Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte d'appello di Venezia (Italien) den 21 maj 2021 – Agecontrol SpA mot ZR, Lidl Italia Srl

(Mål C-319/21)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Corte d'appello di Venezia

Part(er) i det nationella målet

Klagande: Agecontrol SpA

Motparter: ZR, Lidl Italia Srl

Tolkningsfråga

Ska artikel 5.4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/20111 , jämförd med artiklarna 5.1 och 8 i samma förordning och med artiklarna 113 och 113a i rådets förordning (EG) nr 1234/20072 av den 22 oktober 2007, tolkas på så sätt att det uppställs krav på att upprätta en åtföljande handling med uppgifter om namn och ursprungsland för färsk frukt och färska grönsaker som skickas färdigförpackade eller i producentens originalförpackningar, vid transport av dessa från ett försäljningsbolags distributionsplattform till ett av samma bolags försäljningsställen, oberoende av den omständigheten att på ena sidan av förpackningen finns, tryckta antingen direkt på förpackningen med outplånlig skrift eller på en etikett som utgör en integrerad del av förpackningen eller är fäst på den, de uppgifter som ska ingå i märkningen och som föreskrivs i kapitel 1 i förordning (EU) nr 543/2011 (däribland uppgifter om produkternas namn och ursprungsland) och att sådana uppgifter även anges i de fakturor som utfärdas av den leverantör från vilken det bolag som saluför produkten har köpt denna, vilka bevaras vid bolagets bokföringsbyråer, och på ett anslag som placeras på framträdande plats inuti det transportmedel som produkten fraktas på?

____________

1     Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (EUT L 157, 2011, s. 1).

2     Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (EGT L 299, 2007, s. 1).