Language of document : ECLI:EU:F:2008:87

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (toinen jaosto)

26 päivänä kesäkuuta 2008

Asia F-136/07

Bart Nijs

vastaan

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin

Henkilöstö – Virkamiehet – Kannetta edeltävän hallinnollisen valituksen puuttuminen – Kanteen nostamisen määräaika – Viivästyminen – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Nijs vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan nimittävän viranomaisen päätöksen laskea hänen palkkaluokkaansa palkkaluokasta AD 10, tasolta 6, palkkaluokkaan AD 9, tasolle 5, ja siihen liittyvät ja sitä seuranneet päätökset, erityisesti 26.9.2006 tehdyn päätöksen pidättää hänet virantoimituksesta ja 27.9.2007 tehdyn päätöksen hallinnollisen menettelyn aloittamisesta häntä vastaan ja päätöksen olla ylentämättä häntä palkkaluokkaan AD 11 vuonna 2007 sekä tilintarkastustuomioistuimen 8.3.2007 tekemän päätöksen uusia sen pääsihteerin toimikausi kuudeksi vuodeksi 1.7.2007 alkaen, sekä korvausta hänelle aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä ja aiheellisesta vahingosta.

Ratkaisu: Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Kantaja velvoitetaan korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Oikeudenkäyntimenettely – Kannekirjelmä – Muotovaatimukset

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 35 artiklan 1 kohdan d alakohta)

Virkamiehen nostama kanne, jossa ei yksilöidä selvästi kanteen kohteena olevia päätöksiä ja joka ei siten täytä virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 35 artiklan 1 kohdan d alakohdassa asetettuja edellytyksiä, on jätettävä tutkimatta, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

(ks. 24 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑72/92, Benzler v. komissio, 24.3.1993 (Kok. 1993, s. II‑347, 16, 18 ja 19 kohta).