Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 30. novembrī - Strack/Komisija

(lieta F-132/07)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Guido Strack, Ķelne (Vācija) (pārstāvis - H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas 2007. gada 23. jūlija lēmumu, kā arī to papildinošos nenoformulētos 2007. gada 9. augusta, 2007. gada 11. septembra un 2007. gada 9. novembra lēmumus tiktāl, ciktāl ar tiem noraidīts prasītāja 2007. gada 9. aprīlī, 2007. gada 11. maijā, 2007. gada 11. oktobrī izteiktais pieprasījums publiskot dokumentus (no juridiskā viedokļa pamatots it īpaši ar Civildienesta noteikumu 17. pantu, 17.a pantu, 19. un 24. pantu, kā arī atbilstošajiem autortiesību un datu aizsardzības noteikumiem) un lūgt ierosināt krimināllietu pret (bijušajiem) komisāriem un Komisijas ierēdņiem, kā arī prasība atlīdzināt zaudējumus vismaz EUR 10 000 apmērā.

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas 2007. gada 23. jūlija lēmumu, kā arī to papildinošos nenoformulētos 2007. gada 9. augusta, 2007. gada 11. septembra un 2007. gada 9. novembra lēmumus tiktāl, ciktāl ar tiem noraidīts prasītāja 2007. gada 9. aprīlī, 2007. gada 11. maijā, 2007. gada 11. oktobrī izteiktais pieprasījums publiskot dokumentus (no juridiskā viedokļa pamatots it īpaši ar Civildienesta noteikumu 17. pantu, 17.a pantu, 19. un 24. pantu, kā arī atbilstošajiem autortiesību un datu aizsardzības noteikumiem) un lūgt ierosināt krimināllietu pret (bijušajiem) komisāriem un Komisijas ierēdņiem;

piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītājam zaudējumus, kas viņam nodarīti veselības un morāla kaitējuma veidā apstrīdētā lēmuma dēļ, vismaz EUR 10 000 apmērā;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________