Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) 1. októbra 2014 – DF/Komisia

(vec F-91/13)1

(Verejná služba – Odmena – Príspevok na expatriáciu – Cestovné náklady – Preloženie žalobcu do krajiny, ktorej je štátnym príslušníkom – Podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. b) prílohy VII služobného poriadku)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: DF (v zastúpení: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne J. Currall a V. Joris, splnomocnení zástupcovia, neskôr J. Currall, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým sa od žalobcu žiada vrátenie príspevku na expatriáciu a cestovných nákladov, ktoré žalobca poberal počas svojho preloženia v Nemecku od 1. septembra 2009 do 31. augusta 2012 a návrh na vrátenie súm už vymožených, ako aj na priznanie náhrady škody a úrokovVýrok rozsudku1.    Európska komisia je povinná uhradiť DF sumu vo výške 1 500 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy.2.    Žaloba sa vo zvyšnej časti zamieta.3.    Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť štvrtinu trov konania, ktoré vznikli DF.4.    DF znáša tri štvrtiny svojich vlastných trov konania.