Language of document : ECLI:EU:T:2022:83

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora)

z 23. februára 2022 (*)

„Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Slovná ochranná známka Európskej únie CODE‑X – Staršie slovné a obrazové národné ochranné známky Cody’s – Staršia medzinárodná obrazová ochranná známka Cody’s – Relatívny dôvod zamietnutia – Neexistencia pravdepodobnosti zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“

Vo veci T‑198/21,

Ancor Group GmbH, so sídlom v Igersheime (Nemecko), v zastúpení: J. Wachsmuth a W. Berlit, advokáti,

žalobkyňa,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: M. Eberl a E. Markakis, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

pričom ďalším účastníkom konania pred odvolacím senátom EUIPO bola

Cody’s Drinks International GmbH, so sídlom v Brémach (Nemecko),

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu EUIPO zo 4. februára 2021 (vec R 208/2020‑5) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Cody’s Drinks International a Ancor Group,

VŠEOBECNÝ SÚD (piata komora),

v zložení: predseda komory D. Spielmann, sudcovia U. Öberg (spravodajca) a M. Brkan,

tajomník: E. Coulon,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 12. apríla 2021,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 15. júna 2021,

so zreteľom na to, že hlavní účastníci konania nepredložili návrh na nariadenie pojednávania v lehote troch týždňov od doručenia oznámenia o skončení písomnej časti konania, a vzhľadom na rozhodnutie podľa článku 106 ods. 3 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu o prejednaní žaloby bez ústnej časti konania,

vyhlásil tento

Rozsudok

 Okolnosti predchádzajúce sporu

1        Dňa 30. apríla 2018 podala žalobkyňa Ancor Group GmbH prihlášku ochrannej známky Európskej únie na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1).

2        Prihlasovanou ochrannou známkou bolo slovné označenie CODE‑X.

3        Tovary, pre ktoré sa požiadalo o zápis, patria do triedy 32 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: „Nealkoholické nápoje; Nealkoholické nápoje; Nealkoholické nápoje obohatené o vitamíny; Príchute na výrobu nealkoholických nápojov; Energetické nápoje; Energetické nápoje s obsahom kofeínu.“

4        Dňa 28. augusta 2018 podala Cody’s Drinks International GmbH námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre tovary uvedené v bode 3 vyššie.

5        Námietka bola založená na týchto starších ochranných známkach:

–        nemecká slovná ochranná známka Cody’s, ktorej prihláška bola podaná 4. februára 2013, zapísaná 7. marca 2013 pod číslom 302013015320 pre tovary patriace do triedy 32 a zodpovedajúce tomuto opisu: „Pivá; minerálky a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov“,

–        nemecká obrazová ochranná známka zobrazená nižšie, ktorej prihláška bola podaná 10. marca 2016 a ktorá bola zapísaná 12. apríla 2016 pre tovary patriace do triedy 32 a zodpovedajúce tomuto opisu: „Pivá; minerálky; sýtené vody; nealkoholické nápoje; ovocné nápoje; ovocné šťavy; sirupy na výrobu nápojov; prípravky na výrobu nápojov“,

Image not found

–        medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu, ktorý sa vzťahuje na vyššie uvedenú obrazovú ochrannú známku, zapísaný 11. marca 2016 pod číslom 1300293 pre tovary uvedené v bode 5 prvej zarážke vyššie, zaradené do triedy 32.

6        Dôvod uvádzaný na podporu námietky bol dôvod uvedený v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001 týkajúci sa existencie pravdepodobnosti zámeny vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti.

7        Dňa 28. novembra 2019 námietkové oddelenie zamietlo námietku v celom rozsahu z dôvodu neexistencie pravdepodobnosti zámeny.

8        Cody’s Drinks International podala na EUIPO 27. januára 2020 odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia podľa článkov 66 až 71 nariadenia 2017/1001.

9        Piaty odvolací senát EUIPO svojím rozhodnutím zo 4. februára 2021 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) odvolaniu vyhovel a rozhodnutie námietkového oddelenia zrušil. Odvolací senát po tom, čo uviedol, že odvolanie preskúmal v rozsahu, v akom sa týkalo staršej slovnej ochrannej známky, v prvom rade vyjadril domnienku, že príslušnú skupinu verejnosti tvorí široká nemecká verejnosť, ktorá sa vyznačuje podpriemernou až normálnou úrovňou pozornosti, a že predmetné tovary sú zhodné alebo sú si v zvýšenej miere podobné. Ďalej uviedol, že kolidujúce označenia, ktoré majú bežnú rozlišovaciu spôsobilosť, majú nadpriemerný stupeň podobnosti z vizuálneho hľadiska a vysoký stupeň podobnosti z fonetického hľadiska, takže hoci sa uvedené označenia z koncepčného hľadiska líšia, sú si celkovo veľmi podobné. Napokon sa domnieval, že rozdiely medzi uvedenými označeniami nie sú dostatočné na ich odlíšenie a že nie je potrebné uvažovať o neutralizácii vizuálnej a fonetickej podobnosti na základe koncepčnej odlišnosti. Odvolací senát preto dospel k záveru, že existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany príslušnej skupiny verejnosti a rozšíril svoj záver na staršiu obrazovú ochrannú známku a na medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu, ktorý sa vzťahuje na uvedenú obrazovú ochrannú známku.

 Návrhy účastníkov konania

10      Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

–        zrušil napadnuté rozhodnutie,

–        ponechal v platnosti rozhodnutie námietkového oddelenia, ktorým bola námietka zamietnutá,

–        uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

11      EUIPO navrhuje, aby Všeobecný súd:

–        zamietol žalobu,

–        uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania.

 Právny stav

12      Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001, keďže odvolací senát nesprávne dospel k záveru, že pokiaľ ide o prihlasovanú ochrannú známku a staršiu slovnú ochrannú známku, ako aj staršie obrazové ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany príslušnej skupiny verejnosti.

 O návrhu na zrušenie prvého napadnutého rozhodnutia

13      Podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001 sa na základe námietky majiteľa staršej ochrannej známky ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nezapíše, ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so staršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je staršia ochranná známka chránená. Pravdepodobnosť zámeny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

14      Pravdepodobnosť zámeny predstavuje pravdepodobnosť, že sa verejnosť môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od toho istého podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené. Pravdepodobnosť zámeny sa má posudzovať celkovo podľa toho, ako príslušná skupina verejnosti vníma označenia a dotknuté tovary alebo služby s prihliadnutím na všetky relevantné okolnosti v predmetnom prípade. Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou ochranných známok a podobnosťou označených tovarov alebo služieb [pozri v tomto zmysle rozsudok z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, body 30 až 33 a citovanú judikatúru].

 O príslušnej skupine verejnosti a predmetných tovaroch

15      V rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny treba zobrať do úvahy priemerného spotrebiteľa kategórie predmetných tovarov, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný. Rovnako treba zohľadniť skutočnosť, že úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa líši v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb [pozri rozsudok z 13. februára 2007, Mundipharma/ÚHVT – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, bod 42 a citovanú judikatúru].

16      V prejednávanej veci sa odvolací senát domnieval, že príslušnou skupinou verejnosti pre predmetné tovary bola široká nemecká verejnosť, ktorej úroveň pozornosti je podpriemerná až priemerná, a že predmetné tovary sa musia považovať za tovary zhodné alebo s vysokým stupňom podobnosti.

17      Všeobecný súd na úvod konštatuje, že účastníci konania nespochybňujú posúdenia odvolacieho senátu uvedené v bode 21 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorých príslušnú skupinu verejnosti tvorí široká nemecká verejnosť, ani že predmetné tovary sú zhodné alebo majú vysoký stupeň podobnosti.

18      Žalobkyňa naopak v podstate spochybňuje úroveň pozornosti príslušnej skupiny verejnosti a tvrdí, že sa vyznačuje priemernou alebo normálnou úrovňou pozornosti.

19      EUIPO tvrdí, že odvolací senát v každom prípade zohľadnil aspoň priemernú úroveň pozornosti.

20      Všeobecný súd uvádza, že podľa ustálenej judikatúry sú dotknutými tovarmi tovary na bežnú spotrebu, určené širokej verejnosti, ktorá sa vyznačuje priemernou úrovňou pozornosti [pozri v tomto zmysle rozsudky z 24. februára 2016, Coca‑Cola/ÚHVT (Tvar fľaše s krivkami bez rýh), T‑411/14, EU:T:2016:94, bod 41; zo 16. marca 2017, Sociedad agraria de transformación no 9982 Montecitrus/EUIPO – Spanish Oranges (MOUNTAIN CITRUS SPAIN), T‑495/15, neuverejnený, EU:T:2017:173, bod 27, a z 26. júna 2018, Staropilsen/EUIPO – Pivovary Staropramen (STAROPILSEN; STAROPLZEN), T‑556/17, neuverejnený, EU:T:2018:382, bod 25 a citovanú judikatúru].

21      Judikatúra, ktorú odvolací senát uviedol v bode 20 napadnutého rozhodnutia, nespochybňuje tento záver, keďže Všeobecný súd v každej z týchto vecí dospel k záveru, že príslušná skupina verejnosti má priemernú alebo normálnu úroveň pozornosti.

22      Odvolací senát teda nesprávne zohľadnil aj príslušnú skupinu verejnosti vyznačujúcu sa podpriemernou úrovňou pozornosti, pričom jej úroveň pozornosti je priemerná, keďže nie je ani obzvlášť nízka, ani obzvlášť vysoká.

 O porovnaní označení

23      Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny, pokiaľ ide o vizuálnu, fonetickú alebo koncepčnú podobnosť kolidujúcich označení, musí byť založené na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vyvolávajú, s prihliadnutím najmä na ich rozlišujúce a dominantné prvky. To, ako ochranné známky vníma priemerný spotrebiteľ daných tovarov alebo služieb, zohráva rozhodujúcu úlohu pri celkovom posúdení tejto pravdepodobnosti. V tejto súvislosti priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma ochrannú známku ako celok a neskúma jej jednotlivé detaily (pozri rozsudok z 12. júna 2007, ÚHVT/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, bod 35 a citovanú judikatúru).

24      Hoci priemerný spotrebiteľ obvykle vníma ochrannú známku ako celok a neskúma jej jednotlivé detaily, nemení to nič na tom, že pri vnímaní slovného označenia rozdelí toto označenie na slovné prvky, ktoré preňho majú konkrétny význam alebo sa podobajú na slová, ktoré pozná (pozri rozsudok z 13. februára 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, bod 57 a citovanú judikatúru).

25      Práve v kontexte týchto zásad je vzhľadom na tvrdenia účastníkov konania potrebné preskúmať, či bola podobnosť kolidujúcich označení v napadnutom rozhodnutí posúdená správne.

26      V prejednávanej veci je prihlasovaná ochranná známka slovnou ochrannou známkou tvorenou prvkami „code“ a „x“, ktoré sú spojené spojovníkom a staršia slovná ochranná známka sa skladá z prvkov „cody“ a „s“, oddelených apostrofom.

–       O vizuálnej podobnosti

27      Odvolací senát sa domnieval, že z dôvodu začiatočnej časti „cod“, ktorá je spoločná pre kolidujúce označenia, a posledných spoluhlások „x“ a „s“, ktoré sú so začiatočnými prvkami uvedených označení spojené spojovníkom, resp. apostrofom, treba uvedené označenia považovať za označenia s nadpriemernou podobnosťou z vizuálneho hľadiska. Dodal, že majú rovnakú dĺžku.

28      Žalobkyňa v podstate tvrdí, že odvolací senát priznal neprimeranú dôležitosť začiatočnej časti kolidujúcich označení a že nie je dôležité, že majú rovnaký počet písmen. Hoci sa zhodujú v troch zo šiestich písmen, odlišujú sa však, pokiaľ ide o písmeno „e“ v prípade prihlasovanej ochrannej známky a písmeno „y“ v prípade staršej slovnej ochrannej známky, ako aj v posledných spoluhláskach „x“ a „s“, ktoré sú pripojené spojovníkom, resp. apostrofom, pričom tieto rozdiely sú výraznejšie v krátkych označeniach. Žalobkyňa okrem toho tvrdí, že staršia slovná ochranná známka sa skladá z jediného slova, zatiaľ čo prihlasovaná ochranná známka obsahuje dve slová. Kolidujúce označenia teda nie sú z vizuálneho hľadiska celkovo podobné.

29      EUIPO spochybňuje tvrdenia žalobkyne.

30      Všeobecný súd predovšetkým pripomína, že hoci sa už rozhodlo, že začiatočná časť ochrannej známky má obvykle silnejší vplyv z vizuálneho hľadiska než jej záverečná časť, takže spotrebiteľ vo všeobecnosti venuje väčšiu pozornosť začiatočnej časti ochrannej známky než jej koncu, táto úvaha nemusí platiť vo všetkých prípadoch [pozri rozsudok z 20. septembra 2018, Kwizda Holding/ÚHVT – Dermapharm (UROAKUT), T‑266/17, EU:T:2018:569, bod 51 a citovanú judikatúru].

31      Okrem toho z judikatúry vyplýva, že čím je označenie kratšie, tým viac bude verejnosť schopná ľahko vnímať každý z jeho rôznych prvkov. V prípade krátkych slov je tak bežné, že aj mierne rozdiely môžu vytvoriť odlišný celkový dojem [pozri v tomto zmysle rozsudok zo 6. júla 2004, Grupo El Prado Cervera/ÚHVT – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T‑117/02, EU:T:2004:208, bod 48, a z 28. septembra 2016, The Art Company B & S/EUIPO – G‑Star Raw (THE ART OF RAW), T‑593/15, neuverejnený, EU:T:2016:572, bod 28 a citovanú judikatúru].

32      Okrem toho, keďže abeceda sa skladá z obmedzeného počtu písmen, z ktorých sa navyše nie všetky používajú rovnako často, je nevyhnutné, aby sa viaceré slová skladali z rovnakého počtu písmen a niektoré dokonca z rovnakých písmen, ale z tohto jediného dôvodu ich nemožno považovať za vizuálne podobné [pozri rozsudok z 28. apríla 2021, Nosio/EUIPO – Tros del Beto (ACCUSÌ), T‑300/20, neuverejnený, EU:T:2021:223, bod 42 a citovanú judikatúru].

33      Všeobecný súd pritom rovnako ako žalobkyňa uvádza, že hoci je začiatočný prvok „cod“ spoločný pre kolidujúce označenia, tieto označenia sa skladajú každé len zo šiestich znakov, z ktorých len tri majú spoločné. Slovné prvky „code‑x“ a „cody’s“ sa naopak odlišujú dvomi poslednými písmenami, ako aj vložením spojovníka medzi písmená „e“ a „x“ v prihlasovanej ochrannej známke a vložením apostrofu medzi písmená „y“ a „s“ v staršej slovnej ochrannej známke.

34      V tejto súvislosti Všeobecný súd uvádza, že vloženie spojovníka, resp. apostrofu a prítomnosť rôznych samohlások a spoluhlások na konci označení predstavujú významné rozdiely, ktoré zohrávajú úlohu vo vizuálnom vnímaní kolidujúcich označení, a to o to viac, že tieto označenia majú obmedzenú dĺžku. Spojovník medzi slovnými prvkami „code“ a „x“ v prihlasovanej ochrannej známke tak umožní príslušnej skupine verejnosti všimnúť si, že túto ochrannú známku tvoria dva odlišné prvky. Naopak apostrof pripojený k slovnému prvku „cody“, po ktorom nasleduje „s“, v staršej slovnej ochrannej známke bude vnímaný ako odkaz na krstné meno Cody v privlastňovacom tvare, keďže takto sa v anglickom jazyku a v niektorých prípadoch v nemeckom jazyku tvorí genitív vlastných podstatných mien. Príslušná skupina verejnosti, aj keď nie je anglofónna, bude teda môcť chápať apostrof pripojený k menu anglického pôvodu ako uvedenie privlastňujúceho tvaru. Na rozdiel od spojovníka sa teda apostrof v prejednávanej veci nejaví ako vizuálne oddelenie.

35      Rozdiel vytvorený písmenami abecedy oddelenými odlišnými interpunkčnými znakmi je preto vizuálne vnímateľný.

36      Treba teda dospieť k záveru, že podľa celkového dojmu možno kolidujúce označenia považovať len za mierne, prípadne priemerne podobné z vizuálneho hľadiska.

37      Odvolací senát teda nesprávne dospel k záveru, že medzi kolidujúcimi označeniami existuje z vizuálneho hľadiska nadpriemerná podobnosť.

–       O fonetickej podobnosti

38      Odvolací senát sa domnieval, že prihlasovaná ochranná známka sa vyslovuje „kodiks“ alebo „kodex“ a že staršia slovná ochranná známka sa vyslovuje „kodis“, takže hoci sa kolidujúce označenia odlišujú vo svojich posledných slabikách, t. j. „e‑x“ a „y’s“, vykazujú z fonetického hľadiska vysoký stupeň podobnosti.

39      Žalobkyňa tvrdí, že príslušná skupina verejnosti vníma prihlasovanú ochrannú známku ako ochrannú známku zloženú z dvoch slov, ktoré sú zreteľne zvukovo oddelené, vyslovujúcu sa „kot“ a „iks“. Pokiaľ ide o staršiu slovnú ochrannú známku, tá sa vyslovuje „kodis“ ako jedno dvojslabičné slovo, ktorého slabiky sa rozdeľujú pred písmenom „d“. Kolidujúce označenia sú si teda z fonetického hľadiska nanajvýš mierne podobné.

40      EUIPO spochybňuje tvrdenia žalobkyne, ale dodáva, že podľa nemeckých jazykových pravidiel príslušná skupina verejnosti nezaznamená prestávku nasledujúcu po apostrofe.

41      Všeobecný súd uvádza, že kolidujúce označenia sú foneticky podobné z dôvodu prítomnosti prvých troch písmen „c“, „o“ a „d“, ktoré sa nachádzajú v rovnakom poradí. Odlišujú sa však, pokiaľ ide o sled znakov „e‑x“ a „y’s“, ako aj ich slabičnú štruktúru a zvukový rytmus.

42      Či sa totiž prihlasovaná ochranná známka vyslovuje v troch slabikách, „ko“, „de“ a „iks“, resp. „ex“, alebo v dvoch, „kod“ a „iks“, resp. „ex“, prítomnosť spojovníka má vplyv na výslovnosť uvedenej ochrannej známky tým, že zdôrazňuje rozdelenie slabík. Príslušná skupina verejnosti teda zaznamená prestávku pred slabikou „iks“ alebo slabikou „ex“, a to bez ohľadu na to, či sa prvá časť prihlasovanej ochrannej známky vyslovuje ako dve alebo jedna slabika. Naopak, staršia slovná ochranná známka sa skladá z dvoch slabík „ko“ a „dis“ a príslušná skupina verejnosti v ochrannej známke zaznamená len rozdelenie medzi týmito dvoma slabikami, a nie aj rozdelenie slabík pred písmenom „s“, keďže prítomnosť apostrofu nemá nijaký vplyv na výslovnosť.

43      Písmeno „x“ a spojovník, ktorý sa nachádza pred ním, tak v prihlasovanej ochrannej známke predstavujú rozdelenie slabík, ktoré sa v staršej slovnej ochrannej známke nenachádza.

44      Tieto rozdiely v koncovej časti kolidujúcich označení majú vplyv na vnímanie príslušnej skupiny verejnosti z fonetického hľadiska. Skutočnosť, že medzi uvedenými označeniami existuje zhoda, pokiaľ ide o sled troch písmen „c“, „o“ a „d“, nemôže tento záver spochybniť.

45      Z toho vyplýva, že kolidujúce označenia sú z fonetického hľadiska priemerne podobné a že odvolací senát nesprávne dospel k záveru, že v tejto súvislosti existuje vysoký stupeň podobnosti.

–       O koncepčnej podobnosti

46      Odvolací senát sa domnieval, že kolidujúce označenia, ktoré majú odlišne definované významy priamo vnímané príslušnou skupinou verejnosti, sú z koncepčného hľadiska odlišné.

47      Účastníci konania tento záver odvolacieho senátu nespochybňujú.

 O pravdepodobnosti zámeny

48      Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadňovanými faktormi, a najmä podobnosť ochranných známok a podobnosť tovarov alebo služieb, ktoré označujú. Malá podobnosť medzi označenými tovarmi alebo službami tak môže byť vyvážená vysokým stupňom podobnosti medzi ochrannými známkami a naopak [rozsudky z 29. septembra 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, bod 17, a zo 14. decembra 2006, Mast‑Jägermeister/ÚHVT – Licorera Zacapaneca (VENADO s rámcom a i.), T‑81/03, T‑82/03 a T‑103/03, EU:T:2006:397, bod 74].

49      V rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny nemajú vizuálne, fonetické alebo koncepčné znaky kolidujúcich označení vždy tú istú váhu, pričom dôležitosť prvkov podobnosti alebo odlišnosti medzi predmetnými označeniami môže závisieť od ich vnútorných vlastností [pozri v tomto zmysle rozsudok zo 6. októbra 2004, New Look/ÚHVT – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE a NLCollection), T‑117/03 až T‑119/03 a T‑171/03, EU:T:2004:293, bod 49].

50      V prejednávanej veci odvolací senát po tom, čo uviedol, že staršia slovná ochranná známka má bežnú vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, a pripomenul, že predmetné tovary sú zhodné alebo majú vysoký stupeň podobnosti, dospel k záveru, že existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany príslušnej skupiny verejnosti, ktorá sa vyznačuje podpriemernou až normálnou úrovňou pozornosti. Odvolací senát založil tento záver na skutočnosti, že kolidujúce označenia sa vyznačujú nadpriemerným stupňom vizuálnej podobnosti a vysokým stupňom fonetickej podobnosti, takže napriek ich koncepčnej rozdielnosti sa uvedené označenia musia celkovo považovať za veľmi podobné. Dodal, že odstránenie podobností nie je možné z dôvodu veľmi vysokej vizuálnej a fonetickej zhody a skutočnosti, že predmetné tovary sa vo všeobecnosti budú objednávať v hlučnom prostredí po ich spozorovaní na menu.

51      Žalobkyňa tvrdí, že rozlišovacia spôsobilosť staršej slovnej ochrannej známky je nízka, keďže príslušná skupina verejnosti zahŕňa slovné prvky „cody“ a „'s“ uvedenej ochrannej známky ako vlastné podstatné meno v genitíve, alebo ako údaj opisujúci zemepisný pôvod dotknutých tovarov, a to mesto Cody, nachádzajúce sa v Spojených štátoch. Dodáva, že uvedené tovary sú masovým spotrebným tovarom predávaným hlavne v maloobchodných predajniach. Keďže kolidujúce označenia si nie sú z vizuálneho hľadiska podobné a z fonetického hľadiska sú si podobné málo, ich koncepčný rozdiel je spôsobilý neutralizovať podobnosti, takže vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti neexistuje žiadna pravdepodobnosť zámeny.

52      EUIPO spochybňuje tvrdenia žalobkyne.

53      Všeobecný súd na úvod pripomína, že účastníci konania nespochybňujú, že predmetné tovary sú zhodné alebo majú vysoký stupeň podobnosti.

54      Po prvé vzhľadom na tvrdenie žalobkyne, že rozlišovacia spôsobilosť staršej slovnej ochrannej známky je nízka, Všeobecný súd na jednej strane uvádza, že slovo „cody“ bude príslušnou skupinou verejnosti bezprostredne chápané ako odkaz na vlastné podstatné meno. Na druhej strane doplnenie apostrofu a písmena „s“ k vlastnému menu sa bude chápať ako odkaz na krstné meno Cody v privlastňovacom tvare, keďže genitív vlastných podstatných mien sa takto tvorí v anglickom a v určitých prípadoch v nemeckom jazyku. Príslušná skupina verejnosti bude vnímať slovný prvok staršej slovnej ochrannej známky napríklad ako meno podniku patriaceho osobe s menom „Cody“ alebo ako meno osoby, ktorá vymyslela dotknuté tovary. Prvky tvoriace uvedenú ochrannú známku ako celok tak tvoria jediný výraz.

55      Žalobkyňa naopak nepredložila žiaden dôkaz umožňujúci domnievať sa, že časť príslušnej skupiny verejnosti chápe staršiu slovnú ochrannú známku ako odkaz na mesto Cody nachádzajúce sa v Spojených štátoch.

56      Preto sa treba domnievať, podobne ako to urobil odvolací senát, že staršia slovná ochranná známka nemá osobitný význam vo vzťahu k tovarom patriacim do triedy 32, takže má bežnú vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť.

57      Po druhé, pokiaľ ide o analýzu odvolacieho senátu v bode 45 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorej treba priznať osobitný význam stupňu fonetickej podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami, Všeobecný súd na jednej strane pripomína, že v rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny sa príslušná váha udeľovaná vizuálnym, fonetickým a koncepčným aspektom kolidujúcich označení môže meniť v závislosti od objektívnych podmienok, za ktorých sa môžu ochranné známky objaviť na trhu. V tejto súvislosti sa ako referencia musia brať podmienky predaja, ktoré sa obvykle očakávajú pre kategóriu tovarov označených predmetnými ochrannými známkami [pozri rozsudok z 24. júna 2014, Rani Refreshments/ÚHVT – Global‑Invest Bartosz Turek (Sani), T‑523/12, neuverejnený, EU:T:2014:571, bod 42 a citovanú judikatúru].

58      Na druhej strane, hoci nemožno vylúčiť, že vnímanie fonetického rozdielu existujúceho medzi kolidujúcimi označeniami nemusí byť zjavné v osobitne hlučných prostrediach, akými sú bar alebo diskotéka v čase špičky, takáto hypotéza nemôže slúžiť ako jediný základ na posúdenie prípadnej pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi označeniami. Takéto posúdenie sa totiž musí nevyhnutne vykonať, ako to v podstate vyplýva z judikatúry pripomenutej v predchádzajúcom bode, zohľadnením toho, ako ho vníma príslušná skupina verejnosti za bežných podmienok obchodovania (rozsudok z 24. júna 2014, Sani, T‑523/12, neuverejnený, EU:T:2014:571, bod 43).

59      Je pravda, že v rozsudkoch, ktoré uviedol odvolací senát v bode 45 napadnutého rozhodnutia Všeobecný súd priznal fonetickej podobnosti kolidujúcich označení osobitný význam z dôvodu, že predmetné tovary, patriace do oblasti nápojov, konkrétne alkoholických nápojov, mohli byť objednávané ústne po spozorovaní ich názvu v menu alebo na vínnej karte.

60      Z judikatúry však tiež vyplýva, že žiadna skutočnosť neumožňuje domnievať sa, že spotrebiteľ nápojov vo všeobecnosti kúpi tieto nápoje v rámci rozhovoru týkajúceho sa ich objednávky v plnom a hlučnom bare alebo reštaurácii (pozri rozsudok z 24. júna 2014, Sani, T‑523/12, neuverejnený, EU:T:2014:571, bod 43).

61      Okrem toho, ako správne uvádza žalobkyňa, z judikatúry tiež vyplýva, že hoci bary a reštaurácie sú pre tento typ tovarov nezanedbateľnými predajnými miestami, je nesporné, že spotrebiteľ bude mať na týchto miestach možnosť vnímať predmetné ochranné známky vizuálne, najmä prostredníctvom preskúmania fľaše, ktorá mu bude ponúknutá, alebo pred uskutočnením ústnej objednávky prostredníctvom iných informačných nosičov, ako sú menu alebo nápojový lístok. Bary a reštaurácie navyše – a predovšetkým – nie sú jedinými miestami predaja dotknutých tovarov. Tieto tovary sa totiž predávajú aj v supermarketoch alebo v iných maloobchodných predajniach, kde si spotrebiteľ sám vyberie tovar, a preto sa musí spoľahnúť predovšetkým na obraz ochrannej známky používaný na tomto tovare. Treba teda konštatovať, že pri nákupoch tam uskutočňovaných môžu spotrebitelia vizuálne vnímať ochranné známky, keďže nápoje sú na policiach [pozri v tomto zmysle rozsudky z 19. októbra 2006, Bitburger Brauerei/ÚHVT – Anheuser‑Busch (BUD, American Bud a Anheuser Busch Bud), T‑350/04 až T‑352/04, EU:T:2006:330, body 111 a 112 a citovanú judikatúru, a z 3. septembra 2010, Companhia Muller de Bebidas/ÚHVT – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, bod 106].

62      Preto hoci sa fonetickému vnímaniu ochranných známok v oblasti nápojov v niektorých prípadoch priznala väčšia dôležitosť, takéto posúdenie nie je namieste v každom prípade (pozri v tomto zmysle rozsudok z 3. septembra 2010, 61 A NOSSA ALEGRIA, T‑472/08, EU:T:2010:347, bod 106).

63      V prejednávanej veci však nebol predložený nijaký dôkaz, ktorý by preukazoval, že predmetné tovary sa objednávajú prevažne ústne. Žiadny dôvod neumožňuje domnievať sa, že príslušná skupina verejnosti bude uvedené tovary nakupovať za takých podmienok, že pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámeny by fonetická podobnosť medzi kolidujúcimi označeniami mala väčšiu váhu ako vizuálna alebo koncepčná podobnosť. Naopak, ak si má príslušná skupina verejnosti v baroch a reštauráciách objednať ústne, bude to spravidla po spozorovaní názvu na nápojovom lístku alebo v menu, alebo bude mať možnosť preskúmať podávaný tovar, takže na vyjadrenie toho, čo si praje objednať, bude môcť ochrannú známku vizuálne vnímať.

64      V každom prípade aj keby sa fonetickej podobnosti kolidujúcich označení pripisoval osobitný význam, treba konštatovať, že táto podobnosť je len priemerná.

65      Z bodov 15 až 47 vyššie totiž vyplýva, že na rozdiel od toho, čo uviedol odvolací senát, príslušná skupina verejnosti má priemernú úroveň pozornosti a kolidujúce označenia posudzované ako celok majú len nízky, prípadne priemerný stupeň podobnosti z vizuálneho hľadiska, a zároveň priemerný stupeň podobnosti z fonetického hľadiska. Okrem toho je nesporné, že uvedené označenia sú z koncepčného hľadiska rozdielne.

66      Okrem toho podľa judikatúry Súdneho dvora z celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny vyplýva, že koncepčné rozdiely medzi dvoma kolidujúcimi označeniami navyše môžu neutralizovať fonetické a vizuálne podobnosti medzi týmito dvoma označeniami, ak aspoň jedno z týchto označení má z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti jasný a vymedzený význam, takže táto verejnosť je ho schopná okamžite zachytiť (pozri rozsudok zo 4. marca 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, bod 74 a citovanú judikatúru).

67      Pokiaľ ide o staršiu slovnú ochrannú známku, ako vyplýva z bodu 54 vyššie, jej jasný a vymedzený význam bude príslušná skupina verejnosti priamo vnímať ako odkaz na vlastné meno Cody v privlastňujúcom tvare.

68      Pokiaľ ide o prihlasovanú ochrannú známku, prvok „code“ uvedenej ochrannej známky sa musí považovať za súčasť základnej slovnej zásoby nemeckého jazyka a príslušná skupina verejnosti ho priamo pochopí tak, že odkazuje na kľúč, pomocou ktorého možno prenášať zašifrovaný text, na sekvenciu inštrukcií v programovacom jazyku, na dohodnutý súbor jazykových označení a pravidiel ich asociácie alebo na dohodnutý spôsob používania jazyka, prislúchajúci k určitej skupine spoločnosti.

69      Navyše nie je vylúčené, že slovný prvok „‑x“ bude príslušná skupina verejnosti okamžite vnímať ako odkaz na znak používaný pre neznáme meno alebo neznámu veľkosť, na neznámu predstavujúcu určité číslo v rovnici alebo na označenie neurčitého počtu.

70      Príslušná skupina verejnosti bude preto staršiu slovnú ochrannú známku okamžite chápať tak, že odkazuje na privlastňovací tvar mena Cody a prihlasovaná ochranná známka je odkazom na systém slov, písmen, obrázkov alebo symbolov používaných na označenie iných, a to najmä s cieľom zachovať utajenie.

71      Odvolací senát okrem toho sám v bode 37 napadnutého rozhodnutia uviedol, že príslušná skupina verejnosti by priamo chápala rôzne významy kolidujúcich označení.

72      Treba teda dospieť k záveru, že v súlade s judikatúrou pripomenutou v bode 66 vyššie koncepčný rozdiel medzi kolidujúcimi označeniami neutralizuje ich fonetické a vizuálne podobnosti.

73      Preto sa príslušná skupina verejnosti, ktorá má priemernú úroveň pozornosti, nemôže domnievať, že predmetné tovary pochádzajú od toho istého podniku alebo od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené.

74      Odvolací senát sa teda dopustil nesprávneho posúdenia, keď konštatoval, že existuje pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001.

75      V bode 48 napadnutého rozhodnutia odvolací senát konštatoval, že dve staršie obrazové ochranné známky sa vyznačujú rovnakým rozlišujúcim slovným prvkom, ako má skúmaná staršia slovná ochranná známka, a že ide o tie isté chránené tovary, a tak rozšíril nesprávny záver týkajúci sa existencie pravdepodobnosti zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou a staršou slovnou ochrannou známkou na staršiu obrazovú ochrannú známku a na medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu, ktorý sa vzťahuje na uvedenú obrazovú ochrannú známku.

76      Ako však uviedla žalobkyňa, pokiaľ ide o staršie obrazové ochranné známky, prítomnosť ďalších obrazových prvkov tvorených mierne štylizovaným druhom bieleho písma a červeným rovnobežníkom ďalej prispieva k odlišovaniu kolidujúcich označení a pomáha brániť tomu, aby došlo k akejkoľvek pravdepodobnosti zámeny zo strany príslušnej skupiny verejnosti.

77      Preto je potrebné vyhovieť jedinému žalobnému dôvodu, ktorý uviedla žalobkyňa, a zrušiť napadnuté rozhodnutie.

 O ponechaní rozhodnutia námietkového oddelenia v platnosti

78      Svojím druhým žalobným návrhom žalobkyňa žiada Všeobecný súd, aby ponechal v platnosti rozhodnutie námietkového oddelenia, ktorým toto oddelenie zamietlo námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky.

79      Treba konštatovať, že týmto žalobným návrhom sa žalobkyňa v podstate domáha toho, aby Všeobecný súd vykonal svoju právomoc zmeniť rozhodnutie tak, že by zamietol námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre všetky tovary, ktorých sa týka, a prijal tak rozhodnutie, ktoré mal podľa žalobkyne prijať odvolací senát, keď rozhodoval o odvolaní.

80      V tejto súvislosti treba pripomenúť, že právomoc zmeniť rozhodnutie, ktorú Všeobecnému súdu priznáva článok 72 ods. 3 nariadenia 2017/1001, v zásade musí byť obmedzená na situácie, v ktorých Všeobecný súd po preskúmaní posúdenia vykonaného odvolacím senátom môže na základe preukázaných skutkových a právnych okolností stanoviť, aké rozhodnutie mal odvolací senát povinnosť prijať (rozsudok z 5. júla 2011, Edwin/ÚHVT, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, bod 72).

81      V prejednávanej veci sú splnené podmienky na výkon právomoci Všeobecného súdu zmeniť rozhodnutie. Z úvah uvedených v bodoch 15 až 77 vyššie totiž vyplýva, že odvolací senát bol rovnako ako námietkové oddelenie povinný konštatovať, že neexistuje pravdepodobnosť zámeny. V dôsledku toho je potrebné námietku zamietnuť.

 O trovách

82      Podľa článku 134 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.

83      Keďže EUIPO nemal vo veci úspech, je opodstatnené uložiť mu povinnosť nahradiť trovy konania v súlade s návrhom žalobkyne.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (piata komora)

rozhodol takto:

1.      Rozhodnutie piateho odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zo 4. februára 2021 (vec R 208/20205) sa zrušuje.

2.      Námietka podaná spoločnosťou Cody’s Drinks International GmbH sa zamieta.

3.      EUIPO je povinný nahradiť trovy konania.

Spielmann

Öberg

Brkan

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 23. februára 2022.

Podpisy


*      Jazyk konania: nemčina.