Language of document :

Tribunalens beslut av den 20 december 2021 – Niemelä m.fl. mot ECB

(Mål T-321/17)(1 )

(Talan om ogiltigförklaring – Ekonomisk och monetär politik –Tillsyn av kreditinstitut – Särskilda tillsynsuppgifter som tilldelats ECB – Beslut att återkalla tillståndet för ett kreditinstitut – Den angripna rättsakten har ersatts under förfarandets gång –Talan har förlorat sitt föremål – Berättigat intresse av att få saken prövad föreligger inte längre – Anledning saknas att döma i saken – Skadeståndstalan – Uppenbart att talan ska avvisas)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Heikki Niemelä (Ohain, Belgien), Mika Lehto (Espoo, Finland), Nemea plc (St. Julians, Malta), Nevestor SA (Ohain), Nemea Bank plc (St. Julians) (ombud: advokaten A. Meriläinen)

Svarande: Europeiska centralbanken (ombud: C. Hernández Saseta och A. Witte, biträdda av advokaten B. Schneider)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: A. Steiblytė och A. Nijenhuis)

Saken

Talan enligt artikel 263 FEUF om ogiltigförklaring av Europeiska centralbankens beslut ECB/SSM/2017 -213800JENPXTUY75VSO/1 WHD-2017-0003 av den 23 mars 2017 om återkallande av tillståndet för Nemea Bank plc att utöva verksamhet som kreditinstitut. Vidare skadeståndstalan enligt artikel 268 FEUF om ersättning för den skada som sökandena påstår sig ha lidit.

Avgörande

Det finns inte längre anledning att döma i saken vad gäller talan om ogiltigförklaring.

Skadeståndstalan avvisas då det är uppenbart att den inte kan prövas.

Heikki Niemelä, Mika Lehto, Nemea plc, Nevestor SA och Nemea Bank plc och Europeiska centralbanken ska bära sina rättegångskostnader såvitt avser talan om ogiltigförklaring.

Heikki Niemelä, Mika Lehto, Nemea, Nevestor och Nemea Bank ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska centralbanken såvitt avser skadeståndstalan.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 283, 28.8.2017.