Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 19 września 2013 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-91/13)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Blot)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o zwróceniu się do skarżącego o zwrot dodatku zagranicznego oraz kosztów podróży, jakie pobierał podczas swego oddelegowania w Niemczech w okresie od 1 września 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r. oraz żądanie zwrotu kwot już pobranych, a także żądanie zadośćuczynienia

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2012 r., w drodze której zwrócono się do skarżącego o zwrot dodatku zagranicznego oraz kosztów podróży, jakie pobierał podczas swego oddelegowania w Niemczech;

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 24 czerwca 2013 r. oddalającej zażalenie złożone przez skarżącego;

w rezultacie, zwrot pobranych już przez organ powołujący kwot, wraz z odsetkami w wysokości ustalonej przez Europejski Bank Centralny powiększonej o dwa punkty procentowe;

w każdym razie, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, oszacowaną ex aequo et bono na 5.000 EUR;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.