Language of document :

Usnesení Tribunálu ze dne 20. prosince 2021 – Niemelä a další v. ECB

(Věc T-321/17)1

„Žaloba na neplatnost – Hospodářská a měnová politika – Obezřetnostní dohled nad úvěrovými institucemi – Zvláštní úkoly v oblasti dohledu svěřené ECB – Rozhodnutí o odebrání povolení úvěrové instituce – Nahrazení napadeného aktu během probíhajícího řízení – Zánik předmětu sporu – Ztráta aktivní legitimace – Nevydání rozhodnutí ve věci samé – Žaloba na náhradu škody – Zjevná nepřípustnost“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobci: Heikki Niemelä (Ohain, Belgie), Mika Lehto (Espoo, Finsko), Nemea plc (St. Julians, Malta), Nevestor SA (Ohain), Nemea Bank plc (St. Julians) (zástupce: A. Meriläinen, advokát)

Žalovaná: Evropská centrální banka (zástupci: C. Hernández Saseta a A. Witte, zmocněnci, ve spolupráci B. Schneiderem, advokátem)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Evropská komise (zástupci: A. Steiblytė a A. Nijenhuis, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak návrh podaný na základě článku 263 SFEU na zrušení rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/SSM/2017–213800JENPXTUY75VSO/1 WHD-2017-0003 ze dne 23. března 2017, kterým se odebírá povolení k činnosti úvěrové instituce Nemea Bank plc, a jednak návrh vycházející z článku 268 SFEU na náhradu škody údajně vzniklé žalobcům.

Výrok

Není důvodné rozhodnout o žalobě na neplatnost.

Návrh na náhradu škody se zamítá jako zjevně nepřípustný.

Heikki Niemelä, Mika Lehto, Nemea plc, Nevestor SA a Nemea Bank plc a Evropská centrální banka (ECB) ponesou vlastní náklady řízení týkající se žaloby na neplatnost.

Heikki Niemelä, Mika Lehto, Nemea, Nevestor a Nemea Bank ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení ECB týkající se návrhu na náhradu škody.

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 Úř. věst. C 283, 28.8.2017.