Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 19. septembrī – ZZ/Komisija

(lieta F-91/13)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – L. Levi un A. Blot, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu pieprasīt atmaksāt ekspatriācijas pabalstu un ceļošanas izdevumus, kas radušies prasītājam viņa norīkojuma Vācijā laikā, un prasība atmaksāt jau atgūto summu un atlīdzināt morālo kaitējumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas 2012. gada 20. decembra lēmumu, ar kuru prasītājam tika pieprasīts atmaksāt viņa ekspatriācijas pabalstu un ikgadējās ceļošanas izmaksas, kas piešķirtas viņa norīkojuma Vācijā laikā;

atcelt Komisijas lēmumu noraidīt prasītāja sūdzību;

līdz ar to, atmaksāt summu, ko iecēlējinstitūcija jau atguvusi, pieskaitot tai nokavējuma procentus atbilstoši Eiropas Centrālās Bankas likmei, kurai pieskaitīti 2 procentpunkti;

katrā ziņā atlīdzināt morālo kaitējumu, kas novērtēts ex aequo et bono EUR 5000 apmērā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.