Language of document : ECLI:EU:T:2018:696

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (seitsemäs jaosto)

18 päivänä lokakuuta 2018 (*)

Polkumyynti – Tiettyjen Kiinasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonti – Taric‑lisäkoodin muuttaminen yhden yhtiön osalta – Kumoamiskanne – Kannekelpoinen toimi – Kantajaa suoraan koskeva toimi – Kantajaa erikseen koskeva toimi – Tutkittavaksi ottaminen – Kumoamistuomion vaikutukset – Menettelymääräysten vastaavuutta koskeva sääntö

Asiassa T‑364/16,

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., kotipaikka Ostrava-Kunčice (Tšekki), ja muut kantajat, joiden nimet mainitaan liitteessä,(1) edustajinaan asianajaja G. Berrisch ja B. Byrne, solicitor,

kantajina,

vastaan

Euroopan komissio, asiamiehinään A. Demeneix ja J.-F. Brakeland,

vastaajana,

jossa on kyse SEUT 263 artiklaan perustuvasta kanteesta, jossa vaaditaan kumoamaan 3.6.2016 tehty komission päätös, jolla Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd poistettiin Taric‑lisäkoodiin A 950 liittyvästä yritysluettelosta ja se lisättiin Taric‑lisäkoodiin C 129 kaikkien niiden yhdistetyn nimikkeistön (CN) koodien osalta, jotka mainitaan lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen 7.12.2015 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2272 (EUVL 2015, L 322, s. 21) 1 artiklan 1 kohdassa,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (seitsemäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja V. Tomljenović sekä tuomarit E. Bieliūnas ja A. Marcoulli (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies C. Heeren,

ottaen huomioon asian käsittelyn kirjallisessa vaiheessa ja 18.1.2018 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

 Asian tausta

1        Euroopan komissio julkaisi 9.7.2008 ilmoituksen tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta (EUVL 2008, C 174, s. 7) Euroopan unionin saumattomien teräsputkien valmistajien etuja valvovan komitean tekemän kantelun jälkeen.

2        Euroopan unionin neuvosto antoi tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa sekä tässä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta 24.9.2009 asetuksen (EY) N:o 926/2009 (EUVL 2009, L 262, s. 19).

3        Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, jonka kotipaikka on Huang Shi (Kiina) (jäljempänä Hubei), nosti 30.12.2009 kanteen, jossa vaadittiin kumoamaan asetus N:o 926/2009 kantajaa koskevilta osin. Komissio ja ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. sekä 13 muuta eurooppalaista saumattomien putkien tuotantoyritystä (jäljempänä ArcelorMittal ym.) tulivat väliintulijoiksi tukemaan neuvoston vaatimuksia.

4        Unionin yleinen tuomioistuin kumosi 29.1.2014 antamallaan tuomiolla Hubei Xinyegang Steel v. neuvosto (T‑528/09, EU:T:2014:35) asetuksen N:o 926/2009 siltä osin kuin siinä määrättiin Hubein valmistamien tuotteiden vientiin kohdistuvia polkumyyntitulleja ja se koski tälle viennille asetettujen väliaikaisten tullien kantamista.

5        ArcelorMittal ym. tekivät 14.4. ja neuvosto 15.4.2014 valitukset 29.1.2014 annetusta tuomiosta Hubei Xinyegang Steel v. neuvosto (T‑528/09, EU:T:2014:35).

6        Komissio antoi 7.12.2015 lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2272 (EUVL 2015, L 322, s. 21).

7        Unionin tuomioistuin hylkäsi 7.4.2016 antamallaan tuomiolla ArcelorMittal Tubular Products Ostrava ym. v. Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P ja C‑193/14 P, EU:C:2016:209) ArcelorMittal ym:iden ja neuvoston valitukset.

8        ArcelorMittal Tubular Products Ostrava ja muut kantajat, joiden nimet mainitaan liitteessä, eli 12 muuta yritystä, jotka ovat asianosaisina asioissa T‑528/09, C‑186/14 P ja C‑193/14 P, saivat 7.6.2016 tiedon siitä, että komissio oli päättänyt poistaa Hubein Euroopan unionin yhtenäistetyn tariffin (Taric) lisäkoodiin A 950 liittyvästä yritysluettelosta ja lisätä sen Taric‑lisäkoodiin C 129 (jäljempänä riidanalainen päätös). Kantajien mukaan riidanalaisen päätöksen oli tehnyt komission pääosasto (PO) ”Verotus ja tulliunioni”. Komissio vahvisti kirjelmissään, että PO ”Verotus ja tulliunioni” oli muuttanut 3.6.2016 yhtenäistettyä tariffia ottamalla käyttöön kyseisen lisäkoodin.

 Oikeudenkäynti ja asianosaisten vaatimukset

9        Kantajat nostivat nyt esillä olevan kanteen unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 7.7.2016 jättämällään kannekirjelmällä.

10      Kantajat pyysivät unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon samana päivänä jättämällään erillisellä asiakirjalla, että nyt kyseessä oleva kanne ratkaistaisiin unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 152 artiklan mukaisessa nopeutetussa menettelyssä. Komissio esitti 26.7.2016 huomautuksensa tästä hakemuksesta. Unionin yleinen tuomioistuin (seitsemäs jaosto) hylkäsi nopeutettua menettelyä koskevan hakemuksen 11.8.2016 tekemällään päätöksellä.

11      Koska unionin yleisen tuomioistuimen jaostojen kokoonpanoa muutettiin työjärjestyksen 27 artiklan 5 kohdan mukaisesti, esittelevä tuomari määrättiin seitsemänteen jaostoon, jonka ratkaistavaksi nyt käsiteltävä asia näin ollen siirrettiin.

12      Unionin yleinen tuomioistuin (seitsemäs jaosto) päätti esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella aloittaa suullisen käsittelyn ja esitti työjärjestyksen 89 artiklan mukaisten prosessinjohtotoimien yhteydessä asianosaisille ja muille osapuolille kirjallisia kysymyksiä. Asianosaiset vastasivat kysymyksiin asetetuissa määräajoissa.

13      Osapuolten suulliset lausumat ja niiden unionin yleisen tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin antamat vastaukset kuultiin 18.1.2018 pidetyssä istunnossa.

14      Kantajat vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin

–        kumoaa riidanalaisen päätöksen ja

–        velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

15      Komissio vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

–        jättää kanteen tutkimatta tai joka tapauksessa hylkää sen perusteettomana

–        velvoittaa kantajat korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

 Oikeudellinen arviointi

16      Kanne perustuu yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee riidanalaisen päätöksen oikeusperustan puuttumista ja täytäntöönpanoasetuksen 2015/2272 1 artiklan 2 kohdan ja liitteen rikkomista.

17      Esittämättä erillisellä asiakirjalla nimenomaista oikeudenkäyntiväitettä, komissio väittää, että kanne tulee jättää tutkimatta.

 Tutkittavaksi ottaminen

18      Komissio väittää ensinnäkin, ettei kyseessä ole kannekelpoinen toimi. Se toteaa, että unionin toimen kumoamisella on takautuva vaikutus ja sillä on välittömiä ja ehdottomia seurauksia. Se, ettei Hubein valmistaman tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnista kanneta enää tulleja, on seurausta unionin tuomioistuinten tuomioista. Toisin kuin kantajat näyttäisivät väittävän, täytäntöönpanoasetuksella 2015/2272 ei ole saatu uudelleen voimaan oikeusperustaa tullien määräämiseksi Hubein valmistamille tuotteille. Kyseisellä asetuksella, jossa tarkasteltiin voimassa olevia toimenpiteitä, ei otettu käyttöön uusia toimenpiteitä vaan sillä jatkettiin olemassa olevia toimenpiteitä, kuten käy ilmi mainitun asetuksen johdanto-osan perustelukappaleista. Komissio korostaa lisäksi, että edellytykset, joiden nojalla voidaan ottaa käyttöön uusia toimenpiteitä tai jatkaa olemassa olevia toimenpiteitä ovat erilaisia. Koska Hubein valmistamiin tuotteisiin kohdistetut polkumyynnin vastaiset toimenpiteet kumottiin taannehtivasti 7.4.2016 annetun tuomion ArcelorMittal Tubular Products Ostrava ym. v. Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P ja C‑193/14 P, EU:C:2016:209) ja 29.1.2014 annetun tuomion Hubei Xinyegang Steel v. neuvosto (T‑528/09, EU:T:2014:35) seurauksena, kyseisiä toimenpiteitä ei voitu jatkaa. Joka tapauksessa erityisen Taric‑koodin käyttöön ottaminen ei ole kannekelpoinen toimi, jolla on oikeusvaikutuksia. Taric‑tietokannalla on informatiivinen tehtävä ja se vain heijastaa toimia, joilla on oikeusvaikutuksia. Kansalliset tulliviranomaiset saattoivat laillisesti lakata kantamasta polkumyyntitulleja Hubein valmistamien tuotteiden tuonnista, riippumatta siitä, että on otettu käyttöön Taric‑koodi, jolla informoitiin suurta yleisöä.

19      Komissio toteaa tämän jälkeen toissijaisesti, että kantajilla ei ole SEUT 263 artiklan neljännessä kohdassa tarkoitettua asiavaltuutta. Taric‑tietokantaan sisältyvät tiedot eivät koske niitä erikseen. Ne eivät komission mukaan koske kantajia myöskään suoraan, koska vaikka Taric‑tietokantaan sisältyvillä tiedoilla olisikin oikeusvaikutuksia, ne koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden tullihallintoja. Hubeita koskevien toimenpiteiden poistamisen mahdollinen taloudellinen vaikutus ei riitä osoittamaan, että kantajien oikeudellinen tilanne on muuttunut.

20      Lopuksi komissio toteaa, että kanteen tosiasiallisena tarkoituksena saattaisi itse asiassa olla se, että unionin yleiseltä tuomioistuimelta saataisiin tulkinta sen antaman, täytäntöönpanoasetuksen 2015/2272 pätevyyttä koskevan kumoamistuomion vaikutuksista. Tällaista pyyntöä ei voida ottaa tutkittavaksi.

21      Kantajat kiistävät komission väitteet.

 Kannekelpoisen toimen olemassaolo

22      On muistutettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan SEUT 263 artiklassa tarkoitetun kumoamiskanteen kohteeksi kelpaavia toimia tai päätöksiä ovat ainoastaan sellaiset toimenpiteet, joilla on sitovia oikeusvaikutuksia, jotka voivat vaikuttaa kantajien etuihin. Kumoamiskannetta ei myöskään voida nostaa toimesta, jolla ei voi olla ja jolla ei myöskään pyritä aikaansaamaan oikeusvaikutuksia. Jotta voitaisiin määritellä, onko riidanalaisella toimella oikeusvaikutuksia, tarkastelun kohteeksi on otettava tämän toimen asiasisältö (ks. tuomio 30.9.2003, Eurocoton ym. v. neuvosto, C‑76/01 P, EU:C:2003:511, 54 ja 56 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

23      Nyt käsiteltävässä asiassa riidanalainen päätös on toimi, jolla komissio päätti poistaa Hubein Taric‑lisäkoodiin A 950 liittyvästä yritysluettelosta ja merkitä sen Taric‑lisäkoodiin C 129, jossa ei määrätä minkään polkumyyntitullin kantamisesta tarkasteltavana olevan tuotteen maahantuonnista. Komissio vahvisti kirjelmissään, että tällä lisäkoodilla ”ilmoitettiin tulliviranomaisille, että polkumyyntitulleja ei pitänyt laskea tulliselvitystä tehtäessä”.

24      Ensinnäkin on korostettava, että komissio muodostaa ja päivittää Taricin sekä vastaa sen hallinnosta ja julkaisemisesta tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23.7.1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (EYVL 1987, L 256, s. 1) 2 ja 6 artiklan nojalla. Lisäksi asetuksen N:o 2658/87 5 artiklan 1 kohdan mukaan komissio ja jäsenvaltiot käyttävät Taricia ”soveltaessaan” tuontia ja vientiä koskevia unionin toimenpiteitä. Saman säännöksen 2 kohdan mukaan Taricin koodeja ja lisäkoodeja ”sovelletaan” ”kaikessa – – tuonnissa”. Lisäksi asetuksen N:o 2658/87 2 artiklan mukaan Taricin alanimikkeiksi kutsuttuja täydentäviä alajakoja ”tarvitaan” mainitun asetuksen liitteessä II lueteltujen unionin erityistoimenpiteiden toteuttamiseksi; tällaisia erityistoimenpiteitä ovat muun muassa polkumyyntitullit. Lopuksi asetuksen N:o 2658/87 johdanto-osan 12 perustelukappaleessa palautetaan vielä mieleen, että yhteinen tullitariffi sisältää Tariciin sisältyvät tariffimääräykset.

25      Edellä esitetystä seuraa, että jäsenvaltioiden on lähtökohtaisesti sovellettava Taricin koodeissa ja lisäkoodeissa mainittuja toimenpiteitä yhteisen tullitariffin yhtenäistä täytäntöönpanoa varten. Samoin on korostettava, että komissiolla on sekä toimivalta muodostaa Taric, päivittää sitä ja vastata sen hallinnosta ja julkaisemisesta, että myös hyväksyä, muuttaa tai kumota polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä.

26      Toiseksi on todettava, että komissio otti riidanalaisessa päätöksessä käyttöön Taric‑lisäkoodin C 129, jota ei ollut aiemmin olemassa. Mainitun koodin käyttöön ottamisesta seurasi, että sillä korvattiin Hubein valmistamien tuotteiden osalta Taric‑koodi, jota sovellettiin polkumyyntitullien kantamiseen eli Taric‑lisäkoodi A 950. Kuten kanteen liitteenä olevasta Taricin otteesta lisäksi käy ilmi, Taric‑lisäkoodi C 129 otettiin käyttöön täytäntöönpanoasetuksen 2015/2272 soveltamisen yhteydessä, mikä mainitaan kyseisessä otteessa nimenomaisesti.

27      Kolmanneksi on todettava, että Taric‑lisäkoodin C 129 käyttöön ottamisella varmistettiin ainakin, että kansallisille tulliviranomaisille ilmoitettiin, että Hubein valmistamasta tarkasteltavana olevasta tuotteesta ei ollut kannettava polkumyyntitullia, siitä huolimatta, että täytäntöönpanoasetuksessa 2015/2272 säädettiin tällaisesta polkumyyntitullin kantamisesta. Mainitun Taric‑lisäkoodin käyttöön ottamisella voitiin siten taata yhdenmukaisesti se, ettei Hubein valmistamista tuotteista kannettu polkumyyntitulleja unionin tullialueella.

28      Komissio myös vahvisti prosessinjohtotoimia koskevissa vastauksissaan, että polkumyyntitulleja oli kannettu ajanjaksona, joka alkoi 7.4.2016, jolloin annettiin tuomio ArcelorMittal Tubular Products Ostrava ym. v. Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P ja C‑193/14 P, EU:C:2016:209), ja päättyi Taric‑lisäkoodin C 129 käyttöön ottamiseen, ja että kansalliset tulliviranomaiset eivät olleet enää kantaneet näitä polkumyyntitulleja mainitun koodin käyttöön ottamisen jälkeen. Komissio totesi myös, että Taric‑lisäkoodi C 129 oli otettu käyttöön Hubein valmistamien tuotteiden automaattisen tulliselvityksen tueksi. Lopuksi komissio totesi pääasiallisesti, että polkumyyntitullien kantaminen Hubein valmistamista tuotteista kansallisten tulliviranomaisten toimesta 7.4.2016 annetun tuomion ArcelorMittal Tubular Products Ostrava ym. v. Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P ja C‑193/14 P, EU:C:2016:209) ja 29.1.2014 annetun tuomion Hubei Xinyegang Steel v. neuvosto (T‑528/09, EU:T:2014:35) jälkeen oli sääntöjen vastaista. Tästä seuraa, että Taric‑lisäkoodin C 129 käyttöön ottamisen seurauksena oli vähintäänkin se, että tämä tilanne muuttui ja että komission aikomuksena oli välttää se, että kansalliset tulliviranomaiset olisivat jatkaneet polkumyyntitullien kantamista Hubein valmistamista tuotteista.

29      Neljänneksi on korostettava, että asioissa, joissa annettiin 7.4.2016 tuomio ArcelorMittal Tubular Products Ostrava ym. v. Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P ja C‑193/14 P, EU:C:2016:209) ja 29.1.2014 tuomio Hubei Xinyegang Steel v. neuvosto (T‑528/09, EU:T:2014:35) ei ollut kyse täytäntöönpanoasetuksen 2015/2272 laillisuudesta Hubein osalta, ja että Taric‑lisäkoodin C 129 käyttöön ottaminen koskee erityisesti sitä, että mainitussa asetuksessa säädettyjä polkumyyntitulleja ei sovelleta Hubein osalta. Tässä yhteydessä on muistutettava, että toimielinten toimia koskee pääsääntöisesti lainmukaisuusolettama, ja niillä on näin ollen oikeusvaikutuksia niin kauan kuin niitä ei ole peruutettu, kumottu kumoamiskanteen johdosta tai todettu pätemättömiksi ennakkoratkaisupyynnön tai lainvastaisuusväitteen seurauksena (ks. vastaavasti tuomio 15.6.1994, komissio v. BASF ym., C‑137/92 P, EU:C:1994:247, 48 kohta; tuomio 8.7.1999, Chemie Linz v. komissio, C‑245/92 P, EU:C:1999:363, 93 kohta ja tuomio 4.2.2016, C & J Clark International ja Puma, C‑659/13 ja C‑34/14, EU:C:2016:74, 184 kohta).

30      Taric‑lisäkoodin C 129 käyttöön ottaminen on siten seurausta komission tekemästä oikeudellisesta tulkinnasta, joka koski yhteyttä, joka oli asetuksen N:o 926/2009 kumoamisella Hubeita koskevilta osin ja täytäntöönpanoasetuksen 2015/2272 soveltamisella tämän yhtiön valmistamien tuotteiden tuontiin. Komissio on lisäksi vahvistanut puolustuksessaan, että kyseessä oli sen tekemä tulkinta ”siitä, ulottuivatko unionin yleisen tuomioistuimen vahvistaman polkumyyntitullien kumoamisen vaikutukset toimenpiteeseen, jonka ainoana tavoitteena oli näiden tullien jatkaminen, sen osapuolen osalta, joka oli nostanut menestyksellä kumoamiskanteen mainittuja polkumyyntitulleja vastaan”.

31      Tällaista oikeudellista tulkintaa ei kuitenkaan voida rinnastaa tapauksiin, joissa kansalliset tulliviranomaiset soveltavat automaattisesti 7.4.2016 annettua tuomiota ArcelorMittal Tubular Products Ostrava ym. v. Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P ja C‑193/14 P, EU:C:2016:209) ja 29.1.2014 annettua tuomiota Hubei Xinyegang Steel v. neuvosto (T‑528/09, EU:T:2014:35). Nyt käsiteltävä tilanne eroaa siten tapauksista, joissa kansallisten tulliviranomaisten on otettava huomioon seuraukset, joita kansallisissa oikeusjärjestyksissä aiheutuu polkumyyntitullien määräämisestä annetun asetuksen kumoamisesta tai pätemättömäksi julistamisesta palauttamalla tarvittaessa kyseiset tullit (ks. tuomio 18.1.2017, Wortmann, C‑365/15, EU:C:2017:19, 34 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

32      Riidanalaisella päätöksellä oli näin ollen oikeusvaikutuksia, jotka kansalliset tulliviranomaiset panivat täytäntöön Taric‑lisäkoodin C 129 käyttöön ottamisesta lähtien, ja sen tavoitteena oli, että mainitut viranomaiset eivät kanna enää polkumyyntitulleja täytäntöönpanoasetuksessa 2015/2272 vahvistetuista Hubein valmistamista tuotteista, vaikka unionin tuomioistuimet eivät ole kumonneet tätä asetusta eivätkä julistaneet sitä pätemättömäksi. Lisäksi on korostettava, että riidanalaisen päätöksen vaikutusten on katsottava olevan lopullisia, kuten komissio itse toteaa 7.4.2016 annettua tuomiota ArcelorMittal Tubular Products Ostrava ym. v. Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P ja C‑193/14 P, EU:C:2016:209) koskevassa, 9.9.2016 julkaistussa ilmoituksessaan (EUVL 2016, C 331, s. 4). Komissio totesi tuossa ilmoituksessa, että Hubein valmistamista tuotteista ”tähän saakka kannetut polkumyyntitullit on – – maksettava takaisin sovellettavan tullilainsäädännön mukaisesti”. Lisäksi komissio päätti aloittaa tutkimuksen uudelleen ja rajoitti sen koskemaan niiden polkumyyntitullien kumoamista, joita määrätään ”muille” täytäntöönpanoasetuksessa 2015/2272 mainituille vientiä harjoittaville kiinalaisille tuottajille ”kuin Hubeille”.

33      Edellä esitettyjen seikkojen perusteella voidaan katsoa lisäksi, että riidanalainen päätös on 7.4.2016 annetun tuomion ArcelorMittal Tubular Products Ostrava ym. v. Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P ja C‑193/14 P, EU:C:2016:209) ja 29.1.2014 annetun tuomion Hubei Xinyegang Steel v. neuvosto (T‑528/09, EU:T:2014:35) SEUT 266 artiklassa tarkoitettu täytäntöönpanotoimi. Vaikka komissio on näet väittänyt puolustuksessaan, ettei sen tarvinnut nojautua SEUT 266 artiklaan voidakseen antaa oikeudellisesti sitovan säädöksen, se totesi kuitenkin nopeutettua menettelyä koskevaan hakemukseen liittyvässä vastauksessaan, että sen oli ”SEUT 266 artiklan nojalla” toteutettava mainittujen tuomioiden täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet ja että Taric‑lisäkoodin C 129 käyttöön ottaminen oli ”täysin yhteensopivaa tämän määräyksen kanssa”. Tässä yhteydessä on muistutettava, että SEUT 266 artiklasta seuraa toimielimille velvollisuus toteuttaa tarvittavat toimenpiteet todetun lainvastaisuuden korjaamiseksi ja niiden on noudatettava kumoamistuomion tuomiolauselmaa ja perusteluja (ks. vastaavasti tuomio 3.10.2000, Industrie des poudres sphériques v. neuvosto, C‑458/98 P, EU:C:2000:531, 80 ja 81 kohta ja tuomio 28.1.2016, CM Eurologistik ja GLS, C‑283/14 ja C‑284/14, EU:C:2016:57, 48 ja 49 kohta). Toimielimille SEUT 266 artiklasta johtuvan velvollisuuden noudattamista koskeva tuomioistuinvalvonta taataan erityisesti SEUT 263 artiklassa määrätyllä oikeussuojakeinolla (määräys 28.3.2006, Mediocurso v. komissio, T‑451/04, ei julkaistu, EU:T:2006:95, 23 kohta; ks. vastaavasti myös tuomio 21.4.2005, Holcim (Deutschland) v. komissio, T‑28/03, EU:T:2005:139, 33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

34      Lopuksi on todettava, että riidanalaisen päätöksen oikeusvaikutukset, jotka koskevat sitä, ettei Hubein valmistamista tuotteista enää kanneta polkumyyntitulleja, ja jotka vahvistetaan täytäntöönpanoasetuksessa 2015/2272, voivat vaikuttaa niiden yritysten etuihin, jotka olivat antaneet aiheen polkumyyntitutkintaan (ks. vastaavasti tuomio 30.9.2003, Eurocoton ym. v. neuvosto, C‑76/01 P, EU:C:2003:511, 66 ja 67 kohta).

35      Kaiken edellä esitetyn perusteella on katsottava, että riidanalainen päätös on SEUT 263 artiklassa tarkoitettu toimi, josta voidaan nostaa kumoamiskanne.

 Kantajien asiavaltuus

36      SEUT 263 artiklan neljännen kohdan mukaan luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi ensimmäisessä tai toisessa kohdassa määrätyin edellytyksin nostaa kanteen hänelle osoitetusta toimesta tai toimesta, joka koskee häntä suoraan ja erikseen, sekä sääntelytoimesta, joka koskee häntä suoraan ja joka ei edellytä täytäntöönpanotoimenpiteitä.

37      Koska riidanalaista päätöstä ei ole osoitettu kantajille, unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että aluksi on tutkittava, koskeeko se kantajia suoraan ja erikseen.

–       Sen arvioiminen, koskeeko riidanalainen päätös kantajia suoraan

38      SEUT 263 artiklan neljännen kohdan mukainen vaatimus siitä, että riidanalainen päätös koskee luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä suoraan, edellyttää kahden kumulatiivisen edellytyksen täyttymistä eli ensinnäkin, että riidanalaisella toimenpiteellä on välittömiä vaikutuksia yksityisen oikeusasemaan, ja toiseksi, ettei se jätä niille, joille se on osoitettu ja joiden tehtävänä on sen toimeenpano, ollenkaan harkintavaltaa, jolloin toimeenpano on täysin automaattista ja perustuu yksinomaan unionin lainsäädäntöön eikä edellytä välissä olevien sääntöjen soveltamista (ks. määräys 10.3.2016, SolarWorld v. komissio, C‑142/15 P, ei julkaistu, EU:C:2016:163, 22 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

39      Ensimmäisestä edellytyksestä, joka koskee välittömiä vaikutuksia yksityisen oikeusasemaan, on todettava, että riidanalaisen päätöksen vaikutuksena on, ettei Taricissa mainitussa täytäntöönpanoasetuksessa 2015/2272 säädettyjä polkumyyntitulleja enää kanneta Hubein valmistaman tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnista ja siten tuonnista, joka kilpailee kantajien unionissa myymien tuotteiden kanssa.

40      On totta, kuten komissio toteaa, että on jo todettu, että pelkästään sillä perusteella, että toimi voi vaikuttaa kantajan aineelliseen asemaan, sen ei voida katsoa koskevan kantajaa suoraan, ja että ainoastaan erityisten seikkojen ilmeneminen voisi oikeuttaa yksityisen oikeussubjektin, joka väittää toimen vaikuttavan sen markkina-asemaan, hakemaan siihen muutosta unionin tuomioistuimilta SEUT 263 artiklan neljännen kohdan nojalla (määräys 21.9.2011, Etimine ja Etiproducts v. ECHA, T‑343/10, EU:T:2011:509, 41 kohta).

41      Nyt käsiteltävässä asiassa riidanalainen päätös koskee kuitenkin kantajia sekä niiden aineellisen aseman vuoksi, erityisesti, koska Hubein valmistamat tuotteet vastaavat kantajien toimittamien tietojen, joita komissio ei ole riitauttanut, mukaan merkittävää osuutta Kiinasta unioniin suuntautuvasta tuonnista, että myös kun otetaan huomioon niiden oikeusasema sen menettelyn yhteydessä, jossa määrättiin tarkasteltavana olevaan tuotteeseen kohdistuvista polkumyynnin vastaisista toimenpiteistä.

42      Erityisesti on korostettava, että Euroopan unionin saumattomien teräsputkien valmistajien etuja valvova komitea teki tuottajien, joihin kantajat kuuluvat, nimissä kantelun, joka johti asetuksen N:o 926/2009 antamiseen, ja tarkastelupyynnön, joka johti täytäntöönpanoasetuksen 2015/2272 antamiseen. Nämä kaksi menettelyä, jotka saivat alkunsa kantajien väitteistä, johtivat polkumyyntitullien määräämiseen erityisesti Hubein valmistamille tuotteille.

43      Koska riidanalaisessa päätöksessä määrätään, että täytäntöönpanoasetuksessa 2015/2272 säädettyjä polkumyyntitulleja ei ole enää kannettava Hubein valmistamista tuotteista, vaikka kantajien nimissä tehdyssä tarkastelupyynnössä vaadittiin päinvastoin näiden tullien määräämistä, se koskee näin ollen kantajia suoraan (ks. tuomio 20.3.1985, Timex v. neuvosto ja komissio, 264/82, EU:C:1985:119, 13–16 kohta; ks. analogisesti myös tuomio 28.1.1986, Cofaz ym. v. komissio, 169/84, EU:C:1986:42, 30 kohta).

44      Suoraan koskemisen toisesta edellytyksestä, joka liittyy niille, joille riidanalainen päätös on osoitettu, jätettyyn harkintavaltaan, on muistutettava, että jäsenvaltioiden on lähtökohtaisesti sovellettava Taricin koodeissa ja lisäkoodeissa mainittuja toimenpiteitä yhteisen tullitariffin yhtenäistä täytäntöönpanoa varten. Lisäksi komissio vahvisti kirjelmissään, että kansalliset tulliviranomaiset eivät ole enää kantaneet polkumyyntitulleja Hubein valmistamista tuotteista Taric‑lisäkoodin C 129 käyttöön ottamisen jälkeen. Näin ollen on katsottava, että kansallisilla tulliviranomaisilla ei ollut harkintavaltaa nyt käsiteltävässä asiassa.

45      Tästä seuraa, että riidanalainen päätös koskee kantajia suoraan.

–       Sen arvioiminen, koskeeko toimi kantajia erikseen

46      Oikeuskäytännöstä ilmenee, että muut henkilöt kuin ne, joille päätös on osoitettu, voivat väittää toimen koskevan niitä erikseen SEUT 263 artiklan neljännessä kohdassa tarkoitetulla tavalla vain siinä tapauksessa, että päätös vaikuttaa niiden asemaan niille ominaisten tiettyjen erityisten ominaisuuksien tai sellaisen tosiasiallisen tilanteen takia, jonka perusteella ne erotetaan kaikista muista henkilöistä, ja ne voidaan tästä syystä yksilöidä samalla tavalla kuin se, jolle tällainen päätös on osoitettu (tuomio 15.7.1963, Plaumann v. komissio, 25/62, EU:C:1963:17, s. 197 ja 223 kohta ja tuomio 15.9.2016, Unitec Bio v. neuvosto, T‑111/14, EU:T:2016:505, 29 kohta).

47      Lisäksi on muistutettava, että silloin kun kyseessä on usean kantajan nostama kanne, se voidaan ottaa tutkittavaksi, jos yhdellä niistä on asiavaltuus. Tällaisessa tapauksessa muiden kantajien asiavaltuuksia ei ole tarpeen tutkia (tuomio 26.11.2015, Comunidad Autónoma del País Vasco ja Itelazpi v. komissio, T‑462/13, EU:T:2015:902, 34 kohta; ks. vastaavasti myös tuomio 24.3.1993, CIRFS ym. v. komissio, C‑313/90, EU:C:1993:111, 30 ja 31 kohta).

48      Nyt käsiteltävässä asiassa on todettava, että kantajien nimissä tehdyn tarkastelupyynnön, jossa esitetyistä väitteistä menettely sai alkunsa, lisäksi kuusi unionin tuottajaa, jotka valittiin otokseen ja olivat tarkastuskäyntien kohteena, ovat nyt käsiteltävän asian kantajia (täytäntöönpanoasetuksen 2015/2272 johdanto-osan 21 perustelukappale). Näiden otokseen valittujen tuottajien, jotka mainitaan nimenomaisesti täytäntöönpanoasetuksessa 2015/2272, osuus unionissa etuyhteydettömille asiakkaille suuntautuvasta kokonaismyynnistä oli noin 55 prosenttia (täytäntöönpanoasetuksen 2015/2272 johdanto-osan 12 perustelukappale). Ne kaikki vastasivat komission kyselylomakkeeseen (täytäntöönpanoasetuksen 2015/2272 johdanto-osan 20 perustelukappale). Komission tällä tavoin keräämien tietojen perusteella oli mahdollista arvioida, oliko kyseessä vaara vahingon uhkan toistumisesta (täytäntöönpanoasetuksen 2015/2272 johdanto-osan 111 perustelukappale). Vastaavanlaiset päättelyt pätevät myös asetuksen N:o 926/2009 antamiseen johtaneen alkuperäisen menettelyn osalta.

49      Lisäksi on todettava, että kantajien nopeutettua menettelyä koskevan hakemuksensa yhteydessä esittämien arvioiden, joita komissio ei ole riitauttanut, mukaan Hubein viennin osuus oli vuonna 2015 noin kolmasosa tarkasteltavana olevan tuotteen kaikesta Kiinasta unioniin tapahtuneesta viennistä, ja Hubein käyttämätön tuotantokapasiteetti oli 20–50 prosenttia tarkasteltavana olevan tuotteen kokonaiskulutuksesta unionissa. Nämä luvut on suhteutettava kantajien markkina-asemaan unionissa, mikä ainakin tarkastelumenettelyn yhteydessä otokseen valittujen kuuden unionin tuottajan osalta oli 55 prosenttia unionissa etuyhteydettömille asiakkaille suuntautuvasta kokonaismyynnistä.

50      Tästä seuraa, että riidanalainen päätös, jonka vaikutuksena on, että täytäntöönpanoasetuksessa 2015/2272 säädettyjä polkumyyntitulleja ei enää kanneta Hubein valmistamista tuotteista, koskee erikseen ainakin niitä kuutta unionin tuottajaa, jotka ovat myös nyt käsiteltävän asian kantajia ja jotka valittiin otokseen ja olivat tarkastuskäyntien kohteena tarkastelumenettelyn yhteydessä, koska mainittu menettely aloitettiin niiden nimissä ja siinä otettiin huomioon niiden väitteet, jotka johtivat niiden erityisen tilanteen huomioon ottamiseen (ks. vastaavasti tuomio 20.3.1985, Timex v. neuvosto ja komissio, 264/82, EU:C:1985:119, 13–16 kohta).

51      Lisäksi on muistutettava, että kantajat olivat väliintulijoita unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituksen osapuolia unionin tuomioistuimessa asioissa, joissa annettiin 7.4.2016 tuomio ArcelorMittal Tubular Products Ostrava ym. v. Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P ja C‑193/14 P, EU:C:2016:209) ja 29.1.2014 tuomio Hubei Xinyegang Steel v. neuvosto (T‑528/09, EU:T:2014:35). Siltä osin kuin riidanalaisen päätöksen voidaan katsoa olevan mainittujen tuomioiden täytäntöönpanotoimi (ks. edellä 33 kohta), tämä seikka on myös omiaan yksilöimään kantajat.

52      Tästä seuraa, että riidanalainen päätös koskee kantajia erikseen ja niillä on näin ollen asiavaltuus ilman, että on tarpeen tutkia, onko mainittu päätös sääntelytoimi, joka ei edellytä täytäntöönpanotoimenpiteitä niiden osalta.

53      Kaiken edellä esitetyn perusteella kanne on otettava tutkittavaksi.

 Asiakysymys

54      Kantajat väittävät ainoassa kanneperusteessaan, että riidanalaiselta päätökseltä puuttuu oikeusperusta ja että sillä rikotaan täytäntöönpanoasetuksen 2015/2272 1 artiklan 2 kohtaa ja liitettä siltä osin kuin komissio on virheellisesti laajentanut 7.4.2016 annetun tuomion ArcelorMittal Tubular Products Ostrava ym. v. Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P ja C‑193/14 P, EU:C:2016:209) ja 29.1.2014 annetun tuomion Hubei Xinyegang Steel v. neuvosto (T‑528/09, EU:T:2014:35) soveltamisalaa. Tällä asetuksella, joka tuli voimaan 9.12.2015, korvattiin niiden mukaan asetus N:o 926/2009. Kantajien mukaan se on oikeusperusta polkumyyntitullien määräämiselle Kiinasta peräisin olevalle tarkasteltavana olevalle tuotteelle. Kantajat toteavat lisäksi, että täytäntöönpanoasetuksen 2015/2272 1 artiklan 2 kohdassa ja liitteessä säädettiin, että Hubei oli merkittävä Taric‑lisäkoodiin A 950 liittyvään yritysluetteloon. Komissio poisti Hubein mainitusta luettelosta riidanalaisella päätöksellä. Komissio olisi kuitenkin voinut tehdä riidanalaisen päätöksen vain, jos mainituissa tuomioissa olisi myös kumottu täytäntöönpanoasetus 2015/2272 Hubeita koskevin osin. Näin ei kuitenkaan ole. Kantajat toteavat, että mainittujen tuomioiden tuomiolauselmissa mainitaan ainoastaan asetus N:o 926/2009. Mainittujen tuomioiden vaikutusten laajentaminen asetuksen N:o 926/2009 kumoamista pidemmälle on vastoin oikeuskäytäntöä. Kantajat viittaavat erityisesti 15.2.2001 annettuun tuomioon Nachi Europe (C‑239/99, EU:C:2001:101). Ne päättelevät siitä, että riidanalainen päätös ei voinut perustua 7.4.2016 annettuun tuomioon ArcelorMittal Tubular Products Ostrava ym. v. Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P ja C‑193/14 P, EU:C:2016:209) ja 29.1.2014 annettuun tuomioon Hubei Xinyegang Steel v. neuvosto (T‑528/09, EU:T:2014:35), koska niissä ei kumottu täytäntöönpanoasetusta 2015/2272. Kantajat väittävät, että riidanalaiselta päätökseltä puuttuu siten oikeusperusta. Sillä rikotaan niiden mukaan myös täytäntöönpanoasetuksen 2015/2272 1 artiklan 2 kohtaa ja liitettä.

55      Lisäksi kantajat toteavat, että vaikka komissiolle SEUT 266 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan kuuluva velvollisuus panna täytäntöön 7.4.2016 annettu tuomio ArcelorMittal Tubular Products Ostrava ym. v. Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P ja C‑193/14 P, EU:C:2016:209) ja 29.1.2014 annettu tuomio Hubei Xinyegang Steel v. neuvosto (T‑528/09, EU:T:2014:35) kattaisi myös velvollisuuden kumota Hubeille täytäntöönpanoasetuksella 2015/2272 asetetut polkumyyntitullit – vaikka kantajien mukaan näin ei ole – komission olisi pitänyt antaa asetus, jolla muutettiin kyseistä asetusta tai kumottiin se. Tämä on kantajien mukaan seurausta oikeusperiaatteesta, jonka mukaan toimi voidaan kumota vain samanluonteisella toimella. Kun komissio oli päättänyt kumota täytäntöönpanoasetuksen 2015/2272, sen olisi siten pitänyt kunnioittaa kantajien puolustautumisoikeuksia, konsultoida jäsenvaltioita ja selostaa yksityiskohtaisemmin perustelujaan. Lisäksi tällainen päätös kuuluu kantajien mukaan komission jäsenten kollegion eikä pääosaston ”Verotus ja tulliunioni” toimivaltaan.

56      Kantajat toteavat lisäksi, että komission puolustuksessaan esittämä väite, jonka mukaan se on korvannut täytäntöönpanoasetuksen 2015/2272 1 artiklan 2 kohdan, on perusteeton. Tämä säännös voidaan korvata ainoastaan asetuksella, jolla muutetaan täytäntöönpanoasetusta 2015/2272. Kantajien mukaan on joka tapauksessa niin, että vaikka komissio voisi muuttaa täytäntöönpanoasetusta 2015/2272 Taricin muutoksella, riidanalainen päätös on lainvastainen erityisesti siksi, että kantajien puolustautumisoikeuksia ja perusteluvelvollisuutta on rikottu. Lisäksi toisin kuin komissio väittää, asetus N:o 2658/87 ei tarjoa riittävää oikeusperustaa riidanalaiselle päätökselle, joka on vastoin voimassa olevaa polkumyyntisäännöstöä eli säännöstöä, jonka voimassaolo ei ole päättynyt, jota unionin tuomioistuimet eivät ole kumonneet tai jota ei ole muutoin kumottu.

57      Komissio väittää, että siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin on kumonnut taannehtivasti Hubein valmistaman tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnista kannettavat polkumyyntitullit, jotka otettiin käyttöön asetuksella N:o 926/2009, kumoaminen koskee väistämättä myös täytäntöönpanoasetuksella 2015/2272 käyttöön otettuja tulleja. Komissio toteaa, että polkumyyntitullia, jonka osalta katsottiin, ettei sitä ollut milloinkaan ollut olemassa, ei voitu jatkaa asetuksella, jolla tarkasteltiin toimia, joiden voimassaolo oli päättymässä. Käyttöön otetulla uudella Taric‑koodilla informoitiin tulliviranomaisia ja taloudellisia toimijoita tästä. Kantajien viittaama oikeuskäytäntö ei ole sen mukaan merkityksellistä, koska se koskee muunlaista oikeudellista tilannetta.

58      Komission mukaan väite siitä, että täytäntöönpanoasetuksen 2015/2272 1 artiklan 2 kohtaa on rikottu, on ristiriidassa kanteessa omaksutun sen päättelyn kanssa, jonka mukaan komissio on lainvastaisesti vapauttanut Hubein tuotteiden tuonnin täytäntöönpanoasetuksessa 2015/2272 säädetyistä polkumyyntitulleista. Tällainen vapautus merkitsee näet välttämättä, että täytäntöönpanoasetuksen 2015/2272 1 artiklan 2 kohta olisi korvattu toiseen toimeen sisältyvällä säännöksellä. Nämä kaksi säännöstä eivät näin ollen voi olla ristiriidassa keskenään. Ainoastaan ylemmäntasoisen normin rikkomista koskeva tapaus olisi mahdollinen, mutta kantajat eivät vetoa tällaiseen tilanteeseen.

59      Komissio toteaa oikeusperustan käyttämistä koskevasta velvollisuudesta, että sillä on asetuksen N:o 2658/87 nojalla velvollisuus muodostaa ja päivittää Taricin tietokanta sekä vastata sen hallinnosta ja julkaisemisesta. Asetus N:o 2658/87 toimii siten oikeusperustana nyt käsiteltävän asian kohteena olevan Taric‑koodin julkaisemiselle. Komissiolla ei ollut velvollisuutta tukeutua SEUT 266 artiklaan voidakseen antaa sitovan oikeudellisen toimen, koska kaikki Hubein valmistamien tuotteiden tuontiin kohdistuvat oikeusvaikutukset johtuivat 29.1.2014 annetusta tuomiosta Hubei Xinyegang Steel v. neuvosto (T‑528/09, EU:T:2014:35). Polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden voimassaolon päätyttyä tehdyllä tarkastelulla ei olisi voitu jatkaa eikä etenkään saada uudelleen voimaan polkumyyntitulleja, joiden osalta oli katsottu, ettei niitä ole milloinkaan ollut olemassa.

60      Komissio toteaa lisäksi, että toisin kuin kantajat näyttäisivät väittävän, unionin tuomioistuimet ovat poistaneet unionin oikeusjärjestelmästä Hubein valmistaman tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnista kannettavat polkumyyntitullit. Tästä syystä ei ole perusteltua väittää, että täytäntöönpanoasetuksen 2015/2272 1 artiklan 2 kohta voitiin korvata vain antamalla toinen asetus. Joka tapauksessa kantajat eivät väitä, että polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30.11.2009 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1225/2009 (EUVL 2009, L 343, s. 51 ja oikaisu EUVL 2010, L 7, s. 22) (joka on korvattu polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 8.6.2016 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 2016/1036 (EUVL 2016, L 176, s. 21) olisi rikottu. Komissio toteaa kantajien väittämän menettelyllisten velvoitteiden rikkomisen osalta, että ne eivät näytä, että hallinnollinen menettely olisi voinut johtaa muunlaiseen tulokseen.

61      Ensinnäkin on muistutettava, että kumoamistuomiolla on välttämättä taannehtiva vaikutus, koska lainvastaisuuden toteaminen alkaa vaikuttaa kumotun toimen voimaantulopäivästä lukien (tuomio 26.4.1988, Asteris ym. v. komissio, 97/86, 99/86, 193/86 ja 215/86, EU:C:1988:199, 30 kohta; ks. vastaavasti myös tuomio 12.2.2008, CELF ja Ministre de la Culture et de la Communication, C‑199/06, EU:C:2008:79, 61 kohta). Nyt käsiteltävässä asiassa asetus N:o 926/2009 on kumottu Hubeita koskevilta osin takautuvasti, mikä tarkoittaa, että on katsottava, ettei tällä asetuksella ole milloinkaan ollut vaikutuksia mainitun yhtiön osalta (ks. vastaavasti tuomio 19.7.2012, neuvosto v. Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C‑337/09 P, EU:C:2012:471, 48 kohta).

62      Toiseksi täytäntöönpanoasetuksesta 2015/2272 on todettava, että se annettiin asetuksen N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohtaan (josta on tullut asetuksen 2016/1036 11 artiklan 2 kohta) perustuvan tarkastelumenettelyn jälkeen. Mainitun säännöksen mukaan polkumyyntitoimenpiteen voimassaolo päättyy viisi vuotta sen käyttöön ottamisen jälkeen tai viisi vuotta sen päivän jälkeen, jona viimeisimmän polkumyyntiä ja vahinkoa koskevan tarkastelun päätelmä tehtiin, ”ellei tarkastelussa todeta, että toimenpiteen voimassaolon päättyminen johtaisi todennäköisesti polkumyynnin ja vahingon jatkumiseen tai toistumiseen”. Komissio voi tässä yhteydessä joko jatkaa toimien voimassaoloa tai antaa niiden voimassaolon päättyä (ks. vastaavasti tuomio 8.5.2012, Dow Chemical v. neuvosto, T‑158/10, EU:T:2012:218, 43 kohta). Tämän säännöksen tarkoituksena ei siten ole ottaa ensimmäistä kertaa käyttöön polkumyyntitoimenpiteitä vaan jatkaa tarvittaessa sellaisia polkumyyntitoimenpiteitä, jotka ovat voimassa ja joiden voimassaolo normaalisti päättyisi (ks. vastaavasti tuomio 11.2.2010, Hoesch Metals and Alloys, C‑373/08, EU:C:2010:68, 65–67 kohta ja tuomio 24.9.2008, Reliance Industries v. neuvosto ja komissio, T‑45/06, EU:T:2008:398, 94 kohta). Täytäntöönpanoasetuksen 2015/2272 johdanto-osan 122 perustelukappaleessa todetaan siten, että ”Kiinasta peräisin olevien tiettyjen saumattomien putkien tuonnissa asetuksella – – N:o 926/2009 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden soveltamista olisi – – jatkettava”.

63      Kolmanneksi on todettava, että vaikka onkin totta, että täytäntöönpanoasetuksella 2015/2272 ainoastaan jatketaan asetuksella N:o 926/2009 alun perin käyttöön otettuja toimenpiteitä, täytäntöönpanoasetus 2015/2272 ja erityisesti sen säädösosa ja liite, joissa säädetään polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta erityisesti Hubein valmistamien tuotteiden tuonnille, toimivat oikeusperustana polkumyyntitullien kantamiselle. Kanteen liitteessä olevissa Taricin otteissa mainitaan nimenomaisesti, että polkumyyntitullit tarkasteltavana olevasta tuotteesta kannetaan täytäntöönpanoasetuksen 2015/2272 perusteella. Näin on myös 7.4.2016 annettua tuomiota ArcelorMittal Tubular Products Ostrava ym. v. Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P ja C‑193/14 P, EU:C:2016:209) koskevassa, 9.9.2016 julkaistussa komission ilmoituksessa (ks. edellä 32 kohta).

64      Koska täytäntöönpanoasetusta 2015/2272 ei kumottu 7.4.2016 annetulla tuomiolla ArcelorMittal Tubular Products Ostrava ym. v. Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P ja C‑193/14 P, EU:C:2016:209) ja 29.1.2014 annetulla tuomiolla Hubei Xinyegang Steel v. neuvosto (T‑528/09, EU:T:2014:35), sitä koskee lähtökohtaisesti laillisuusolettama (ks. edellä 29 kohdassa viitattu oikeuskäytäntö). Lisäksi on muistutettava, että kumoamistuomion ehdoton oikeusvoima ei voi aiheuttaa sellaisen vastaavasta syystä lainvastaisen toimen kumoamista, jota ei ole saatettu unionin tuomioistuinten arvioitavaksi (ks. vastaavasti tuomio 14.9.1999, komissio v. AssiDomän Kraft Products ym., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, 54 kohta ja tuomio 15.2.2001, Nachi Europe, C‑239/99, EU:C:2001:101, 26 kohta).

65      Tästä seuraa, että asetuksen N:o 926/2009 kumoaminen Hubeita koskevilta osin ei voi saada automaattisesti aikaan sitä, että täytäntöönpanoasetuksen 2015/2272 säännökset, joita unionin tuomioistuimet eivät ole kumonneet, poistuisivat unionin oikeusjärjestyksestä.

66      Neljänneksi on muistutettava, että SEUT 266 artiklan nojalla kyseinen toimielin velvoitetaan huolehtimaan siitä, ettei toimea, jolla kumottu toimi korvataan, rasita kumoamistuomiossa todettu lainvastaisuus (tuomio 14.9.1999, komissio v. AssiDomän Kraft Products ym., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, 56 kohta ja tuomio 29.4.2004, IPK-München ja komissio, C‑199/01 P ja C‑200/01 P, EU:C:2004:249, 83 kohta). Unionin tuomioistuin on samoin katsonut, että toimielimillä saattaa tietyissä tapauksissa olla velvollisuus kumota kumotun toimen jälkeen toteutetut toimet (tuomio 26.4.1988, Asteris ym. v. komissio, 97/86, 99/86, 193/86 ja 215/86, EU:C:1988:199, 30 kohta). Unionin yleinen tuomioistuin on samoin katsonut, että toimet, jotka perustuivat jo kumottuihin toimiin ja jotka oli siis poistettu unionin oikeusjärjestyksestä, oli kumottava (tuomio 18.9.2015, HTTS ja Bateni v. neuvosto, T‑45/14, ei julkaistu, EU:T:2015:650, 46–48 kohta). Lisäksi unionin tuomioistuin totesi asiassa, jossa annettiin 4.2.2016 tuomio C & J Clark International ja Puma (C‑659/13 ja C‑34/14, EU:C:2016:74, 175–177 kohta), että tarkastelua koskeva asetus oli pätemätön ”samoilta osin” kuin asetus, jolla otettiin alun perin käyttöön polkumyyntitullit, koska unionin tuomioistuin arvioi molempien asetusten pätevyyttä.

67      Kun otetaan huomioon nämä seikat ja erityisesti se, että yhtäältä täytäntöönpanoasetuksen 2015/2272 tarkoituksena oli ottaa käyttöön vastaavia toimia kuin otettiin käyttöön asetuksella N:o 926/2009 näiden toimien vaikutusten jatkamiseksi, ja että toisaalta asetuksella N:o 926/2009 käyttöön otetut toimet kumottiin myöhemmin 7.4.2016 annetulla tuomiolla ArcelorMittal Tubular Products Ostrava ym. v. Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P ja C‑193/14 P, EU:C:2016:209) ja 29.1.2014 annetulla tuomiolla Hubei Xinyegang Steel v. neuvosto (T‑528/09, EU:T:2014:35), komissiolla oli oikeus katsoa, että mainittujen tuomioiden täytäntöönpano SEUT 266 artiklan nojalla tarkoitti, ettei täytäntöönpanoasetuksessa 2015/2272 säädettyjä polkumyyntitulleja ollut enää kannettava Hubein valmistamista tuotteista.

68      Kuten kantajat kuitenkin väittävät toissijaisesti ja koska täytäntöönpanoasetusta 2015/2272 koskee lähtökohtaisesti laillisuusolettama, komission olisi pitänyt muuttaa sitä tai kumota se asetuksella.

69      On näet muistutettava, että menettelymääräysten vastaavuutta koskevan säännön, joka on yleinen oikeusperiaate, mukaan samaa muotoa, jolla toimenpide annettiin tiedoksi kolmansille, on noudatettava sen kaikkien myöhempien muutosten yhteydessä (ks. vastaavasti tuomio 29.4.2004, Parlamentti v. Ripa di Meana ym., C‑470/00 P, EU:C:2004:241, 67 kohta; tuomio 21.7.1998, Mellett v. unionin tuomioistuin, T‑66/96 ja T‑221/97, EU:T:1998:187, 136 kohta; tuomio 17.5.2006, Kallianos v. kommissio, T‑93/04, EU:T:2006:130, 56 kohta ja tuomio 14.12.2006, Gagliardi v. SMHV – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), T‑392/04, ei julkaistu, EU:T:2006:400, 53 kohta).

70      Nyt käsiteltävässä asiassa on todettava erityisesti, että asetuksen N:o 1225/2009 14 artiklan 1 kohdan (josta on tullut asetuksen 2016/1036 14 artiklan 1 kohta), joka kuuluu asetuksen ”yleisiin säännöksiin”, mukaan polkumyyntitullit ”otetaan käyttöön asetuksella, ja jäsenvaltiot kantavat ne muodon, määrän ja muiden tekijöiden perusteella, jotka vahvistetaan asetuksessa, jolla ne otetaan käyttöön”. Näin oli täytäntöönpanoasetuksessa 2015/2272 Hubein valmistamille tuotteille vahvistettujen polkumyyntitullien osalta. Lisäksi on muistutettava, että komissiolla on toimivalta hyväksyä, muuttaa tai kumota polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä.

71      Tästä seuraa, että asetuksella, jota unionin tuomioistuimet eivät ole kumonneet tai julistaneet pätemättömäksi, vahvistettujen polkumyyntitullien kantamatta jättäminen jonkin yhtiön osalta on lähtökohtaisesti toteutettava myös asetuksella. Kun komissio on nyt käsiteltävässä asiassa määrännyt lopullisesti, että Hubein valmistamista tuotteista ei ole kannettava polkumyyntitulleja, joiden kantaminen perustui täytäntöönpanoasetukseen 2015/2272, ottamalla käyttöön Taric‑lisäkoodin, se on rikkonut menettelymääräysten vastaavuutta koskevaa sääntöä.

72      Lisäksi on katsottava, kuten kantajat toteavat perustellusti kirjelmissään, että menettelymääräysten vastaavuutta koskevan säännön noudattamiseksi asia olisi pitänyt saattaa komission jäsenten kollegiolle ja lisäksi siinä olisi pitänyt pyytää asetuksen N:o 1225/2009 15 artiklan 1 kohdassa (josta on tullut asetuksen 2016/1036 15 artiklan 1 kohta) tarkoitetun komitean lausunto, kuten tehtiin asetusta 2015/2272 annettaessa. Tässä yhteydessä on todettava, että asetuksen N:o 1225/2009 11 artiklan 6 kohdan (josta on tullut asetuksen 2016/1036 11 artiklan 6 kohta) nojalla polkumyynnin vastaiset toimenpiteet kumotaan tai niitä jatketaan 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti, saman asetuksen ”15 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen”. Samoin asetuksen N:o 1225/2009 9 artiklan 4 kohdassa (josta on tullut asetuksen 2016/1036 9 artiklan 4 kohta) säädetään, että komissio ottaa käyttöön lopulliset polkumyyntitullit tarkastelumenettelyä noudattaen. Tästä komiteasta ja tästä tarkastelumenettelystä säädetään yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä 16.2.2011 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 182/2011 (EUVL 2011, L 55, s. 13). Tällaisten jäsenvaltioiden valvontaa koskevien menettelyjen on muun muassa oltava selkeitä ja niissä on otettava huomioon EUT‑sopimuksen institutionaaliset vaatimukset (asetuksen N:o 182/2011 johdanto-osan viides perustelukappale). Asetuksen N:o 1225/2009 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla komitean konsultaatiolla on merkitystä sekä menettelylliseltä kannalta että myös EUT‑sopimuksen institutionaalisten vaatimusten kannalta.

73      On myös korostettava, että riidanalaisesta päätöksestä seuraa oikeudellisesti epävarma tilanne, kuten myös kantajat toteavat kirjelmissään. Yhtäältä näet taloudellisten toimijoiden, kantajat mukaan luettuna, jotka tutkivat unionin lainsäädäntöä, on otettava huomioon täytäntöönpanoasetus 2015/2272, jota unionin tuomioistuimet eivät ole kumonneet eivätkä julistaneet pätemättömäksi ja jota ei ole kumottu toisella asetuksella, ja siten tällä asetuksella käyttöön otetut polkumyyntitullit. Toisaalta Taric‑lisäkoodi C 129 edellyttää katsomaan, että täytäntöönpanoasetuksessa 2015/2272 säädettyjä polkumyyntitulleja ei sovelleta Hubein valmistamiin tuotteisiin. Tästä seuraa selvä ristiriita, joka asettaa taloudelliset toimijat, kantajat mukaan luettuna, oikeudellisesti epävarmaan tilanteeseen.

74      Lisäksi on niin, että komission nyt käsiteltävässä asiassa omaksuma oikeudellinen tulkinta voidaan kylläkin johtaa Taric‑lisäkoodin C 129 alaviitteessä tehdystä viittauksesta 7.4.2016 annettuun tuomioon ArcelorMittal Tubular Products Ostrava ym. v. Hubei Xinyegang Steel (C‑186/14 P ja C‑193/14 P, EU:C:2016:209), mutta jos menettelymääräysten vastaavuutta koskevaa sääntöä olisi noudatettu, komission perustelut olisivat olleet tältä osin selvempiä.

75      Samoin on todettava, että unionin toimielimet ovat aikaisemmin jo päättäneet muissa menettelyissä muuttaa tarkastelua koskevaa asetusta, jolla jatkettiin voimassa olevia polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä, tai kumota sen, sitä edeltävän asetuksen tultua kumotuksi. Näin oli muun muassa lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Venäjältä peräisin olevan ammoniumnitraatin tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 661/2008 muuttamisesta 19.10.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 989/2009 (EUVL 2009, L 278, s. 1), johon komissio viittasi istunnossa, osalta. Tuo asetus annettiin 10.9.2008 annetun tuomion JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat v. neuvosto (T‑348/05, ei julkaistu, EU:T:2008:327) seurauksena. Unionin yleinen tuomioistuin kumosi tuossa tuomiossa tarkastelua koskevaa asetusta edeltävän asetuksen eli lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Venäjältä peräisin olevan ammoniumnitraatin tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 658/2002 ja lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Ukrainasta peräisin olevan ammoniumnitraatin tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 132/2001 muuttamisesta asetuksen (EY) N:o 384/96 11 artiklan 3 kohdan mukaisen osittaisen välivaiheen tarkastelun jälkeen 21.6.2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 945/2005 (EUVL 2005, L 160, s. 1), jolla laajennettiin polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden kohteena olevien tuotteiden soveltamisalaa. Neuvosto päätti tuon tuomion antamisen jälkeen komission ehdotuksesta, jonka se teki neuvoa-antavaa komiteaa konsultoituaan, antaa asetuksen N:o 989/2009, jolla kumottiin taannehtivasti lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Venäjältä peräisin olevan ammoniumnitraatin tuonnissa asetuksen (EY) N:o 384/96 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun ja 11 artiklan 3 kohdan mukaisen osittaisen välivaiheen tarkastelun jälkeen 8.7.2008 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 661/2008 (EUVL 2008, L 185, s. 1) unionin yleisessä tuomioistuimessa kantajana olleen yrityksen osalta kumoamisen kohteena oleviin tuotteisiin liittyen. Neuvosto myös otti tässä yhteydessä käyttöön erityisen Taric‑lisäkoodin unionin yleisessä tuomioistuimessa kantajana olleen yrityksen osalta. Komissio korosti ehdotukseen neuvoston asetukseksi (COM(2009) 493 final)) liitetyissä perusteluissa, että tämä ehdotus perustui ”[unionin yleisen tuomioistuimen] antaman tuomion täytäntöönpanoon”.

76      Nämä seikat huomioon ottaen on katsottava, että se, että komissio on rikkonut menettelymääräysten vastaavuutta koskevaa sääntöä, on sääntöjenvastaisuus, joka edellyttää, että riidanalainen päätös on kumottava.

77      Tätä päätelmää ei voida kyseenalaistaa komission muilla argumentilla. Erityisesti komission kirjelmissään viittaama oikeuskäytäntö, joka koskee erityisesti menettelyn kuluessa tapahtuneen yhtiön puolustautumisoikeuksien loukkaamisen seurauksia, on tehoton. Kuten näet on jo todettu, menettelymääräysten vastaavuutta koskevan säännön rikkomisella ei ole vaikutuksia ainoastaan kantajien puolustautumisoikeuksien noudattamisen kannalta. Lisäksi on hylättävä komission argumentit, joilla väitetään pääasiallisesti, että kantajilla ei ole intressiä saada riidanalaista päätöstä kumotuksi menettelymääräysten vastaavuutta koskevan säännön rikkomisen perusteella. Kuten näet kantajat ovat todenneet istunnossa, niiden intressi koskee ainakin aluksi sitä, että täytäntöönpanoasetuksen 2015/2272 merkityksellisiä säännöksiä sovelletaan Hubein valmistamiin tuotteisiin. Komissio ei ole esittänyt mitään yksityiskohtaista tietoa, jonka perusteella tämä toteamus voitaisiin asettaa kyseenalaiseksi.

78      Edellä esitetyn perusteella riidanalainen päätös on kumottava.

 Oikeudenkäyntikulut

79      Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska komissio on hävinnyt asian, se vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan kantajien oikeudenkäyntikulut viimeksi mainittujen vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (seitsemäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      3.6.2016 tehty Euroopan komission päätös, jolla Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd poistettiin Tariclisäkoodiin A 950 liittyvästä yritysluettelosta ja se lisättiin Tariclisäkoodiin C 129 kaikkien niiden yhdistetyn nimikkeistön (CN) koodien osalta, jotka mainitaan lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen 7.12.2015 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2272 1 artiklan 1 kohdassa, kumotaan.

2)      Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s:n ja muiden kantajien, joiden nimet mainitaan liitteessä, oikeudenkäyntikulut.

Tomljenović

Bieliūnas

Marcoulli

Julistettiin Luxemburgissa 18 päivänä lokakuuta 2018.

Allekirjoitukset


* Oikeudenkäyntikieli: englanti.


1      Luettelo muista kantajista liitetään ainoastaan asianosaisille tiedoksi annettuun versioon.