 punkte, leidžiama, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamas technologinis procesas būtų pradėtas ir užbaigtas rankiniu būdu.

42      Todėl, priešingai, nei tvirtina NLA, atgaminimo veiksmas nepraranda trumpalaikio pobūdžio vien dėl to, kad prieš sistemai pašalinant sukurtą kopiją įsikišo galutinis naudotojas, siekdamas užbaigti atitinkamą technologinį procesą.

43      Kalbant apie kitą šio sprendimo 39 punkte nurodytą elementą, pažymėtina, kad atgaminimo veiksmas gali būti laikomas „atsitiktiniu“, jeigu jis savarankiškai neegzistuoja ir juo nesiekiama savarankiško tikslo technologinio proceso, kurio dalis jis yra, atžvilgiu.

44      Pagrindinėje byloje visų pirma kalbant apie kopijas ekrane reikia priminti, kad kopijas kompiuteris automatiškai pašalina, kai interneto naudotojas išeina iš atitinkamos interneto svetainės, t. y. tuo metu, kai jis užbaigia technologinį procesą, naudotą šiai svetainei peržiūrėti.

45      Šiuo aspektu nesvarbu, priešingai, nei tvirtina NLA, kad kopija ekrane lieka tiek laiko, kiek interneto naudotojas palieka atidarytą naršyklę ir yra atitinkamoje interneto svetainėje, nes šiuo laikotarpiu jai peržiūrėti naudotas technologinis procesas toliau veikia.

46      Taigi reikia konstatuoti, kad kopijų ekrane egzistavimo trukmė ribojama tuo, kas būtina geram technologinio proceso, naudojamo atitinkamai interneto svetainei peržiūrėti, veikimui. Todėl šios kopijos turi būti vertinamos kaip „atsitiktinės“.

47      Antra, dėl kopijų podėlyje, be abejo, reikia pažymėti, kad, skirtingai nei kopijos ekrane, jos nėra pašalinamos tuo metu, kai interneto naudotojas užbaigia technologinį procesą, naudotą atitinkamai interneto svetainei peržiūrėti, nes šios kopijos lieka podėlyje, kad ši svetainė galbūt būtų peržiūrėta vėliau.

48      Tačiau nebūtina, kad tokios kopijos būtų vertinamos kaip „trumpalaikės“, nustačius, kad jos yra atsitiktinio pobūdžio naudojamo technologinio proceso atžvilgiu.

49      Šiuo klausimu reikia pažymėti, pirma, kad nagrinėjamas technologinis procesas visiškai nulemia tikslą, dėl kurio šios kopijos daromos ir naudojamos, nors minėtas procesas gali, kaip matyti iš šio sprendimo 34 punkto, veikti, kad ir mažiau veiksmingai, nedarant tokių kopijų. Antra, iš bylos medžiagos matyti, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamą technologinį procesą naudojantys interneto naudotojai negali sukurti kopijų podėlyje be šio proceso.

50      Darytina išvada, kad kopijos podėlyje savarankiškai neegzistuoja ir jomis nėra siekiama savarankiško tikslo pagrindinėje byloje nagrinėjamo technologinio proceso atžvilgiu, todėl jos turi būti laikomos „atsitiktinėmis“.

51      Tokiomis aplinkybėmis reikia konstatuoti, kad kopijos ekrane ir kopijos podėlyje atitinka antrąją sąlygą, numatytą Direktyvos 2001/29 5 straipsnio 1 dalyje.

52      Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, reikia konstatuoti, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamos kopijos atitinka pirmąją, antrąją ir trečiąją sąlygas, nustatytas šioje nuostatoje.

53      Vis dėlto tam, kad būtų galima remtis minėtoje nuostatoje, kaip ji išaiškinta pirmesniame šio sprendimo punkte, nurodyta išimtimi, dar reikia, kad šios kopijos atitiktų Direktyvos 2001/29 5 straipsnio 5 dalyje nustatytas sąlygas (šiuo klausimu žr. Sprendimo Football Association Premier League ir kt., EU:C:2011:631, 181 punktą).

 Dėl atitikties Direktyvos 2001/29 5 straipsnio 5 dalyje numatytoms sąlygoms

54      Remiantis Direktyvos 2001/29 5 straipsnio 5 dalimi atliekant laikino atgaminimo veiksmo atlikimui atgaminimo teisė netaikoma tik tam tikrais specialiais atvejais, kurie neprieštarauja įprastiniam kūrinio naudojimui ir nepagrįstai nepažeidžia teisėtų teisių turėtojų interesų.

55      Šiuo klausimu visų pirma reikia pažymėti, kad kopijos ekrane ir kopijos podėlyje kuriamos tik siekiant peržiūrėti interneto svetaines, todėl jos yra specialus atvejis.

56      Be to, kopijomis nepagrįstai nepažeidžiami teisėti autorių teisių turėtojų interesai, nors iš esmės dėl jų interneto naudotojams suteikiama galimybė susipažinti su interneto svetainėse pateikiamais kūriniais be šių teisių turėtojų leidimo.

57      Šiuo klausimu reikia pažymėti, kad kūrinius prieinamus interneto naudotojams padaro interneto svetainių redaktoriai ir jie patys, remiantis Direktyvos 2001/29 3 straipsnio 1 dalimi, privalo gauti atitinkamų autorių teisių turėtojų leidimą, nes toks kūrinių padarymas prieinamų yra viešas paskelbimas, kaip jis suprantamas pagal šį straipsnį.

58      Taigi teisių turėtojų teisėti interesai yra tinkamai apsaugoti.

59      Tokiomis aplinkybėmis nepateisinama reikalauti, kad interneto naudotojai gautų kitą leidimą, pagal kurį būtų suteikta galimybė pasinaudoti tuo pačiu paskelbimu, kurį jau leido atitinkamų autorių teisių turėtojas.

60      Galiausiai reikia konstatuoti, kad kopijų ekrane ir kopijų podėlyje kūrimas neprieštarauja įprastiniam kūrinio naudojimui.

61      Šiuo klausimu reikia pažymėti, kad interneto svetainių peržiūrėjimas naudojant nagrinėjamą technologinį procesą yra įprastinis kūrinių naudojimas, kuriuo interneto naudotojams suteikiama galimybė pasinaudoti atitinkamos interneto svetainės leidėjo atliktu viešu paskelbimu. Kadangi tokių kopijų kūrimas yra interneto svetainių peržiūrėjimo dalis, juo negali būti pakenkta tokiam kūrinių naudojimui.

62      Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad kopijos ekrane ir kopijos podėlyje atitinka Direktyvos 2001/29 5 straipsnio 5 dalyje numatytas sąlygas.

63      Tokiomis aplinkybėmis į pateiktą klausimą reikia atsakyti taip: Direktyvos 2001/29 5 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad galutiniam naudotojui žiūrint interneto svetainę padarytos kopijos ekrane ir kopijos podėlyje atitinka sąlygas, pagal kurias šios kopijos turi būti laikinos, trumpalaikio arba atsitiktinio pobūdžio ir būtina bei svarbi technologinio proceso dalis, taip pat šios direktyvos 5 straipsnio 5 dalyje nustatytas sąlygas, todėl gali būti sukurtos be autorių teisių turėtojų leidimo.

 Dėl bylinėjimosi išlaidų

64      Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (ketvirtoji kolegija) nusprendžia:

2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo 5 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad galutiniam naudotojui žiūrint interneto svetainę padarytos kopijos naudotojo kompiuterio ekrane ir kopijos to kompiuterio standžiojo disko podėlyje atitinka sąlygas, pagal kurias šios kopijos turi būti laikinos, trumpalaikio arba atsitiktinio pobūdžio ir būtina bei svarbi technologinio proceso dalis, taip pat šios direktyvos 5 straipsnio 5 dalyje nustatytas sąlygas, todėl gali būti sukurtos be autorių teisių turėtojų leidimo.

Parašai.


* Proceso kalba: anglų.