Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 21 december 2011 (begäran om förhandsavgörande från Bundesverwaltungsgericht - Tyskland) - Tomasz Ziolkowski (C-424/10), Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja (C-425/10) mot Land Berlin

(Förenade målen C-424/10 och C-425/10)()

(Fri rörlighet för personer - Direktiv 2004/38/GE - Permanent uppehållsrätt - Artikel 16 - Begreppet uppehålla sig lagligt - Vistelse grundad på nationell rätt - Vistelse som fullbordats innan den berörde medborgarens ursprungsstat anslöt sig till unionen)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesverwaltungsgericht

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Tomasz Ziolkowski (C-424/10), Barbara Szeja, Maria-Magdalena Szeja, Marlon Szeja (C-425/10)

Motpart: Land Berlin

Ytterligare deltagare i rättegången: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Saken

Begäran om förhandsavgörande - Bundesverwaltungsgericht - Tolkning av artikel 16.1 första meningen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (EUT L 158, s. 77) - Unionsmedborgare som sedan mer än fem år lagligt, i enlighet med lagstiftningen i den mottagande medlemsstaten, uppehåller sig i denna medlemsstat men som under denna tid aldrig har uppfyllt villkoren i artikel 7 i direktiv 2004/38/EG - Begreppet "uppehåller sig lagligt" - Vistelse som endast uppgår till fem år om man räknar med den tid under vilken unionsmedborgaren vistats i den mottagande medlemsstaten före hans ursprungsstats anslutning till Europeiska unionen - Fastställande av hur lång den vistelsen ska vara som krävs för erhållande av permanent uppehållstillstånd

Domslut

Artikel 16.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG ska tolkas så, att en unionsmedborgare som uppehållit sig i mer än fem år i den mottagande medlemsstaten enbart med stöd av denna stats nationella rätt inte kan anses ha förvärvat en permanent uppehållsrätt enligt denna bestämmelse då vederbörande, under sin vistelse, inte uppfyllde villkoren i artikel 7.1 i samma direktiv.

Den tid som en tredjelandsmedborgare uppehållit sig i en medlemsstat innan detta tredjeland anslöt sig till unionen ska, i avsaknad av specifika bestämmelser i anslutningsakten, beaktas med avseende på förvärv av en permanent uppehållsrätt enligt artikel 16.1 i direktiv 2004/38, förutsatt att vistelsen skett i enlighet med de villkor som föreskrivs i artikel 7.1 i direktivet.

____________

1 - ) EUT C 301, 06.11.2010.