Language of document : ECLI:EU:F:2009:118

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

zo 17. septembra 2009

Vec F‑132/07

Guido Strack

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Prekážky konania – Námietka neprípustnosti – Rozsudok pre zmeškanie“

Predmet: Námietka neprípustnosti podľa článku 78 rokovacieho poriadku vznesená Komisiou formou samostatného podania v rámci konania o žalobe, ktorú podal G. Strack 22. októbra 2007 podľa článku 236 ES a článku 152 AE

Rozhodnutie: Návrh Komisie, aby sa rozhodlo o neprípustnosti žaloby, je prípustný. Návrh žalobcu, aby sa rozhodlo rozsudkom pre zmeškanie, sa zamieta. Návrh Komisie, aby sa rozhodlo o neprípustnosti žaloby, sa spája s konaním vo veci samej. O trovách konania sa rozhodne neskôr.

Abstrakt

Konanie – Prípustnosť podaní – Podanie námietky neprípustnosti po predĺžení lehoty na podanie vyjadrenia k žalobe – Prípustnosť

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, články 39 a 78)

Ak Súd pre verejnú službu vyhovel žiadosti žalovaného účastníka konania o predĺženie lehoty na podanie vyjadrenia k žalobe, skutočnosť, že sa tento účastník konania rozhodne pred uplynutím predĺženej lehoty vzniesť námietku neprípustnosti podľa článku 78 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu namiesto toho, aby podal vyjadrenie k žalobe obsahujúce meritórne posúdenie veci, nemôže spochybniť súlad jeho žiadosti o predĺženie s príslušnými ustanoveniami rokovacieho poriadku, ani umožňovať záver, že táto žiadosť bola zneužitá.

Keď totiž Súd pre verejnú službu predĺžil lehotu na podanie vyjadrenia k žalobe pred uplynutím lehoty na podanie námietky neprípustnosti upravenej v článku 78 uvedeného rokovacieho poriadku, nepriamo tým súhlasil s tým, že v stanovenej predĺženej lehote môže žalovaný účastník konania podať buď námietku neprípustnosti formou samostatného podania alebo vyjadrenie k žalobe. Hoci je v tejto súvislosti pravda, že žiadne ustanovenie výslovne neupravuje možnosť predĺžiť lehotu upravenú v článku 78, nemožno z toho vyvodiť, že keď dôjde k predĺženiu pred uplynutím uvedenej lehoty, nemôže účastník konania podať pred uplynutím predĺženej lehoty formou samostatného podania námietku neprípustnosti.

(pozri body 10 a 12)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 10. júla 2002, Comitato organizzatore del convegno internazionale/Komisia, T‑387/00, Zb. s. II‑3031, bod 35