Language of document : ECLI:EU:F:2009:118

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(druhý senát)

17. září 2009

Věc F-132/07

Guido Strack

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Překážky řízení – Námitka nepřípustnosti – Řízení bez účasti žalovaného “

Předmět: V rámci žaloby podané G. Strackem dne 22. října 2007 na základě článků 236 ES a 152 AE vznesla Komise samostatným podáním na základě článku 78 jednacího řádu námitku nepřípustnosti proti uvedené žalobě.

Rozhodnutí: Návrh Komise směřující k rozhodnutí o nepřípustnosti žaloby je přípustný. Návrh žalobce, aby bylo rozhodnuto bez účasti žalované, se zamítá. O návrhu Komise směřujícím k tomu, aby bylo rozhodnuto o nepřípustnosti žaloby, bude rozhodnuto spolu s věcí samou. O nákladech řízení bude rozhodnuto později.

Shrnutí

Řízení – Přípustnost podání – Podání námitky nepřípustnosti poté, co byla prodloužena lhůta pro podání žalobní odpovědi – Přípustnost

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, články 39 a 78)

V případě, že Soud pro veřejnou službu vyhověl žádosti žalovaného o prodloužení lhůty pro podání žalobní odpovědi, skutečnost, že se tento účastník řízení rozhodne před uplynutím této lhůty vznést námitku nepřípustnosti podle článku 78 jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu, namísto předložení žalobní odpovědi obsahující analýzu ve věci samé, nemůže zpochybnit soulad jeho žádosti o prodloužení lhůty s relevantními ustanoveními uvedeného jednacího řád ani vést k závěru o zneužívající povaze této žádosti.

Prodloužením lhůty pro podání žalobní odpovědi před uplynutím lhůty pro podání námitky nepřípustnosti stanovené v článku 78 uvedeného jednacího řádu totiž Soud pro veřejnou službu implicitně souhlasil s tím, že žalovaný bude moci během prodloužené lhůty podat samostatným podáním námitku nepřípustnosti nebo předložit žalobní odpověď. V tomto ohledu je sice pravda, že žádné výslovné ustanovení nestanoví možnost prodloužení lhůty stanovené v uvedeném článku 78, z toho však nelze vyvodit, že jestliže k prodloužení došlo před uplynutím uvedené lhůty, účastník řízení nemůže před uplynutím prodloužené lhůty podat samostatným podáním námitku nepřípustnosti.

(viz body 10 a 12)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 10. července 2002, Comitato organizzatore del convegno internazionale v. Komise, T‑387/00, Recueil, s. II‑3031, bod 35