Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakúsko) 13. apríla 2021 – Porr Bau GmbH/Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung

(vec C-238/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Sťažovateľka: Porr Bau GmbH

Žalovaný orgán: Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung

Prejudiciálne otázky

1.    Je vnútroštátna úprava, podľa ktorej stav konca odpadu nastáva len vtedy, pokiaľ sa odpad alebo existujúce látky alebo látky z neho získané môže bezprostredne použiť ako náhrada surovín alebo výrobkov dosiahnutých z primárnych surovín alebo boli pripravené na opätovné použitie, v rozpore s článkom 6 ods. 1 smernice 2008/981 ?

V prípade, ak je odpoveď na prvú prejudiciálnu otázku záporná:

2.    Je vnútroštátna úprava, podľa ktorej môže nastať stav konca odpadu pre vykopanú pôdu najskôr nahradením surovín alebo výrobkami získanými z primárnych surovín, v rozpore s článkom 6 ods. 1 smernice 2008/98?

V prípade, ak je odpoveď na prvú a/alebo druhú prejudiciálnu otázku záporná:

3.    Je vnútroštátna úprava, ktorá upravuje, že stav konca odpadu pre vykopanú pôdu nemôže nastať vtedy, ak formálne kritériá (najmä záznamové a dokumentačné povinnosti), ktoré nemajú environmentálny vplyv na prijaté opatrenia, neboli alebo neboli úplne dodržané, hoci vykopaná pôda preukázateľne nedosahuje limitné hodnoty (akostná skupina), v rozpore s článkom 6 ods. 1 smernice 2008/98?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 2008, s. 3).