Language of document : ECLI:EU:C:2019:199

EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda)

14. märts 2019(*)

Eelotsusetaotlus – Euroopa Liidu kaubamärk – Mõiste „kuju“ – Kuju, mis annab kaubale märkimisväärse väärtuse – Kahemõõtmeline kaubamärk – Kujutismärk, mis koosneb ka teosest autoriõiguse mõttes – Määrus (EÜ) nr 207/2009 – Artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkt iii – Määrus (EL) 2015/2424

Kohtuasjas C‑21/18,

mille ese on ELTL artikli 267 alusel Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstoleni (Svea apellatsioonikohus (patendi- ja kaubandusasjade apellatsioonikohus, Rootsi)) 14. detsembri 2017. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mis saabus Euroopa Kohtusse 11. jaanuaril 2018, menetluses

Textilis Ltd,

Ozgur Keskin

versus

Svenskt Tenn AB,

EUROOPA KOHUS (viies koda),

koosseisus: koja president E. Regan, kohtunikud C. Lycourgos, E. Juhász (ettekandja), M. Ilešič ja I. Jarukaitis,

kohtujurist: G. Pitruzzella,

kohtusekretär: A. Calot Escobar,

arvestades kirjalikku menetlust,

arvestades seisukohti, mille esitasid:

–        Svenskt Tenn AB, esindajad: jur. kand. B. Eliasson ja jur. kand. M. Jerner,

–        Euroopa Komisjon, esindajad: É. Gippini Fournier, K. Simonsson, E. Ljung Rasmussen, J. Samnadda ja G. Tolstoy,

arvestades pärast kohtujuristi ärakuulamist tehtud otsust lahendada kohtuasi ilma kohtujuristi ettepanekuta,

on teinud järgmise

otsuse

1        Eelotsusetaotlus käsitleb küsimust, kuidas tõlgendada nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 [Euroopa Liidu] kaubamärgi kohta (ELT 2009, L 78, lk 1) artikli 7 lõike 1 punkti e alapunkti iii ning määruse nr 207/2009 nimetatud sätet redaktsioonis, mis tuleneb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta määrusest (EL) 2015/2424 (ELT 2015, L 341, lk 21) (edaspidi „muudetud määrus nr 207/2009“).

2        Taotlus on esitatud ühelt poolt Textilis Ltd ja Ozgur Keskini ning teiselt poolt Svenskt Tenn AB vahelises kohtuvaidluses, mis puudutab seda, et põhikohtuasja apellandid on turustanud sisekujundustooteid, millega rikutakse Svenskt Tennile kuuluvat kaubamärki.

 Õiguslik raamistik

 Määrus nr 207/2009

3        Määruse nr 207/2009 artiklis 4 „Tähised, millest [ELi kaubamärk] võib koosneda“ on sätestatud:

„[ELi] kaubamärgi võivad moodustada mis tahes tähised, mida on võimalik graafiliselt esitada, eelkõige nimed, sealhulgas isikunimed, kujutised, tähed, numbrid või kaupade või nende pakendi kuju, kui selliste tähiste põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest.“

4        Määruse artikli 7 „Absoluutsed keeldumispõhjused“ lõike 1 punkt e näeb ette:

„Ei registreerita:

[…]

e)      tähiseid, mis koosnevad ainult:

i)      kauba enda loomuomasest kujust;

ii)      kaupade kujust, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks;

iii)      kujust, mis annab kaubale märkimisväärse väärtuse“.

 Muudetud määrus nr 207/2009

5        Määruse 2015/2424, millega muudeti määrust nr 207/2009, põhjenduses 12 on märgitud:

„Selleks et tagada õiguskindlus ja täielik kooskõla prioriteetsuse põhimõttega, mille kohaselt registreeritud varasem kaubamärk on registreeritud hilisemate kaubamärkide suhtes ülimuslik, tuleb sätestada, et ELi kaubamärgist tulenevate õiguste kaitse tagamine ei tohiks piirata õigusi, mille kaubamärgi omanik sai enne ELi kaubamärgi taotluse esitamist või prioriteedikuupäeva. […]“.

6        Muudetud määruse nr 207/2009 artikli 7 lõike 1 punktis e on sätestatud:

„Ei registreerita:

[…]

e)      tähiseid, mis koosnevad ainult:

i)      kujust või muust omadusest, mis tuleneb kaupade endi olemusest;

ii)      kaupade kujust või muust omadusest, mis on vajalik tehnilise tulemuse saavutamiseks;

iii)      kujust või muust omadusest, mis annab kaubale märkimisväärse väärtuse“.

7        Määruse 2015/2424 artiklis 4 on märgitud, et see määrus jõustus 23. märtsil 2016.

 Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

8        Svenskt Tenn müüb mööbliesemeid ja -riiet ning muid sisustustooteid.

9        Svenskt Tenn alustas 1930. aastatel koostööd arhitektiga Joseph Frank, kes disainis talle mitu mööbliriide mustrit, sealhulgas mustri MANHATTAN, mida ta turustab ja mille autoriõigus tema enda väitel kuulub talle.

10      Svenskt Tenn esitas 4. jaanuaril 2012 Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile (EUIPO) ELi kaubamärgi registreerimise taotluse. Kujutismärk MANHATTAN registreeriti numbriga 010540268.

11      Kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 11, 16, 20, 21, 24, 27 ja 35 ning vastavad nendes klassides muu hulgas järgmistele kaupadele ja teenustele: lambivarjud (klass 11), laudlinad, pabersalvrätikud, jooginõude paberalused, pakkepaber, märkmikud ja joonistusplokid, plakatid (klass 16), mööbliesemed (klass 20), maja- ja kokandustarbed ning mahutid, harjad, klaas-, savi- ja portselannõud, mis ei kuulu teistesse klassidesse (klass 21), tekstiil ja tekstiilitooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse, voodi- ja lauakatted (klass 24), vaibad, riputatavad seinakaunistused, v.a tekstiilist, tapeedid (klass 27), mööbli, patjade, peeglite, tapeetide, vaipade, lampide, tekstiilide, tekstiilitoodete, nipsasjade, maja- ja kokandustarvete ja mahutite, lauanõude, klaas-, savi- ja portselannõude, küünlajalgade, pabersalvrätikute, kottide, juveeltoodete, raamatute ja ajakirjade jaemüük (klass 35).

12      Kujutismärk MANHATTAN on kujutatud järgmiselt: