Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Landesverwaltungsgericht Steiermark (Oostenrijk) op 13 april 2021 – Porr Bau GmbH / Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung

(Zaak C-238/21)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Porr Bau GmbH

Verwerende partij: Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung

Prejudiciële vragen

Verzet artikel 6, lid 1, van richtlijn 2008/98/EG1 van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 zich tegen een nationale regeling op grond waarvan de einde-afvalfase enkel aanvangt wanneer afvalstoffen, bestaande stoffen of daaruit gewonnen stoffen rechtstreeks worden gebruikt ter vervanging van grondstoffen of uit primaire grondstoffen vervaardigde producten, dan wel wanneer zij zijn voorbereid voor hergebruik?

Voor het geval dat de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord:

Verzet artikel 6, lid 1, van richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 zich tegen een nationale regeling op grond waarvan de einde-afvalfase bij uitgegraven materiaal pas op zijn vroegst kan aanvangen wanneer dat materiaal wordt gebruikt ter vervanging van grondstoffen of uit primaire grondstoffen vervaardigde producten?

Voor het geval dat de eerste en/of de tweede vraag ontkennend worden beantwoord:

Verzet artikel 6, lid 1, van richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 zich tegen een nationale regeling op grond waarvan de einde-afvalfase bij uitgegraven materiaal niet kan aanvangen wanneer niet of niet volledig is voldaan aan formele criteria (met name registratie- en documentatieverplichtingen) die geen milieurelevante invloed hebben op de uitgevoerde maatregel, hoewel aangetoond is dat het uitgegraven materiaal de grenswaarden (kwaliteitsklasse) voor het beoogde concrete gebruik niet overschrijdt?

____________

1 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB 2008, L 312, blz. 3).