Language of document :

19. septembril 2013 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(Kohtuasi F-91/13)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Blot)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega nõutakse hagejalt kodumaalt lahkumise toetuse ja sõidukulude tagastamist, mis ta sai ajavahemikul 1. september 2009 kuni 31. august 2012 Saksamaal lähetuses olles, samuti nõue tagastada juba maha arvatud summad ja mittevaralise kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni 20. detsembri 2012. aasta otsus, millega nõuti hagejalt, et ta tagastaks kodumaalt lahkumise toetuse ja sõidukulud, mis ta sai Saksamaal lähetuses olles;

tühistada komisjoni 24. juuni 2013. aasta otsus, millega jäeti hageja kaebus rahuldamata;

tagastada ametisse nimetava asutuse poolt juba maha arvatud summad koos viivitusintressiga Euroopa Keskpanga poolt kohaldatavas määras, millele lisatakse 2 protsendipunkti;

igal juhul hüvitada mittevaraline kahju, mille suuruseks hinnatakse ex aequo et bono põhimõttel 5 000 eurot;

mõista kohtukulud välja kostjalt.