Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 11. septembra spriedums - Smadja/Komisija

(lieta F-135/07) 1

Civildienests - Ierēdņi - Pieņemšana darbā - Iecelšana amatā - Klasificēšana līmenī - Jauna prasītājas iecelšana tajā pašā amatā pēc tās sākotnējās iecelšanas amatā atcelšanas ar Pirmās instances tiesas spriedumu - Samērīguma princips - Tiesiskās paļāvības aizsardzības princips − Pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Daniele Smadja, New Delhi (Indija) (pārstāvis - É. Boigelot, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - D. Martin un K. Herrmann)

Priekšmets

Pirmkārt, Komisijas lēmuma, ar kuru prasītāja, A*15 pakāpes 4. līmenī sākotnēji klasificēta ierēdne, pēc viņas pirmās iecelšanas amatā atcelšanas ir atkārtoti iecelta RELEX.B direkcijas direktores amatā, atcelšana tiktāl, ciktāl tas nosaka viņas klasificēšanu A*15 pakāpes 1. līmenī un, otrkārt, prasība par morālo kaitējumu un materiālo zaudējumu.

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Kopienu Komisijas 2006. gada 21. decembra lēmumu, kas nosaka Smadja klasificēšanu A*15 pakāpes 1. līmenī un darba stāžu līmenī uz 2005. gada 1. novembri;

Eiropas Kopienu Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 37, 09.02.2008., 35. lpp.