Language of document : ECLI:EU:C:2019:199

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (пети състав)

14 март 2019 година(*)

„Преюдициално запитване — Марка на Европейския съюз — Понятие за форма — Форма, която придава значителна стойност на стоките — Двуизмерна марка — Фигуративна марка, която е и произведение на изкуството по смисъла на авторското право — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 7, параграф 1, буква д), подточка iii) — Регламент (ЕС) 2015/2424“

По дело C‑21/18

с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Апелативен съд Стокхолм, действащ като Патентен и търговски апелативен съд, Швеция) с акт от 14 декември 2017 г., постъпил в Съда на 11 януари 2018 г., в рамките на производство по дело

Textilis Ltd,

Ozgur Keskin

срещу

Svenskt Tenn AB,

СЪДЪТ (пети състав),

състоящ се от: E. Regan, председател на състава, C. Lycourgos, E. Juhász (докладчик), M. Ilešič и I. Jarukaitis, съдии,

генерален адвокат: G. Pitruzzella,

секретар: A. Calot Escobar,

предвид изложеното в писмената фаза на производството,

като има предвид становищата, представени:

–        за Svenskt Tenn AB, от B. Eliasson и M. Jerner, jur. kand.,

–        за Европейската комисия, от É. Gippini Fournier, K. Simonsson, E. Ljung Rasmussen, J. Samnadda и G. Tolstoy, в качеството на представители,

предвид решението, взето след изслушване на генералния адвокат, делото да бъде разгледано без представяне на заключение,

постанови настоящото

Решение

1        Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 7, параграф 1, буква д), подточка iii) от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно [марката на Европейския съюз] (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1) и на тази разпоредба от Регламент № 207/2009, изменен с Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. (ОВ L 341, 2015 г., стр. 21) (наричан по-нататък „измененият Регламент № 207/2009“).

2        Запитването е отправено в рамките на спор между, от една страна, Textilis Ltd и г‑н Ozgur Keskin и от друга, Svenskt Tenn AB във връзка с пускането на пазара от жалбоподателите в главното производство на изделия за вътрешно оформление, което било в нарушение на притежаваната от Svenskt Tenn марка.

 Правна уредба

 Регламент № 207/2009

3        Член 4 от Регламент № 207/2009 е озаглавен „Знаци, които могат да съставляват [марка на ЕС]“ и гласи:

„[Марката на ЕС] може да се състои от всички знаци, които могат да бъдат изобразени по графичен начин, по-специално думи, включително имена на лица, рисунки, букви, цифри, форма на стоката или нейната опаковка, при условие че такива знаци могат да отличат стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия“.

4        Член 7 от този регламент е озаглавен „Абсолютни основания за отказ“ и параграф 1, буква д) от него предвижда:

„Отказва се регистрацията на:

[…]

д)      знаците, които се състоят изключително от:

i)      формата, която произтича от естеството на самите стоки;

ii)      формата на стоките, която е необходима за постигането на технически резултат;

iii)      формата, която придава значителна стойност на стоките“.

 Измененият Регламент № 207/2009

5        Съображение 12 от Регламент 2015/2424, който изменя Регламент № 207/2009, гласи:

„С цел да се гарантира правната сигурност и пълното съответствие с принципа за приоритет, съгласно който регистрирана по-ранна марка има предимство пред по-късно регистрирани марки, е необходимо да се предвиди, че упражняването на правата, предоставени от марка на ЕС, не следва да засяга правата на притежатели, придобити преди подаването на заявката или датата на приоритет на марката на ЕС. […]“.

6        Член 7, параграф 1, буква д) от изменения Регламент № 207/2009 предвижда:

„Отказва се регистрацията на:

[…]

д)      знаци, които се състоят изключително от:

i)      формата или друга характеристика, която произтича от естеството на самите стоки;

ii)      формата или друга характеристика на стоките, която е необходима за постигането на технически резултат;

iii)      формата или друга характеристика, която придава значителна стойност на стоките“.

7        Съгласно член 4 от Регламент 2015/2424 последният влиза в сила на 23 март 2016 г.

 Спорът в главното производство и преюдициалните въпроси

8        Svenskt Tenn предлага на пазара мебели, платове за мебели и други артикули за вътрешно оформление.

9        През 30-те години на двадесети век Svenskt Tenn започва да работи с архитекта Йозеф Франк, който създава за него редица десени за платове за мебели, един от които е известен с името „MANHATTAN“; Svenskt Tenn предлага на пазара изделия с този десен и твърди, че притежава правата върху него по силата на авторското право.

10      На 4 януари 2012 г. Svenskt Tenn подава заявка за регистрация на марка на ЕС в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Тази фигуративна марка, наречена „MANHATTAN“, е регистрирана под номер 010540268.

11      Стоките и услугите, за които е регистрирана посочената марка, са от класове 11, 16, 20, 21, 24, 27 и 35 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г. и съответстват на следното описание: абажури за лампи (клас 11), покривки за маса, салфетки от хартия, подложки от хартия, опаковъчна хартия, книги за писане и чертане, плакати (клас 16), мебели (клас 20), домакински или кухненски прибори и съдове, четки, стъклария, порцеланови и керамични изделия, които не са включени в други класове (клас 21), текстил и текстилни изделия, които не са включени в други класове, покривки за легла и покривки за маси (клас 24), килими, нетекстилни тапети за стени, тапети (клас 27), услуги за търговия на дребно, свързани с продажбата на мебели, възглавнички, огледала, тапети, килими, лампи, текстилни продукти, текстилни продукти, стоки за парти, домакинство и кухненски принадлежности и ведра, сервизи за хранене, стъклени изделия, порцелан, грънчарски изделия, свещници, кърпи от хартия, торби, бижутерия, книги и списания (клас 35).

12      Фигуративната марка „MANHATTAN“ представлява следното: