Language of document :

2021 m. gegužės 21 d. Tribunal d'arrondissement (Liuksemburgas) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje G-Finance SARL, DV / Luxembourg Business Registers

(Byla C-317/21)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal d'arrondissement

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai: G-Finance SARL, DV

Atsakovė: Luxembourg Business Registers

Prejudiciniai klausimai

Ar 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/8431 , kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/138/EB bei 2013/36/ES, visų pirma jos 1 straipsnio 15 dalies c punktas, kuriuo iš dalies keičiama 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, iš dalies pakeista minėta Direktyva (ES) 2018/843, 30 straipsnio 5 dalis, nuostatos, tiek, kiek pagal jas teisę gauti informaciją apie tikruosius bendrovių ir kitų juridinių asmenų savininkus turi „bet kuris plačiosios visuomenės atstovas“,

yra negaliojančios, nes jomis:

a)    pažeidžiamas proporcingumo principas, įtvirtintas, be kita ko, ESS 5 straipsnio 4 dalyje, ir (arba)

b)    pažeidžiamas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 16 straipsnis (laisvė užsiimti verslu) ir (arba)

c)    pažeidžiami Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 20 straipsnis (lygybė prieš įstatymą) ir 21 straipsnis (diskriminacijos uždraudimas) ir (arba)

d)    pažeidžiamas bendrasis ES teisėje nustatytas komercinių paslapčių apsaugos principas?

____________

1 OL L 156, 2018, p. 43.