Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 21. maijā iesniedza tribunal d'arrondissement (Luksemburga) – G-Finance SARL, DV/Luxembourg Business Registers

(Lieta C-317/21)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal d'arrondissement

Pamatlietas puses

Prasītāji: G-Finance SARL, DV

Atbildētājs: Luxembourg Business Registers

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2018/843 (2018. gada 30. maijs), ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Direktīvas 2009/138/EK un 2013/36/ES 1 , tiesību normas, tostarp tās 1. panta 15. punkta c) apakšpunkts, ar ko groza 30. panta 5. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, kas grozīta ar iepriekš minēto Direktīvu (ES) 2018/843, ciktāl ar tām tiek piešķirtas tiesības piekļūt informācijai par sabiedrību un citu juridisko personu patiesajiem labuma guvējiem “ikvienam sabiedrības loceklim”,

nav spēkā, jo tās:

a)    pārkāpj samērīguma principu, kas ir nostiprināts tostarp LES 5. panta 4. punktā, un/vai

b)    pārkāpj Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 16. pantu (darījumdarbības brīvība), un/vai

c)    pārkāpj Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 20. pantu (vienlīdzība likuma priekšā) un 21. pantu (nediskriminācija), un/vai

d)    pārkāpj vispārējo Eiropas tiesību principu par komercnoslēpuma aizsardzību?

____________

1 OV 2018, L 156, 43. lpp.