Language of document :

Преюдициално запитване от Riigikohus (Естония), постъпило на 14 април 2021 г. — I. L./Politsei- ja Piirivalveamet

(Дело C-241/21)

Език на производството: естонски

Запитваща юрисдикция

Riigikohus

Страни в главното производство

Жалбоподател: I. L.

Ответник: Politsei- ja Piirivalveamet

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 15, параграф 1, първо изречение от Директива 2008/115/ЕО1 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни, да се тълкува в смисъл, че държавите членки могат да задържат гражданин на трета държава, когато е налице реална опасност, докато е на свобода, преди да бъде изведен от страната, той да извърши престъпление, чието разследване и наказване може в значителна степен да затрудни осъществяването на извеждането?

____________

1     Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 2008 г., стр. 98).