Language of document : ECLI:EU:F:2008:50

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE
(első tanács)

2008. április 29.

F‑133/07. sz. ügy

André Hecq

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Szociális biztonság – Baleset vagy foglalkozási megbetegedés elleni biztosítás – Az orvosi eljárás időtartama – Kártérítési kereset – A panasz hiánya – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben A. Hecq többek között a panaszára vonatkozóan 2007. július 12‑én hozott bizottsági határozat megsemmisítését kéri annyiban, amennyiben ebben a határozatban a Bizottság elutasította egyrészt a személyzeti szabályzat 73. cikke alapján neki juttatható összegek utáni késedelmi kamatok, másrészt a ügyének az adminisztráció általi elfogadhatatlanul lassú intézése miatt őt ért nem vagyoni kár megtérítéseként 2000 euró megfizetése iránti kérelmét.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet – mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant – elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a felperest kötelezi a költségek viselésére.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – A személyzeti szabályzatnak megfelelő, pert megelőző eljárás hiányában benyújtott kártérítési kereset – Elfogadhatatlanság

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

2.      Tisztviselők – Kereset – Korlátlan felülvizsgálati jogkör

(Személyzeti szabályzat, 73., 90. és 91. cikk)

1.      A panaszt elutasító határozat ellen irányuló megsemmisítés iránti kérelem, amelynek az említett határozatban a felperestől megtagadott kártérítés az egyedüli tárgya, kártérítési kérelemnek minősül, ezért az a személyzeti szabályzat 90. és 91. cikkével létrehozott jogorvoslati rendszerben csak akkor elfogadható, ha azt a személyzeti szabályzat előírásainak megfelelő, pert megelőző eljárás előzte meg. Ezen eljárás különbözik aszerint, hogy a kár, amelynek megtérítését kérték, a személyzeti szabályzat 90. cikkének (2) bekezdése értelmében vett sérelmet okozó aktusból vagy az adminisztráció határozati jelleget nélkülöző magatartásából fakad. Az első esetben az érdekeltnek a megszabott határidőn belül a kinevezésre jogosult hatóságnál a szóban forgó aktus ellen panasszal kell élnie. Ezzel szemben a második esetben a közigazgatási eljárásnak a személyzeti szabályzat 90. cikke (1) bekezdése szerinti, kártérítésre irányuló kérelem benyújtásával kell kezdődnie. Csupán e kérelem kifejezett vagy hallgatólagos elutasítása minősül sérelmet okozó aktusnak, amellyel szemben panasz benyújtására van lehetőség, és kizárólag e panaszt kifejezetten vagy hallgatólagosan elutasító határozat meghozatala esetén lehet kártérítési keresetet indítani a közösségi bíróság előtt.

Jóllehet a kártérítési kereset a panasz szakaszában is szabályszerűen benyújtható, ebből következően azt nem kell feltétlenül megelőznie a személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) bekezdése szerinti kérelemnek, ennek az a feltétele, hogy a kártérítési kereset azon aktus jogellenességén alapuljon, amellyel szemben a panaszt benyújtották. Ebben az esetben a megsemmisítés iránti kereset és a kártérítési kereset között közvetlen kapcsolat áll fenn, ezért a kártérítési kereset – mint a megsemmisítés iránti kereset járulékos követelése – elfogadható, és nem szükséges, hogy azt megelőzze a kinevezésre jogosult hatóságot az állítólag elszenvedett kár jóvátételére felszólító kérelem. Ezzel szemben a kártérítési kereset független a megsemmisítés iránti keresettől, amennyiben az nem a sérelmet okozó aktussal szembeni kifogáson alapul, és a kártérítési keresetet a vitatott elutasító határozatnak az adminisztráció előtti megtámadása nélkül nem lehet benyújtani.

(lásd a 18., 23. és 24. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑64/91. sz., Marcato kontra Bizottság ügyben 1992. február 25‑én hozott végzésének (EBHT 1992., II‑243. o.) 31–33. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat; T‑44/93. sz., Saby kontra Bizottság ügyben 1995. július 13‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1995., I‑A‑175. o. és II‑541. o.) 31. pontja; T‑184/94. sz., O’Casey kontra Bizottság ügyben 1998. május 12‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1998., I‑A‑183. o. és II‑565. o.) 98. pontja; T‑138/01. sz., F kontra Számvevőszék ügyben 2003. január 28‑án hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2003., I‑A‑25. o. és II‑137. o.) 57. pontja.

2.      Igaz ugyan, hogy a megsemmisítés iránti eljárás keretében a közösségi bíróság hivatalból is jogosult kártérítés megítélésére a felperes által a személyzeti szabályzat 73. cikke szerinti orvosi eljárás rendkívül hosszú időtartama miatt elszenvedett nem vagyoni kár megtérítése céljából, annak ellenére, hogy az érintett nem kezdeményezett kártérítési eljárást a személyzeti szabályzat 90. és 91. cikke alapján, és szükségszerűen nem tartották be az e cikkekben előírt eljárási feltételeket, mindazonáltal az adminisztráció ilyen kötelezése elfogadhatatlan, ha a tisztviselő által benyújtott kártérítési keresetet nem előzte meg szabályszerű, a személyzeti szabályzat rendelkezéseinek megfelelő, pert megelőző eljárás, és ha még nem zárult le az orvosi eljárás.

Ugyanis, egyrészt a közösségi bíróság a bírósági hatásköreit, többek között a pénzügyi jellegű jogvitákra vonatkozó korlátlan felülvizsgálati jogkört, csak abban az esetben gyakorolhatja, ha szabályszerűen fordulnak hozzá. Másrészt az állítólagos nem vagyoni kár ténylegességének és terjedelmének értékelésében nem akadályozza meg a bíróságot az a tény, hogy a 73. cikk szerinti eljárás kimenetele még nem ismert. Végül, mindenesetre, az ilyen hivatalból elrendelt kártérítést csak annak érdekében lehet megítélni, hogy az orvosi eljárás rendkívül hosszú időtartamára vonatkozó megállapítás hatékony érvényesülését biztosítsák abban az esetben, ha megsemmisítés iránti kereset keretében ez a szabálytalanság nem indokolhatja a megtámadott határozat megsemmisítését.

(lásd a 26. és 28–30. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑394/03. sz., Angeletti kontra Bizottság ügyben 2006. április 11‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2006., I‑A‑2‑95. o. és II‑A‑2‑441. o.) 162–167. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑77/07. sz., Labate kontra Bizottság ügyben 2008. február 1‑jén hozott végzésének (az EBHT‑ban még nem tették közzé) 20–22. pontja.