Language of document : ECLI:EU:F:2008:87

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(druga izba)

z dnia 26 czerwca 2008 r.

Sprawa F-136/07

Bart Nijs

przeciwko

Trybunałowi Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Urzędnicy – Uprzednie zażalenie – Brak – Termin do wniesienia skargi – Przekroczenie terminu – Oczywista niedopuszczalność

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której B. Nijs żąda po pierwsze, stwierdzenia nieważności decyzji organu powołującego dotyczącej obniżenia jego zaszeregowania z grupy AD 10, stopień 6 do grupy AD 9, stopień 5 oraz decyzji z nią związanych i wydanych w jej następstwie, w szczególności decyzji z dnia 26 września 2006 r. o zawieszeniu go w obowiązkach służbowych, decyzji z dnia 27 września 2007 r. o wszczęciu przeciwko niemu dochodzenia administracyjnego i decyzji o nieawansowaniu go do grupy AD 11 w 2007 r., a także stwierdzenia nieważności decyzji Trybunału Obrachunkowego z dnia 8 marca 2007 r. o odnowieniu mandatu sekretarza generalnego Trybunału Obrachunkowego na kolejny okres sześciu lat, począwszy od dnia 1 lipca 2007 r., a po drugie, zasądzenia odszkodowania za rzekomo poniesioną szkodę i zadośćuczynienia za rzekomo doznaną krzywdę.

Orzeczenie: Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. Skarżący zostaje obciążony całością kosztów postępowania.

Streszczenie

Postępowanie – Skarga wszczynająca postępowanie – Wymogi formalne

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 35 § 1 lit. d))

Skarga urzędnika, w której nie wskazano dokładnie zaskarżonych aktów i która nie spełnia tym samym wymogów przewidzianych w art. 35 § 1 lit. d) regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, jest oczywiście niedopuszczalna.

(zob. pkt 24)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑72/92 Benzler przeciwko Komisji, 24 marca 1993 r., Rec. s. II‑347, pkt 16, 18, 19