Language of document :

Rikors ippreżentat fit-22 ta’ Mejju 2017 – Niemelä et vs BĊE

(Kawża T-321/17)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Rikorrenti: Heikki Niemelä (Ohain, il-Belġju), Mika Lehto (Espoo, il-Finlandja), Nemea plc (San Ġiljan, Malta), Nevestor SA (Ohain) u Nemea Bank plc (San Ġiljan) (rappreżentant: A. Meriläinen, avukat)

Konvenut: Il-Bank Ċentrali Ewropew

Talbiet

tannulla d-Deċiżjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew ECB/SSM/2017- 213800JENPXTUY75VS0/1 WHD-2017-0003, tat-23 ta’ Marzu 2017, li tirtira l-awtorizzazzjoni ta’ Nemea Bank plc (iktar ʼil quddiem l-“entità ssorveljata”) bħala istituzzjoni ta’ kreditu;

sussidjarjament, temenda d-deċiżjoni tal-BĊE li tissospendi l-applikazzjoni tagħha minħabba l-ħsara irreparabbli li l-applikazzjoni immedjata u kontinwata tagħha tista’ tikkawża lill-partijiet interessati tal-entità ssorveljata, prinċipalment id-depożitanti, l-impjegati u l-azzjonisti tal-bank, billi tippermetti jew tirrikjedi lill-azzjonisti diretti jew indiretti tal-entità ssorveljata li jittrasferixxu l-ishma tagħhom fil-bank fiż-żmien raġonevoli li jista’ jiġi preskritt;

tordna lill-konvenuta tikkumpensa lir-rikorrenti s-somma ta’ EUR 10 miljun flimkien ma’ interessi legali mit-23 ta’ Marzu 2017 għad-dannu kkawżat mid-deċiżjoni;

tikkundanna lill-konvenuta tbati l-ispejjeż kollha li jkunu saru f’dawn il-proċeduri.

Motivi u argumenti prinċipali

Insostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti jinvokaw ħames motivi.

L-ewwel motiv ibbażat fuq li l-fatti tal-kawża ma humiex riprodotti b’mod korrett fil-motivi u/jew fuq nuqqas ta’ motivazzjoni.

Ir-rikorrenti jsostnu li l-BĊE ma kienx f’pożizzjoni li jadotta deċiżjoni debitament motivata minħabba proċeduri nazzjonali ta’ appell pendenti.

It-tieni motiv ibbażat fuq li l-BĊE wettaq żball manifest ta’ evalwazzjoni.

Ir-rikorrenti jsostnu li l-BĊE wettaq żball meta bbaża fuq id-direttivi tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta bħala li huma finali u konklużivi, minkejja li dawn tal-aħħar jibqgħu suġġetti li jiġu kkonfermati, ikkanċellati jew mibdula mit-Tribunal dwar Servizzi Finanzjarji, Malta. Fi kwalunkwe każ, huwa b’mod manfestament żbaljat li l-BĊE jikkunsidra li l-irtirar tal-liċenzja tal-entità ssorveljata kien preferibbli għall-bejgħ sfurzat tal-bank u kien hemm probbabiltà baxxa li l-għażla sseħħ.

It-tielet motiv ibbażat fuq li d-deċiżjoni kkontestata hija vvizzjata bi żball ta’ liġi.

Ir-rikorrenti jsostnu li l-BĊE ma kienx kompetenti sabiex jadotta d-deċiżjoni kkontestata minħabba li l-kompetenza li tirtira l-liċenzja maħruġa mill-istituzzjoni ta’ kreditu ssorveljata tappartjeni lill-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta, u mhux lill-BĊE. Id-deċiżjoni tal-BĊE kienet ultra vires u bi ksur tad-drittijiet ta’ appell tar-rikorrenti taħt id-dritt nazzjonali u tad-dritt tagħhom għal rimedju effettiv u għal smigħ xieraq skont id-dritt tal-Unjoni.

Ir-raba’ motiv ibbażat fuq li l-BĊE abbuża mis-setgħat tiegħu.

Ir-rikorrenti jsostnu li l-BĊE, anki jekk ma kellux il-kompetenza kkontestata, abbuża mis-setgħat tiegħu b’tali mod li jiċħad l-entità ssorveljata u l-applikanti l-oħra tad-drittijiet tagħhom ta’ appell taħt id-dritt nazzjonali.

It-tielet motiv jallega li d-deċiżjoni tal-BĊE ma hijiex konformi mad-dritt tal-Unjoni sa fejn ma tosservax il-prinċipju ta’ proporzjonalità.

Ir-rikorrenti jsostnu li f’dan il-każ il-prinċipju ta’ proporzjonalità għandu japplika f’dan il-każ sabiex jipprekludi l-irtirar tal-liċenzja tal-entità ssorveljata. Fiċ-ċirkustanzi, il-bejgħ tal-bank kien ikun inqas ta’ ħsara għall-entità ssorveljata u ma kien jippreġudika lid-depożitanti, l-impjegati u l-azzjonisti tal-entità ssorveljata.

____________