Language of document :

Žaloba podaná 30. novembra 2007 - Strack/Komisia

(vec F-132/07)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Guido Strack (Kolín, Nemecko) (v zastúpení: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie z 23. júla 2007, ako aj doplňujúcich implicitných rozhodnutí z 9. augusta 2007 a 11. septembra 2007 a rozhodnutia z 9. novembra 2007 v rozsahu, v ktorom zamietajú návrhy žalobcu z 9. apríla 2007, 11. mája 2007 a 11. októbra 2007 na uverejnenie dokumentov (pri dodržaní všetkých relevantných právnych aspektov, najmä článkov 17, 17a, 19 a 24 služobného poriadku vrátane prípadných ustanovení v oblasti autorského práva a práva o ochrane údajov) a na podanie trestných oznámení proti (bývalým) komisárom a úradníkom Komisie; a na náhradu škody vo výške najmenej 10 000 eur

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie z 23. júla 2007, ako aj doplňujúce implicitné rozhodnutia z 9. augusta 2007 a 11. septembra 2007 a rozhodnutie z 9. novembra 2007 v rozsahu, v ktorom zamietajú návrhy žalobcu z 9. apríla 2007, 11. mája 2007 a 11. októbra 2007 na uverejnenie dokumentov (pri dodržaní všetkých relevantných právnych aspektov, najmä článkov 17, 17a, 19 a 24 služobného poriadku vrátane prípadných ustanovení v oblasti autorského práva a práva o ochrane údajov) a na podanie trestných oznámení proti (bývalým) komisárom a úradníkom Komisie,

zaviazať žalovanú na náhradu škody žalobcovi vo výške najmenej 10 000 eur za nemajetkovú ujmu na zdraví a morálnu ujmu spôsobenú žalobcovi rozhodnutiami, ktoré sa majú zrušiť,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________